KKK, de Koran, kritisch en korrekt

Kanttekeningen en aanmerkingen bij de Koran

Godfried-Willem Raes

Het kan wat verwonderlijk lijken voor een ateist, maar toch heb ik de zogenaamd heilige boeken, de Torah, Oude Testament, Nieuwe Testament, de geschriften van Lao Tse, en ook de Koran verschillende keren integraal en in diverse vertalingen gelezen. Meer nog, ik houd sedert vele jaren een alsmaar groeiende verzameling bij van oude en nieuwe bijbelvertalingen en versies. Ook van joodse zowel als aziatische religieuze teksten heb ik inmiddels meer dan een rekje vol staan. Mijn vorming als filosoof is aan dit masochisme wellicht niet geheel vreemd. De Koran nam ik in de voorbije weken voor de vierde keer ter hand, deze keer met de bedoeling er ook een kritische neerslag van na te laten enerzijds en anderzijds om de bronnen waarop we ons daarbij steunen zo korrekt mogelijk aan te halen en te verzamelen.

De blijvende indruk van dit geschrift is dat het wel lijkt te zijn opgesteld door een in de periferie van de kultuur terechtgekomen analfabete psychoot. Een wat getikte goeroe, zouden we in een meer modisch idioom kunnen zeggen. De onnoemelijke redundantie (de oeverloze herhalingen van de grootheid van Allah en de ergerlijke herhalingen van hem toegeschreven eigenschappen) wijst op het gefixeerde taalgebruik van de psychoot, terwijl de vele verwijzingen naar zowel oude als nieuwe testament een dunne doorslag vormen van het oorspronkelijke geschrift. Die verwijzingen -verspreid over de 114 hoofdstukken van de koran- komen over alsof ze werden opgetekend door iemand die deze verhalen wel ooit eens uit een tiende handse bron heeft horen navertellen. Daarom bevatten ze dan ook veel tegenspraken en zijn ze volkomen onsamenhangend en inkonsistent(1). Het analfabetisme van de profeet mohammed is hier trouwens geen belediging maar wel een islamitische geloofswaarheid. Mohammed mocht niet kunnen lezen of schrijven want anders had hij wellicht iets kunnen afschrijven terwijl de koran geacht wordt hem te zijn geopenbaard en gedikteerd door Allah zelf. (cfr. Al-Ankaboet, soera vers 49). Dit is voor islamieten een geloofswaarheid hoewel technisch volkomen onmogelijk. Geen mens kan wanneer hem een hoofstuk uit de koran zou worden gedikteerd, dit onmiddellijk en foutloos uit het hoofd reproduceren. De aanspraak van de Koran het woord van God te zijn is dan ook niet minder belachelijk dan die van zowel OT (Abraham, Mozes) en NT (Jezus). Wat trouwens te denken over een god -gezeten op een troon- die elk door hem gedikteerd hoofdstuk begint met een passus waarbij hij alleen zichzelf ophemelt... Verder is wat het egotisme van Allah betreft Azzaari'jaat, soera vers 57 veelbetekenend: 'En ik heb de djinn en de mensen slechts tot Mijn aanbidding geschapen'.

Het totaal gebrek aan literaire kwaliteit van de Koran tekst (het aantal literair goed verwoorde soeras is op een hand te tellen) blijkt ook deel uit te maken van het opzet ervan. Jaasien, soera vers 70 stelt duidelijk: 'Wij hebben de profeet het dichten niet geleerd, noch is het voor hem passend'. Het zal dus wel niet aan ons gebrek aan kennis van het arabisch liggen.

In de volgende paragrafen hebben we gepoogd de relevante passages in de koran met betrekking tot een aantal vandaag in de maatschappelijke diskussie staande temas exakt te citeren met vermelding van hoofdstuk en vers (soera). Dit in eerste plaats omdat in de media vaak beweringen worden gedaan die niet of nauwelijks op de koran zelf kunnen worden teruggebracht. Om daar maar een voorbeeld van te geven: voor clitoritectomie is in de gehele koran geen enkele grond weer te vinden. Wie zich dan ook op de koran beroept om dit te verklaren of goed te praten, vergist zich in alle objektiviteit.

1. De koran roept op tot moord, strijd en geweld

In de hiernavolgende citaten hebben we alleen die soera verzen samengebracht waar de gelovige mens wordt aangespoord tot geweldpleging. De schier ontelbare passages die de straffen van Allah beschrijven lieten we hier dus opzettelijk weg. Islamieten die de wreedheden van Allah zouden navolgen of daartoe zouden oproepen, zijn trouwens in tegenspraak met de Koran, want zij stellen zich daardoor in de plaats van Allah. Deze Allah reserveert zich het recht tot de allergrootste wreedheden.

Al-baquarah

soera 2 vers 179: O gij die gelooft, vergelding inzake doodslag is u voorgeschreven: de vrije man tegen de vrije man, de slaaf tegen de slaaf en de vrouw tegen de vrouw.

soera 2 vers 192: En doodt hen, waar gij hen ook ontmoet en drijft hen uit, vanwaar zij u hebben uitgedreven: want vervolging is erger dan doden. (hen= de ongelovigen)

soera 2 vers 194: oproep tot de Jihad

soera 2 vers 217: Vechten is u geboden, ofschoon gij er afkerig van zijt; maar het kan zijn, dat gij tegenzin hebt in iets terwijl het goed voor u is en het kan zijn, dat u iets behaagt terwijl het slecht voor u is. Allah weet het en gij weet het niet.

