Dr.Godfried-Willem RAES

Stemmingen en Temperamenten

Hogeschool Gent : Departement Muziek. Vakgroep Scheppende Muziek

INLEIDING

KLASSIEKE EN ALTERNATIEVE TOONSYSTEMEN

Voor de eenduidige aanduiding van noten en tonen hanteren we het MIDI systeem, waarbij de centrale Do op het pianoklavier het nummer 60 krijgt. Bij een eerste benadering van het MIDI-systeem valt het op dat het in de allereerste plaats opgezet is voor westerse muziek, geschreven in gelijkzwevende toonsystemen. In Amerikaanse vakliteratuur wordt de gelijkzwevende stemming vaak aangeduid met de afkorting EQ (Equal) of ET (Equal Temperament). De nootnummer-kodes hebben in elk geval steeds betrekking op de ermee overeenstemmende noten op het normale moderne pianoklavier.

Omdat het voor een goed begrip van hetgeen volgt nogal belangrijk is, toch eerst even een opfrissing met betrekking tot de preciese wiskundige basis van het gelijkzwevend toonsysteem :

regel 1 :

gegeven Fo = een bepaalde toonhoogte, dan is Fo * 2 = het oktaaf daarboven en Fo / 2 = het oktaaf eronder.

Elke oktavering van een toonhoogte komt dus heel precies overeen met een verdubbeling resp. halvering van haar trillingsgetal. De deelfaktoren zijn machten van twee. Toonhoogte kent derhalve geen lineair, maar een kwadratisch verloop.

regel 2 :

elk oktaaf zal worden verdeeld in 12 precies gelijke intervallen (halve tonen, in het westers jargon) en wel op volgende wiskundige wijze :

interval = (2^(1/12)). Dit is de twaalfdemachtswortel uit 2. We verdelen een oktaaf (een verdubbeling) in 12 gelijke mootjes.

Zo verkrijgen we alle toonhoogtes waaruit de kromatische toonladder is opgebouwd.

Deze verdeling van het oktaaf in twaalf gelijke delen werd het ultieme antwoord van de muziekkultuur op het equivalent van de kwadratuur van de cirkel voor de muziek: met name, de onmogelijkheid van de kwintencirkel. Inderdaad, wanneer we kwinten (het halve drievoud van de basisfrekwentie) opstapelen, komen we nooit opnieuw bij dezelfde toon uit. Dit volgt uit de rekenkundige evidentie dat (3/2)^12 = 129,7 en niet = 128. Voor geen enkele gehele macht van 3/2 krijgen we ooit een macht van twee als resultaat. Anders gesteld: de kwintencirkel bestaat niet maar is veeleer een kwintenspiraal, die bij elke omwenteling een nieuwe reeks intervallen genereert zonder ooit naar haar oorsprong terug te keren. Het antwoord van de gelijkzwevende stemming was (2^(1/12))^12 = 2. De cirkel sluit nu, maar alle intervalverhoudingen zijn irrationale getallen geworden.

OPMERKING:

Het zal de aandachtige student wel opvallen dat het getal 2 dat zich hier telkens onder de wortel bevindt, voortkomt uit het feit dat we een verdubbeling van frekwentie (*2), een oktaaf dus, in gelijke stukjes wilden verdelen. Het is perfekt mogelijk een toonsysteem te bedenken dat bvb. vrij is van oktaven , of, dat bvb. slechts om de twee oktaven terug juiste oktaven oplevert ... Denk bvb. eens aan de mogelijkheid een interval van twee oktaven te gaan verdelen in 15 gelijke intervallen! De juiste noodzakelijke toonhoogtes kunnen we dan berekenen alsvolgt:

We geven dit voorbeeld alleen om erop te wijzen dat ons gelijkzwevend toonsysteem eigenlijk slechts een van de zeer vele mogelijke gelijkzwevende systemen is. In verdere paragrafen gaan we daar veel dieper op in.