Al-an'faal:

soera 8 vers 13: ... Ik [Allah] boezem ontzag in de harten der ongelovigen. Slaat daarom hun hoofd af en slaat alle toppen van hun vingers af.

soera 8 vers 16: O, gij die gelooft, wanneer gij degenen die niet geloven, op u af ziet komen wendt hun dan niet uw rug toe.

soera 8 vers 17: En wie op die dag zijn rug toekeert, tenzij hij voor het gevecht manoeuvreert of om plaats te nemen bij een andere groep, doet inderdaad de toorn van Allah over zich komen en de hel zal het tehuis zijn en dat is een slechte verblijfplaats.

soera 8 vers 18: Gij dooddet hen niet, doch Allah was het, die hen doodde. En gij wierpt niet toen gij wierpt, maar Allah was het die wierp, opdat hij de gelovigen een grote gunst van zich mocht bewijzen.

soera 8 vers 40: En bestrijdt hen totdat er geen vervolging is en de godsdienst geheel voor Allah wordt.

Attaubah:

soera 9 vers 5: Wanneer de heilige maanden voorbij zijn, doodt dan de afgodendienaren waar gij hen ook vindt en grijpt hen en belegert hen en loert op hen uit elke hinderlaag.

soera 9: [in de vertaling van Urbain Vermeulen] Strijdt tegen hen die niet in God geloven noch in de laatste dag, en die niet verbieden wat God en zijn gezant verboden hebben, tot zij de schatting betalen in onderdanigheid. [Urbain Vermeulen: "Er is dus geen sprake van enige gelijke behandeling. De islam kan alleen maar domineren. En aangezien de moslims niet af kunnen stappen van de eeuwigheidsgedachte van de islam zijn er, als men de doctrine van de islam als criterium neemt, geen perspectieven voor een Verlichting, voor wat wij als tolerantie beschouwen. In onze landen gebeurt nu iets waarvoor geen doctrine bestaat, namelijk de aanwezigheid van grote moslimgroepen onder een niet-islamitisch bewind. Dit is een van de grote problemen bij de integratie, een probleem waarvoor onze wetgevende vergaderingen te lang blind zijn gebleven. Dit wil niet zeggen dat er geen moslims zijn die privé een ander standpunt innemen, maar dat is wel niet zoals het hoort volgens de leer."]

Al-Hadj:

soera 22 vers 79: En strijdt voor de zaak van Allah zoals er voor behoort te worden gestreden. ...

Mohammad:

soera 47 vers 5: Wanneer gij de ongelovigen ontmoet, treft dan hun nek en wanneer gij overwinnaar zijt, bindt hen dan vast. En wanneer de oorlog opgehouden is, laat hen dan vrij uit gunst of voor een losprijs. Zo zij het.

soera vers 36: Weifelt niet noch roept om vrede, want gij zult de overhand hebben.

Al-Fat'h

soera 48 vers 30: Mohammad is de boodschapper van Allah. En zij, die met hem zijn, zijn hard tegen de ongelovigen en zachtmoedig onder elkander.

Al-Hodjoraat:

soera 49 vers 16: De ware gelovigen zijn slechts degenen, die in Allah en Zijn boodschapper geloven en daarna niet twijfelen, doch met hun bezittingen en persoon voor de zaak van Allah strijden.

Assaff:

soera 61 vers 5: Voorzeker, Allah heeft diegenen lief die terwille van Hem strijden in geordende gelederen, alsof zij een hechte muur vormen.

 

2. De koran verbiedt de gelovigen zich te integreren

Hier hebben we die soeras gegroepeerd die -overminderd de oproepen tot geweld die we hiervoor samenbrachten- die de 'multikulturele samenleving' eens te meer tot een mytologisch projekt maken, zolang islamieten (en daaronder versta ik uitsluitend mensen die de koran als geloofswaarheid aanvaarden, wat dus -ten overvloede gezegd- volstrekt niets te maken heeft met enig racisme van welke aard dan ook) in zulk projekt een plaats zouden moeten vinden. Het is op grond van de soeras sub 1 en de hiernavolgende, dat wij ervoor pleiten islamieten niet tot de europese gemeenschap toe te laten.

Ali-imraan:

soera 3 vers 119: O gij die gelooft, neemt buiten uw volk geen ander tot intieme vrienden; zij zullen niet in gebreke blijven u te benadelen. Zij houden van leedvermaak. Nijd laten zij blijken en wat hun innerlijk verbergt is nog erger.

An-nisa:

soera 4 vers 145: O, gij die gelooft, neemt geen ongelovigen tot vrienden boven de gelovigen. Wilt gij Allah een duidelijk bewijs tegen uzelf geven?

soera 5 vers 51: O gij die gelooft, neemt u niet de joden en de christenen tot verbondenen. Zij zijn elkanders verbondenen, en wie van u met hen gemeenschap aangaat (een kontrakt sluit bijvoorbeeld) die behoort tot hen (m.a.w. is geen moslim meer). [vertaling Urbain Vermeulen]

Attaubah,

soera 9 vers 23: O gij die gelooft, neemt uw vaders en uw broeders niet tot vrienden als zij ongeloof boven geloof verkiezen.

soera 9 vers 123: O gij die gelooft, bestrijdt de ongelovigen die in uw nabijheid zijn en laat hen hardheid in u vinden.

Al-Hadj:

soera 22 vers 31:... Vermijdt derhalve de onreinheid der afgodsbeelden en vermijdt het valse woord.

Qaaf:

soera 50 vers 27: Die een andere god naast Allah oprichtte, doet hem de strenge marteling ondergaan.

Al-Momtahanah:

soera 60 vers 2: O gij die gelooft, neemt Mijn vijanden en uw vijanden niet tot vrienden!
soera 60 vers 14: O gij die gelooft, bevriendt u niet met een volk op hetwelk Allah vertoornd is;

In de 114 hoofdstukken waaruit de koran is samengesteld is er een enkel dat men zou kunnen opvatten als tollerant. Een soort 'elk zijn geloof'. Het is Al-Kaafiroen, tevens ook een van de allerkortste hoofdstukken bestaande uit niet meer dan 7 verzen, waarvan het laatste luidt: "Derhalve voor u uw godsdienst en voor mij mijn godsdienst". Dit hoofstuk kan evenwel niet worden opgevat als een gebod tot tollerantie.