Een gelijkzwevend kwarttoonssysteem kan worden berekend met fo * (2^(n/24)), waarbij n gaat van 0 tot 24, voor alle frekwenties binnen een oktaaf. De bekende Fokker-Huygens stemming, die kwa reinheid de juisteboventoonsstemming (zie verder) erg dicht benaderd, en op grond waarvan toch heel wat instrumenten (o.m. een nederlands pijporgel) zijn gebouwd, gaat uit van een verdeling van het oktaaf in 31 delen. Dat is dus:

fo * (2^(n/31)), voor n =0 tot 31

De algemene vorm van alle gelijkzwevende systemen is evenwel steeds dezelfde:

stap 1 (regel 1): bepaal het interval waarbinnen een toonreeks gelijkzwevend verdeeld dient te worden. (Noteer: het hoeven niet eens oktaven te zijn!). Stel interval= x.

stap 2 (regel 2): bepaal het aantal verdelingen waarover je binnen dat interval wil kunnen beschikken. Stel verdeling = Notes.

F0 = F0

Fn = F0 * ( Interval^(n/Notes))

De teoretici van de muzikale akoestiek en de harmonie, hebben om het getemperd systeem toch te kunnen afwegen tegenover andere mogelijke etnische en oudere (maar daarom niet verouderde...) systemen, nog een ekstra eenheid ingevoerd, kleiner dan het kleinste interval binnen het 12-tonig gelijkzwevend systeem (de halve toon). Om deze frakties te bepalen hebben zij de toonsafstand van een halve toon in elk interval verdeeld in honderd gelijkzwevende stukjes, die men CENT noemt. Voor hondersten, en dus niet bvb. door duizendsten, heeft men gekozen omdat een honderdste van een halve tooninterval reeds niet meer voor het menselijk oor te onderscheiden valt. Aangezien het in muziek toch steeds om geluiden voor en door menselijke waarnemers gaat, niet zo'n gek uitgangspunt natuurlijk. In Cent uitgedrukt wordt het oktaaf dus verdeeld in 1200 gelijke stukjes.

Wiskundig ziet dat er dan uit alsvolgt :

F(n) = F0 * (2^(n/1200))

Door de introduktie van deze nieuwe eenheid werd het mogelijk een muzikaal inzicht te krijgen in bvb. de relatie van de (niet-getemperde, maar daarom nog niet noodzakelijk écht korrekte) boventoonreeks van snaren en blaasinstrumenten tot de noten van het gelijkzwevend systeem. Lees er maar onze hoofdstukken over akoestiek van muziekinstrumenten (snaren, pijpen, staven en membranen) op na.

Voorbeeld:

een akoestisch perfekte reine kwint is hierdoor gekenmerkt dat de trillingsgetallen der beide toonhoogtes zich verhouden als 3 tot 2.

Een rekenkundig perfekte kwint op DO = 523 Hz levert dan ook op

SOL = 523*3/2 = 784.5 Hz

Een gelijkzwevende kwint op Do =523 Hz echter is :

F(7) = 523 * (2^(7/12)) = 783.6 Hz

De gelijkzwevende kwint is dus een beetje te laag in vergelijking met de 'natuurlijke', of beter gezegd 'rekenkundige' kwint. Laten we beide toonhoogten gelijktijdig horen, dan horen we zwevingen met een frekwentie van 784.5 - 783.6 = 0.9Hz, of iets minder dan 1 zweving per sekonde. Merk op dat we dit bij het stemmen van een piano bvb., waarnemen als ongeveer 2 (ritmische) zwevingen per sekonde, wat echter veroorzaakt wordt door de zwevingen van de boventonen:

wanneer die samen klinken horen we 1.8 zwevingen per sekonde.

Een berekening in Cents (hier met lineaire interpollatie):

De getemperde Fa# = F(6)=523 * (2^(6/12)) = 740 Hz

Sol = 783.6 Hz

100 Cents = 43.6 Hz en dus 1 Cent = 0.436 Hz

Juiste kwint Sol = 784.5 Hz

Verschil met getemperde sol = 783.6-784.5 = - 0.9 Hz

Verschil in Cents = 0.9/0.436 = - 2 Cents

Het zijn deze eenheden die steeds weer worden gebruikt bij onderlinge vergelijkingen van diverse toonsystemen en die men dan ook in de technische literatuur terzake kan weervinden. Niet getemperde systemen berusten zowat allemaal op 'juiste' boventoonsreeksen. Wiskundig komt dat erop neer dat alle intervallen kwalitatief verschillend zijn, want afgeleid uit eenvoudige getalverhoudingen ten opzichte van een willekeurig gekozen grondtoon.