 

3. De koran, seksualiteit en antifeminisme

Zij die zich op de Koran beroepen om abortus af te wijzen hebben gelijk. Allah beslist over leven en dood en over wat er zich in de baarmoeder ontwikkeld. Het komt de mens niet toe daarop in de grijpen. De minderwaardigheid van de vrouw is evenzeer een verdikt van Allah, net zoals haar horigheid aan de man. Een begrip -zoals wij dat tegenwoordig kennen- van 'verkrachting binnen het huwelijk' is voor islamieten volstrekt ondenkbaar. Vrouwen zijn hier simpelweg bezit van de man, die ze -via de obligate bruidsschat- overigens ook koopt.

Annoer

soera 24 vers 3: Geselt iedere echtbreekster en echtbreker met honderd slagen. ... en laat een groep gelovigen getuige zijn van hun bestraffing.

Ali-imraan

soera 3 vers 7: Hij is het, Die u in de baarmoeder vormt zoals Hij wil; (Hij= allah)

Ar-ra'd

soera 13 vers 9: Allah weet wat elke vrouw baart en wat de baarmoeders niet voldragen en wat zij doen groeien. En bij hem heeft alles een eigen maat.

Ali-imraan

soera 3 vers 37: Maar toen zij er van verlost was, zeide zij:"Mijn Heer, ik ben verlost van een meisje." - Allah wist het beste wat zij voortbracht, de man is niet gelijk aan de vrouw.- (n.a.v. de zwangerschap van de moeder van Maria)

An-nisa

soera 4 verzen 7 tot 17 enz... 35. Verder: vers 177 in dezelfde soera..

Taa'haa

in de verzen 118 tot 125 van deze soera (20) wordt het adam en eva verhaal uit het OT dunnetjes overgedaan. Hier is het echter adam die ongehoorzaam is (vers 122). Maar in vers 123 'Alsdan verkoos zijn heer hem [adam], vergaf hem en leidde hem.' Gevolgd door vers 124: Hij (God) zeide: Gaat allen tezamen hier vandaan, want gij zult elkander tot vijanden zijn.

Al-Mominoen

soera 23 vers 6...: Voorspoedig zijn de gelovigen die ... hun vleselijke lusten beheersen.
soera 23 vers 7: Behalve met hun vrouwen of hetgeen hun rechterhand bezit, want dan treft hen geen verwijt.

Annoer

soera 24 vers 32: En zeg tot de gelovige vrouwen dat zij ook haar ogen neergeslagen houden en hun passies beheersen, en dat zij haar schoonheid niet tonen dat hetgeen ervan zichtbaar moet zijn, en dat zij haar hoofddoeken over haar boezem laten hangen, en dat zij haar schoonheid niet tonen behalve aan haar echtgenoot of haar vader of de vader van haar echtgenoot, of haar zonen of de zonen van haar echtgenoot, of haar broeders, of de zonen van haar broeders, of de zonen van haar zusters of haar vrouwen, of haar slaven, of zulke mannelijke bedienden die geen geslachtsdrang hebben of de jonge kinderen die van de naaktheid van een vrouw niets afweten. En laat haar niet met haar voeten slaan, opdat hetgeen zij van haar schoonheid bedekken openbaar moge worden.

soera 24 vers 59: ...laten uw slaven en degenen uwer die de geslachtsrijpheid nog niet hebben bereikt driemaal uw toestemming vragen om bij u te mogen komen, voor het morgengebed, wanneer gij wegens de middaghitte u van uw kleren ontdoet, en na het avondgebed. Drie prive tijden voor u.

soera 24 vers 60: En wanneer de kinderen onder u geslachtsrijpheid bereiken, moeten ook zij verlof vragen evenals ouderen dan zij om toestemming vragen.

soera 24 vers 61: Bejaarde vrouwen die geen hoop op het huwelijk koesteren -op haar rust geen schuld als zij zonder haar schoonheid te tonen, zich van kledingstukken ontdoen.

Al-Ahzaab

soera 33 vers 34: [vrouwen] Blijft in uw huizen en stelt uw schoonheid niet ten toon als in de vroegere dagen der onwetendheid;

soera 33 vers 51:O profeet, wij hebben voor u uw vrouwen wettig gemaakt, aan wie gij haar huwelijksgiften hebt gegeven, en degenen die uw rechterhand bezit van haar, die Allah u als een oorlogsbuit heeft gegeven en de dochters van uw ooms en tantes van vaderszijde en de dochters van uw ooms en tantes van moederszijde die met u emigreerden, en elke gelovige vrouw indien zij zich aan de profeet toevertrouwt als de profeet haar wenst te huwen; dit is slechts voor u en niet voor de gelovigen.

Mohammed laat Allah hier zeggen dat hij gelegitimeerd is tot het nemen van zowat alle vrouwen. Een gevaarlijk soort guru zouden we dit nu noemen... (lees ook verder de soera verzen 52-54). De pedofilie van Mohammed is evenwel niet in de koran zelf terug te vinden.

soera 33 vers 60: O profeet! Zeg aan uw vrouwen en uw dochters en de vrouwen der gelovigen dat zij een gedeelte van haar omslagdoeken over haar (hoofd) laten hangen. Dit is beter, opdat zij mogen worden onderscheiden en niet lastig worden gevallen.

Assaaffaat:

soera 37 vers 150: Vraag hun nu of hun Heer dochters heeft terwijl zij zonen hebben?
soera 37 vers 151: Hebben Wij de engelen als vrouwelijke wezens geschapen, terwijl zij getuigen waren?
soera 37 vers 154: Heeft Hij dochters gekozen boven zonen!

(Het antwoord is uiteraard negatief: zoiets zou Allah toch nooit hebben kunnen doen. Het zijn retorische vragen.)

Al-Momtahanah

soera 60 vers 13: O profeet! Wanneer gelovige vrouwen tot u komen, haar eed van trouw aan u afleggende: dat zij niets met Allah zullen vereenzelvigen, en dat zij noch zullen stelen, noch overspel plegen, noch hun kinderen doden, noch laster die zij moedwillig hebben verzonnen, zullen uiten, noch ongehoorzaam zullen zijn aan u in wat recht is, neem haar dan trouw aan en vraag vergiffenis voor haar van Allah.

 

4. De koran veroordeelt en diskrimineert homoseksuelen

Dat de koran homoseksualiteit veroordeelt zou eigenlijk niemand mogen verwonderen. Het is immers gewoon overgenomen van de joodse traditie (OT) en het nieuwe testament. De koran legt evenwel nergens door mensen op te leggen expliciete straffen op tegen homoseksuelen. Wel belanden ze met zekerheid in de hel. Wie zich op de koran beroept om homoseksualiteit te vervolgen in het recht, dwaalt dan ook ver af van de bron.

al-aa'raaf,

soera 7 verzen 82-84: "Gij nadert met wellust mannen, in plaats van vrouwen. Neen, gij zijt een volk dat de perken te buiten gaat. ... En wij deden een regen van stenen over hen komen.

Asjsjoaraa

soera 26 vers 166: "Nadert gij van alle schepselen de mannen?
soera vers 167: En verlaat gij uw vrouwen die Uw heer voor u heeft geschapen? Neen, gij zijt een volk dat de perken te buiten gaat."

Annaml

soera 27 vers 56: Nadert gij wellustig de mannen in plaats van de vrouwen? Neen, gij zijt een onwetend volk.

Al-Ankaboet

soera 29 vers 30: Nadert gij mannen met wellust en rooft gij op uw weg, en begaat gij zelfs gruweldaden in uw bijeenkomsten?

 

5. Hemel en hel in de koran

Op dit punt grenst de koran zelfs aan het grappige wanneer men zich de uitspraken van het boek konkreet probeert voor te stellen: In de hemel zitten de gelovigen op tronen in een land waar rivieren stromen. Zij worden vanuit de brandende hel aanroepen om hulp: water bvb. terwijl zij vanuit de hemel terugroepen. Ze kunnen elkaar dus niet alleen horen, maar ook zien. Hemel en hel kunnen dus alvast niet erg ver van elkaar verwijderd zijn. 't is wellicht gewoon de andere kant van de rivier, hooguit 50 meter dus. Over de plaats waar hemel en hel zich bevinden is de koran niet erg duidelijk. De meest waarschijnlijke hypoteze lijkt ons te zijn: doodgewoon op aarde, ergens in het nabije oosten.... We vinden in de koran geen echte aanwijzingen om het paradijs in de hemel te situeren zoals dat in de bijbel wel het geval is. (cfr. Qaaf, soera vers 32). Het lijkt eerder zo dat na het laatste oordeel de hemel door Allah op aarde wordt gebracht.

An-nisa,

soera vers 58. En degenen die geloven en goede daden verrichten, zullen Wij tuinen doen binnengaan waar doorheen rivieren stromen om er eeuwig te vertoeven, daarin zullen zij reine metgezellen hebben en Wij zullen hen door schaduw omringen.

Ar-ra'd

soera vers 36: Het beeld van de hemel die de godvrezenden is beloofd, is, dat er stromen in vloeien, en dat zijn fruit en schaduw eeuwigdurend zijn. ... het loon van de onrechtvaardigen is het vuur.

Ibrahiem

soera vers 17: Voor hem [de ongelovige hoogmoedige vijand] is de hel en hij zal worden gedwongen kokend water te drinken.

soera vers 24:... zullen in tuinen worden toegelaten waardoor rivieren stromen, daarin zullen zij vertoeven door het gebod van hun heer. Hun groet daarin zal 'vrede' zijn.

soera vers 49,50,51. (laatste oordeel)

Al-Hidjr

soera vers 45: [de hel] Zij heeft zeven poorten en elke poort heeft een gedeelte hunner [afvalligen] toegewezen gekregen.

soera vers 48: ... op tronen zullen zij als broeders tegenover elkander zitten. [ hemel] 49: Vernoeidheid zal hen daar niet raken, noch zullen zij ervan worden verdreven.

Al_Hadj:

soera vers 24: Doch allah zal degenen die geloven en goede werken verrichten tuinen doen binnentreden waardoor rivieren stromen. Zij zullen daarin worden getooid met armbanden van goud en parels, en hun gewaden zullen van zijde zijn.

Faatir:

soera vers 34: In tuinen der eeuwigheid zullen zij binnengaan, zij zullen erin worden getooid met gouden armbanden en met paarlen; en hun kleding zal van zijde zijn.

Jasien:

hemel:

soera vers 57: Zij en hun echtgenoten zullen zich in de schaduw op tronen nedervlijen.
soera vers 58: Zij zullen daar vruchten hebben en alles waar zij om vragen ontvangen.

hel:

soera vers 66: Op die dag zullen wij hun mond verzegelen, maar hun handen zullen tot ons spreken en hun voeten zullen getuigenis afleggen van alles wat zij hebben bedreven.

Hier is weer een van die grappige kontradikties in de koran tekst: in het ene hoofdstuk schreeuwen de verdoemden uit de hel naar de geredden in de hemel om hulp (water), terwijl hier toch duidelijk staat dat hun mond verzegeld wordt...

Assaaffaat:

soera vers 41: Maar de uitverkoren dienaren van Allah
soera vers 42: zullen een bekende voorziening ontvangen
soera vers 43: zij zullen vruchten ontvangen en worden geeerd
soera vers 44: in tuinen van gunsten,
soera vers 45: op rustbanken tegenover elkaar
soera vers 46: en een beker zal hun worden rondgereikt uit een stromende bron
soera vers 47: helder, smakelijk voor de drinkenden,
soera vers 48: waardoor geen dronkenschap zal ontstaan, noch zullen zij er worden door uitgeput.
soera vers 49: en naast hen zullen vrouwen zijn van bescheiden blik met mooie ogen
soera vers 50: rein, alsof zij zorgvuldig bewaarde eieren waren.