Welhaast klassieke, niet getemperde noch gelijkzwevende, toonsystemen zijn bvb.:

De juiste boventoons-grote-terstoonladder :

DO

RE

MI

FA

SOL

LA

SI

DO

Fo

Fo * 9/8

Fo * 5/4

Fo * 4/3

Fo * 3/2

Fo * 5/3

Fo * 15/8

Fo * 2

De onderlinge getalverhoudingen der intervallen zijn daarbij dan :


DO - RE

RE -MI

MI - FA

FA - SOL

SOL - LA

LA -SI

SI -DO

(9:8)/(1:1)= 9:8

(5:4)/(9:8) = 10: 9

(4:3) / (5:4) = 16:15

(3:2) / (4:3) = 9:8

(5:3)/ (3:2) =10:9

(15:8)/(5:3) = 9:8

(1:2)/(15:8) = 16:15De juiste boventoons-mineur-toonladder :

DO

RE

MI

FA

SOL

LA

SI

DO

Fo

Fo * 9/8

Fo * 6/5

Fo * 4/3

Fo * 3/2

Fo * 8/5

Fo * 9/5

Fo * 2

Intervallen in deze juiste boventoons mineur toonladder:


DO - RE

RE -MI

MI - FA

FA - SOL

SOL - LA

LA -SI

SI -DO

9:8

16:15

10:9

9:8

16:15

9:8

10:9

Vanzelfsprekend zijn ook hier weer onnoemelijk vele alternatieve mogelijkheden voorhanden om onze oktaven te gaan verdelen. De vele muziekkulturen die onze wereld kent (of gekend heeft, want vele ervan werden door het imperialisme van onze muziekkultuur en haar speeltuigen zo goed als uitgeroeid) hebben bijna evenzoveel verschillende toonsystemen voortgebracht. Verder geven we zowat alle realistische mogelijkeden en gaan we ook wat dieper in op een aantal voor de recente muziekgeschiedenis relevante selekties.

ANALYSE VAN GELIJKZWEVENDE TOONSYSTEMEN


Alle hier uitgevoerde berekeningen gaan uit van diapason La = 440.0Hz Noten worden uitgedrukt als fraktionele midi getallen, waarbij noot 60 overeenkomt met de centrale Do (C) op het pianoklavier.

Kwintenspiralen: 
Reine kwinten (3:2)
fout in cents: 1      aantal kwinten= 665 (aantal kwinten nodig om met 1 cent nauwkeurigheid te sluiten)
fout in cents: 2      aantal kwinten= 359 
fout in cents: 4      aantal kwinten= 53 
fout in cents: 24      aantal kwinten= 12 (de eerste periode van de kwintenspiraal)
De afwijking bij 12 tonen, benaderd de historische syntonische komma= 200/9 = 22.2

De gelijkzwevend verkregen intervallen kunnen we nu vergelijken met de juiste boventoonsintervallen:
In het 12-tonig gelijkzwevend systeem:

Juistheid van de 6:5 kleine terts in cent: 15.64 2 ^ ( 3/ 12). Interval: 60  63
Juistheid van de 5:4 grote terts in cent: -13.69 2 ^ ( 4/ 12). Interval: 60  64
Juistheid van de 4:3 kwart in cent:     -1.95 2 ^ ( 5/ 12). Interval: 60  65
Juistheid van de 3:2 kwint in cent:     1.96 2 ^ ( 7/ 12). Interval: 60  67

In het 53 tonig gelijkzwevend systeem daareentegen:

Juistheid van de 6:5 kleine terts in cent: -1.34 2 ^ ( 14/ 53). Interval: 60  63.16981
Juistheid van de 5:4 grote terts in cent:  1.41 2 ^ ( 17/ 53). Interval: 60  63.84906
Juistheid van de 4:3 kwart in cent:     -.07 2 ^ ( 22/ 53). Interval: 60  64.98113
Juistheid van de 3:2 kwint in cent:      .07 2 ^ ( 31/ 53). Interval: 60  67.01887