Saad:

soera vers 51: Tuinen der eeuwigheid met de poorten wijd voor hen open
soera vers 52: Op tronen rustend zullen zij daarin om overvloedig vruchten en drank roepen.
soera vers 53: En bij hen zullen vrouwen zijn, die haar blikken weerhouden, metgezellen van gelijke leeftijd.

Al-momin

soera vers 72: Wanneer zij [de ongelovigen] met boeien en kettingen om hun hals zullen worden gesleept
soera vers 73: in kokend water; dan zullen zij in het vuur worden geworpen.

Azzochrof:

soera verzen 71-74: Gaat het paradijs binnen, gij en uw echtgenoten, gelukkig zijnde. Er zullen gouden schalen worden rondgereikt en er zal daarin alles zijn wat de zielen zich wensen en waar de ogen van genieten. En gij zult daarin vertoeven. Dit is de tuin, die u is gegeven (als beloning) voor wat gij deedt. Er is daarin een overvloed van fruit voor u waarvan gij kunt eten.

Addochaan:

soera verzen 52-57: Voorwaar de rechtvaardigen zullen in een woning van vrede en veiligheid zijn. Tussen tuinen en bronnen. Gekleed in fijne zijde en zwaar goudlaken naar elkander toegekeerd. Zo zal het zijn. En Wij zullen hen met schone meisjes die grote, mooie ogen hebben, verenigen. Zij zullen daar naar alle fruitsoorten vragen (en deze ontvangen) in vrede en veiligheid. Zij zullen daarin geen andere dood smaken na de eerste dood. Hij heeft hen voor de straf van het laaiend vuur behoed.

Mohammad:

soera vers 16: Het beeld van het paradijs dat aan de godvruchtigen is beloofd: er zijn daarin stromen water dat niet bederft; en stromen melk waarvan de smaak niet verandert en stromen wijn, smakelijk voor degenen die drinken, en rivieren van zuivere honig. En zij zullen er allerlei vruchten in hebben en vergiffenis van hun heer. Kunnen zij gelijk zijn aan degenen die in het vuur vertoeven en die kokend water te drinken krijgen zodat het hun ingewanden verscheurt?

Attoer:

soera vers 20: Eet en drinkt met genoegen wegens hetgeen gij placht te doen.
soera vers 21: (U) op tronen nedervlijend die in rijen zijn gerangschikt, En wij zullen hen met schone meisjes verenigen die grote, mooie ogen hebben.
soera vers 22: En met de gelovigen zullen Wij hun nageslacht, dat hun in het geloof volgt, verenigen. ...
soera vers 23: En wij zullen hun een overvloed van fruit en vlees schenken, volgens hun wensen.
soera vers 24: Daar zullen zij elkander een beker van hand tot hand reiken waarin ijdelheid noch zonde zal zijn.
soera vers 25: En er zullen knapen rondgaan alsof zij welbewaakte paarlen zijn.

Dit is de eerste keer dat in de Koran sprake is van het eten van vlees in het paradijs. Slechts op twee plaatsen in de koran wordt dit vermeld. Bij het tweede voorkomen gaat het uitsluitend om gevogelte.

Arrahmaan:

soera vers 53: Daarin zullen alle vruchten tweesoortig zijn

soera vers 55: Zij zullen zich nedervlijen op divans met tapijten waarvan de voeringen van dikke zijde zullen zijn. En het fruit der tuinen zal dicht bij de hand liggen.

soera vers 57: Daarin zullen kuise meisjes zijn met zedige blik, door mens noch djinn ooit aangeraakt.
soera vers 59: als waren zij robijnen en koralen.
soera vers 63: en naast deze twee zijn er nog twee tuinen
soera vers 65: donkergroen van gebladerte
soera vers 67: Daarin zullen ook twee bronnen zijn die water in overvloed spuiten.
soera vers 69: In beide zullen er vruchten, dadels en granaatappels zijn.
soera vers 71: Daarin zullen goede en schone meisjes zijn
soera vers 73: schonen in paviljoenen gehuisvest
soera vers 75: die voor hen mensen noch djinn hebben aangeraakt
soera vers 77: rustend op groene kussens en prachtige tapijten.

Al-Waaqiah

Hemel:

soera vers 16: Op sofa's doorvlochten met goud en edelgesteenten
soera vers 17: daarop nederliggende, naar elkander toegewend!
soera vers 18: Daar zullen jonge mannen onder hen rondgaan die niet verouderen
soera vers 19: met bekers, kannen en kopjes gevuld uit een zilveren bron -
soera vers 20: Zij zullen daarvan geen hoofdpijn krijgen noch zullen zij dronken worden -
soera vers 21: En met fruit dat zij het liefst hebben
soera vers 22: En met vlees van vogelen dat zij begeren.
soera vers 23: En er zullen schonen zijn met grote, mooie ogen,
soera vers 24: als verscholen paarlen.
soera vers 25: als beloning voor hetgeen zij plachten te doen.

soera vers 29: Zij zullen zich bevinden tussen doornloze lotusbomen
soera vers 30: en trossen bananen
soera vers 31: en dekkende schaduwen
soera vers 32: en stromende wateren
soera vers 33: en overvloedig fruit
soera vers 34: noch afgesneden, noch verboden
soera vers 35: en edele vrouwen
soera vers 36: Voorwaar, Wij hebben dezen tot een wonderlijke schepping gemaakt,
soera vers 37: Wij maakten haar maagden,
soera vers 38: Beminnelijk, van gelijke leeftijd.

Hel:

soera vers 43-56

Al-Moddassir

Hel:

soera vers 28: En wat weet gij wat het Vuur der hel is?
soera vers 29: Het ontziet niets, noch laat het iets (onverteerd) achter.
soera vers 30: Het verschroeit het gezicht.
soera vers 31: Daarover waken er negentien engelen.
soera vers 32: En wij hebben niet dan engelen tot wachters van het vuur gemaakt. En wij hebben hun getal niet vastgesteld, dan tot beproeving der ongelovigen ...

Addahr

soera vers 13: En Hij zal hen voor hun standvastigheid belonen met een tuin en kleren van zijde.
soera vers 14: Zich daarin nedervlijende op sofa's zullen zij het noch te koud noch te warm hebben.
soera vers 15: En de schaduw der bomen zal dicht over hen zijn en de trossen fruit zullen gemakkelijk bereikbaar worden gemaakt.
soera vers 16: En zilveren vaten zullen aan hen worden rondgereikt, en bekers
soera vers 17: Kristalhelder, uit zilver, in de juiste maat vervaardigd.
soera vers 18: En daarin zal hun drank worden gegeven, vermengd met gember.
soera vers 19: van een bron genaamd: Salsabiel.
soera vers 20: En jonge mensen, die niet verouderen, zullen om hen rondgaan. Wanneer gij hen ziet denkt gij dat het verstrooide paarlen zijn.
soera vers 21: En waarheen gij ook kijkt zult gij een zaligheid voelen en een groot koninkrijk aanschouwen.
soera vers 22: Zij zullen klederen van fijne groene zijde en zwaar brokaat dragen en zilveren armbanden. En hun Heer zal hun een zuivere drank geven.

Attatfief:

soera vers 24: Op hoge sofa's zullen zij elkander aanschouwen,
soera vers 25: Gij zult in hun gezicht de glans der gelukzaligheid herkennen.
soera vers 26: Hun wordt zuivere verzegelde wijn te drinken gegeven,
soera vers 27: Welks zegel muskus is. En laat degenen die wedijveren, hiervoor wedijveren.
soera vers 28: En hij zal vermengd worden met water van Tasniem.
soera vers 29: Een bron waaruit de nabij (god) zijnden drinken.

Al-Ghaasjijah:

soera vers 5-8: hel

 

6. Drank, eten en drugs in de koran

Het verbod op wijn dat vele (maar lang niet alle) islamieten volgen, gaat wellicht terug op volgende soeraverzen

Al-Ma'idah,

soera vers 91: O gij die gelooft, wijn en het hazardspel en afgoden en toverpijlen zijn niet anders dan gruwelen, door Satan gewrocht. Vermijdt ze dus opdat gij voorspoedig moogt zijn.
soera vers 92: Voorzeker, door middel van wijn en hazardspel, wenst Satan onder u vijandschap en afgunst te zaaien, en u af te houden van het gedenken van Allah en van het gebed.

maar op andere plaatsen in de koran wordt wijn wel degelijk verbouwd, geperst, genuttigd en geprezen als drank voor de heer: Gedistileerde dranken, bier enzomeer komen niet voor in de koran. Ze kunnen dan ook moeilijk als verboden worden beschouwd.

Joesof, soera vers 37 en 42: "O, mijn twee medegevangenen, wat een uwer betreft, hij zal wijn voor zijn heer schenken en wat de ander betreft, hij zal worden gekruisigd zodat de vogels van zijn hoofd zullen eten.

Annahl:

soera vers 68: En van de vrucht der dadelpalmen en druiven maakt gij een bedwelmende drank en een goed voedsel. Voorwaar, daarin is een teken voor een volk dat zijn verstand gebruikt.

Al-Mominoen:

soera vers 20: En Wij brengen daarmede tuinen van dadelpalmen en wijnstokken voor u voort.

Mohammad:

soera vers 16: ... [over het paradijs]... ; en stromen melk waarvan de smaak niet verandert en stromen wijn, smakelijk voor degenen die drinken, en rivieren van zuivere honig.

 

7. De sharia: Koran en recht

De koran is bijzonder uitvoerig inzake erfenisrecht en huwelijksvermogensrecht. De desbetreffende soeras hebben we hier niet weergegeven omdat ze -hoewel grotendeels in tegenspraak met de westerse rechtspraak, toch zelden aanleiding geven tot grote kontroverses. Dit wellicht omdat onze notarissen heel wat door de vingers zien -of niet zien- wanneer het om islamieten gaat waardoor deze parallelle wetgevende systemen in hun tegenspraken zelden in het nieuws komen. Het simpele feit dat islamieten in onze kultuur veelal een eerder gesloten gemeenschap vormen waarbij erfenissen van islamieten naar niet-islamieten of omgekeerd zelden voorkomen is daar natuurlijk niet vreemd aan. Dat heeft dan uiteraard weer zijn oorsprong in de negatieve attitude van de koran tegenover integratie in of met andere kulturen (cfr. sub 2 en uiteraard sterker nog sub 1).

Verder blijkt er uit de koran een bekommernis voor de zorg over armen, weduwen en wezen, een rechtvaardige behandeling van de slaven (de slavernij wordt in de koran erkent, zij het niet echt aangemoedigd). De sociale zekerheid van de islamiet berust geheel en al op het opgelegde geven van aalmoezen: de Za'qaat. Hoe meer men heeft, hoe meer men ook moet geven.