Dat een 53 toons systeem merkelijk juistere intervallen oplevert, hoeft geen betoog. De kwinten zijn perfekt en de tertsen volstrekt harmonisch. Een gelijkzwevend toonsysteem met 54 tonen per oktaaf zou evenwel leiden tot volstrekt niet hanteerbare, laat staan praktisch stembare, akoestische muziekinstrumenten. Elektronisch vormt het dan weer geen enkel probleem. De weinige komposities die dan ook in een 53 toons gelijkzwevende stemming zijn geschreven en gerealiseerd, behoren allemaal tot de elektronische muziek.


Ongebruikelijk in onze klassieke muziek, maar rekenkundig perfekt mogelijk, kunnen we ook uitgaan van kwartencirkels, met als resultaat:

 
Reine kwarten (4:3) spiralen
fout in cents: 1      aantal kwarten= 7621 
fout in cents: 2      aantal kwarten= 306 
fout in cents: 6      aantal kwarten= 253 
fout in cents: 9      aantal kwarten= 200 
fout in cents: 13      aantal kwarten= 147 
fout in cents: 17      aantal kwarten= 94 
fout in cents: 20      aantal kwarten= 41 
fout in cents: 44      aantal kwarten= 29 
fout in cents: 67      aantal kwarten= 17 

Dit zouden leiden tot een oktaafverdeling in 17, 29 of 41 delen, maar zoals blijkt uit de berekening levert dit geenszins een beter resultaat op dan een kwintenstemming. We hebben 41 intervallen per oktaaf nodig om de kwartenspiraal als cirkel te doen sluiten met een afwijking iets kleiner dan de komma.

Juistheid van de 6:5 kleine terts in cent: -6.31 2 ^ ( 11/ 41). Interval: 60  63.21952
Juistheid van de 5:4 grote terts in cent:  5.83 2 ^ ( 13/ 41). Interval: 60  63.80488
Juistheid van de 4:3 kwart in cent:     .48 2 ^ ( 17/ 41). Interval: 60  64.97561
Juistheid van de 3:2 kwint in cent:     -.48 2 ^ ( 24/ 41). Interval: 60  67.02439
 

De verdeling van het oktaaf in zeventien intervallen, uitgaand van kwarten levert:

Juistheid van de 6:5 kleine terts in cent: 33.29 2 ^ ( 4/ 17). Interval: 60  62.82353
Juistheid van de 5:4 grote terts in cent:  33.37 2 ^ ( 5/ 17). Interval: 60  63.52942
Juistheid van de 4:3 kwart in cent:     3.93 2 ^ ( 7/ 17). Interval: 60  64.94118
Juistheid van de 3:2 kwint in cent:     -3.93 2 ^ ( 10/ 17). Interval: 60 67.05883

Hier stellen we vast dat ondanks een grotere verdeling van het oktaaf, er helemaal geen voordeel kan gehaald worden uit een dergelijke stemming. De kwinten zijn slechter en ook de tertsen wijken sterker af dan in de gewone 12-tonige gelijkzwevende stemming.

Opdat de intervallencirkel zich binnen een redelijk aantal cycli zou sluiten, is het vereist dat het cirkelinterval geen deler is of gemeenschappelijk heeft met 12, teminste voorzover we een toonsysteem willen waarin konventionele muziek nog steeds redelijk speelbaar blijft... Op grond hiervan zouden we dan ook een systeem kunnen baseren op de juiste grote septiem.

Grote septiemen (15:8) spiralen 
fout in cents: 1      aantal 15:8 septiemen= 537 
fout in cents: 3      aantal 15:8 septiemen= 247 
fout in cents: 7      aantal 15:8 septiemen= 204 
fout in cents: 12      aantal 15:8 septiemen= 161 
fout in cents: 16      aantal 15:8 septiemen= 118 
fout in cents: 21      aantal 15:8 septiemen= 75 
fout in cents: 25      aantal 15:8 septiemen= 32 