De koran kent wel de doodstraf evenals lijfstraffen tot en met steniging, maar bijna overal wordt hij die berouw toont en vergiffenis vraagt aan Allah, in de koran gespaard. De ongelijke waarde en behandeling van mannen versus vrouwen maakt ook deel uit van het rechtssysteem in de koran. Zo geldt in de koran bij getuigenissen dat het getuigenis van een man gelijk staat aan dat van drie vrouwen...
Een punt wat uit de praktijk van de Islam in bijna alle islamitische landen is verdwenen is dat van de polygamie. Polygamie is schering en inslag in de koran -er zijn overigens heel wat goede argumenten voor aan te voeren, zij het dan evenzeer voor polyandrie en kommunes- en de profeet (mohammed) geeft daarin zeker het voorbeeld. Eigenlijk is het merkwaardig dat de fundamentalisten bij mijn weten nergens de monogamie en het westers-imperialistisch diktaat terzake- bestrijden. Op dat punt hebben ze zich , zoals de mormonen in de verenigde staten overigens, klaarblijkelijk neergelegd bij dat joods-kristelijk diktaat.

Banie-Israa'iel

soera vers 34: En doodt niemand die Allah heilig heeft verklaard, tenzij het met recht geschiedt.

Al-Hadj

soera vers 40: Toestemming om te vechten is gegeven aan diegenen tegen wie gevochten wordt, omdat hun onrecht is aangedaan...

Asjsjoera:

soera vers 41: Doch, de vergelding van het kwade is het daaraan gelijke; maar wie vergeeft en verbetering voor ogen houdt, zijn loon rust bij Allah....
soera vers 42: Maar er is geen verwijt tegen hen die zich verdedigen nadat hun onrecht is aangedaan.

 

8. De schepping en het kreationisme in de koran

Al-Aa'raaf:

soera vers 13 'Gij hebt mij uit vuur en hem uit klei geschapen

soera vers 190 Hij is het [Allah], Die u uit een enkele ziel heeft geschapen en daaruit haar gade maakte, opdat deze troost in haar mocht vinden. En nadat hij haar bekend heeft [geneukt] draagt zij een lichte last en gaat er mede rond. En wanneer deze zwaar wordt...

Al-Hidjr

soera vers 27: Wij schiepen de mens uit droge klinkende klei, uit zwarte modder in vorm gewrocht.

soera vers 28: En Wij hadden voorheen de djinn uit vlammend vuur geschapen.

An Nahl

soera vers 5: En Hij heeft de mens uit een levenskiem geschapen, maar ziet deze is een openlijke redetwister.

Nota: net zoals in het OT is het scheppen in de koran een privilege van god. Elke aanmatiging van de mens als schepper is dan ook godlasterlijk. (cfr. soera vers 21).

Al-Anmbi'jaa

soera vers 31: ... En al hetgeen leeft, hebben wij uit water gemaakt.

Al-Mominoen:

soera vers 13: Voorwaar, Wij scheppen de mens uit een uittreksel van klei;
soera vers 14: Dan plaatsen wij hem als een kleine levenskiem in een veilige plaats.
soera vers 15: Vervolgens vormen wij de levenskiem tot een klonter bloed; daarna vormen wij het geronnen bloed tot een (vormeloze) klomp; dan vormen wij beenderen uit deze klomp; daarna bekleden wij deze beenderen met vlees; vervolgens ontwikkelen wij het tot een nieuwe schepping.

Annoer:

soera vers 46: En Allah heeft elk dier uit water geschapen.

Al-Forqaan:

soera vers 55: En Hij is het die de mens uit water heeft geschapen en heeft hem verwanten gegeven door afstamming en huwelijk.

Arroem

soera vers 21: En tot Zijn tekenen behoort, dat Hij u uit stof schiep; en ziet! gij zijt mensen die zich kunnen verspreiden.

Assadjdah

soera vers 8: Die de schepping van alles voltooide. En Hij begon de schepping van de mens uit klei.
soera vers 9: Daarna maakte Hij zijn nageslacht uit een uittreksel van een nietige vloeistof.
soera vers 10: Dan vormde Hij hem en ademde hem van zijn geest in. En Hij gaf u oren, ogen en hart.

Faatir

soera vers 12: Allah schiep u uit stof, dan uit een levenskiem, daarna maakte hij u tot paren. En geen vrouw wordt zwanger of brengt voort, zonder dat Hij het weet. En niemands leven wordt verkort of verlengd zonder dat het in het Boek is vermeld.

Jaasien:

soera vers 78: Heeft de mens niet begrepen dat Wij hem hebben geschapen uit een levenskiem?

Assaaffaat

soera vers 12: ... wij hebben hen uit vaste klei geschapen.

Saad:

soera vers 72: Toen uw Heer tot de engelen zeide:"Ik ga de mens uit klei scheppen,
soera vers 73: En wanneer ik hem heb gevormd en hem van Mijn geest heb ingeademd, werpt u dan in gehoorzaamheid voor hem neder.

Iblies was een opstandige engel, geschapen uit vuur. Allah sprak zijn verdoemenis over hem uit, maar Iblies vroeg uitstel tot op de dag van het laatste oordeel. Dit uitstel werd hem door Allah verleend. Intussentijd werd hij de satan. Da's heel merkwaardig, want het betekent niets anders dan dat de satan aktief is bij de gratie gods.

Azzomar

soera vers 7: Hij schiep u uit een ziel, dan maakte Hij daaruit echtgenoten; en Hij zond voor u acht stuks vee in paren neder. Hij vormde u in de baarmoeder van uw moeder, schepping naast schepping, in drievoudige duisternis.

Al-momin

soera vers 68: Hij is het die u uit stof schiep, dan uit een levenskiem en uit een klonter bloed, vervolgens brengt hij u voort als een kind, dan bereikt gij de volwassenheid, daarna wordt gij oud.

Annadjm:

soera vers 46: En dat Hij de twee echtgenoten schept, de vrouwelijke en de mannelijke
soera vers 47: Uit een levenskiem wanneer deze uitgegoten wordt

Al-Qamar:

soera vers 15: Hij schiep de mens uit droge klei, als aardewerk.
soera vers 16: En Hij schiep de djinn uit de vlam van Vuur.

Addahr:

soera vers 3: Wij hebben de mens uit een gemengde levenskiem geschapen en hebben hem horende en ziende gemaakt om hem op de proef te stellen.

Abasa:

soera vers 20: Uit een kleine levenskiem schept Hij hem en stelt zijn verhoudingen vast.

Attaariq:

soera vers 7: Hij [de mens] werd uit een stromende vloeistof geschapen
soera vers 8: welke voortkomt van tussen de ruggegraat en de ribben.

Al-Alaq:

soera vers 3: [De schepper] die de mens uit geronnen bloed schiep.

Het zal de lezer nu wel duidelijk zijn -we hebben hierboven werkelijk alle zichzelf niet letterlijk herhalende- soeras uit de koran met betrekking tot dit onderwerp verzameld, dat genesis -op zich reeds een dooreenhaspeling van diverse scheppingsverhalen-, hier nog heel wat verder dooreengehaspeld wordt. Dat heb je ervan, met een profeet die niet kan lezen... Om te beginnen varieren de substanties vanwaaruit de mens geschapen wordt van droge klei, via modder, water, een ziel, tot levenskiemen en zelfs bloed. In een aantal soeras blijkt de hele schepping van de mens niet meer te zijn dan een doodgewone baarmoederlijke bevruchting. Wat anders zijn levenskiemen dan bevruchte eicellen? In zo'n schepping willen we natuurlijk ook wel geloven, alleen maakt die Allah volstrekt overbodig. Wat moet die arme gelovige daar nu eigenlijk van geloven? Verder blijkt dat voor de schepping van de mens, de djinn eigenlijk reeds bestonden of toch minstens eerder werden geschapen uit vuur. Maar die djinn zijn ook mensen, zij het ongelovigen, en beslist geen engelen zoals Iblies...

9. De verwerping van de wetenschap in de koran

Waarom gelovige islamieten principieel tegen de wetenschap zijn, blijkt duidelijk uit

Al-Maidag,

soera vers 102: O, gij die gelooft, vraagt niet naar dingen die u, als zij u zullen worden geopenbaard, zullen mishagen; indien gij ernaar vraagt terwijl de Qor'aan wordt nedergezonden, zullen zij worden onthuld. Allah heeft ze achterwege gelaten. ...

soera vers 103: Voor u stelde een volk vragen omtrent zo iets - naderhand werden zij er ongelovigen door.

Joenos,

soera vers 62. : alles staat in de Koran.

Al-Djinn:

soera vers 27: Hij [Allah] is de kenner van het onzienlijke en Hij geeft niemand overvloedig kennis van Zijn geheimen.
soera vers 28: Behalve hem die Hij als boodschapper kiest. Dan doet Hij een wacht voor hem en achter hem gaan.
soera vers 29: Opdat Hij moge weten dat zij de boodschappen van hun Heer hebben overgebracht. En Hij omvat alles wat met hen is - en Hij heeft alles berekend.

 

10. Staat er ook iets goeds in de koran?

Naast alle hierboven gegeven citaten, staan er in de soeras van de koran ook wel enige richtlijnen die zelfs mij op etisch en politiek vlak kunnen bekoren. Zo is er bijvoorbeeld het vaak herhaald verbod op rente, een element dat de grondslagen van het kapitalisme ondermijnt. Ik ben het er volkomen mee eens. We vinden dit trouwens eveneens terug in bepaalde passages van het nieuwe testament evenals in het boeddhisme. Verder is er een vrij ontwikkeld systeem van sociale solidariteit: zorg voor armen, weduwen, wezen... waarvan de waarde, zeker in de tijd waarin het is ontstaan, beslist positief was. Maar, omdat deze soeras in het maatschappelijk debat zelden aan de orde komen, hebben we ze hier niet in een overzichtje bijeengebracht.


Notas:

(1). De gebrekkige citering van het OT in de koran blijkt bvb. uit Hoed, soera vers 41, waar het in verband met de zondvloed en de ark van Noah heet dat Allah beveelt : "Scheept twee paar van alles in, en uw familie - met uitzondering van degenen, tegen wie het woord reeds is uitgegaan - en de gelovigen.". In soera vers 28 (Al-Mominoen) heet het echter: "... neem dan aan boord twee exemplaren van wat nodig is en uw gezin, behalve degenen tegen wie het woord reeds is uitgevaardigd. ...". Ook de diverse elkaar tegensprekende versies van Genesis (zie de citaten in het artikel, die betrekking hebben op de schepping) illustreren dit ten overvloede.


Bronnen:

De Koran ; 'De Heilige Qor'aan', arabische tekst met nederlandse vertaling, uitgave 1991. Uitgave verzorgd door Hazrat Mirza Bashir-Ud-Din en Mahmud Ahmad (Ahmadiyya sekte). Ed.: The oriental & religious publishing corporation, Rabwah, Pakistan.

The Koran, translated by George Sale, ed. Frederick Warne Ltd., London (not dated).

Der Koran, aus dem arabischen uebertragen von Max Henning, ed. Philipp Reclam, Stuttgart 1960.

Urbain Vermeulen (diverse teksten en notities)

Nota: Een wetenschappelijk kritische uitgave van de korantekst met vertaling in een westerse taal bestaat tot op heden niet. Alle bestaande vertalingen werden gemaakt op grond van late versies in het arabisch voorzien van niet originele diakritische tekens. Dat de toevoeging van die tekens de betekenis fundamenteel anders maakt, is iets waar alle arabisten het over eens zijn. Dat de koran niet minder dan 400 alleen-voorkomende woorden (zgn. hapax) waarvan de betekenis slechts hypotetisch kan worden bepaald omdat ze volledig uit het arabisch zijn verdwenen- en dat op een totaal van ca.1850 verschillende woorden in de gehele koran- maakt de duiding er bepaald niet eenvoudiger op.

dr.Godfried-Willem Raes

 

Meer artikeltjes in het nederlands beschikbaar op deze webstek: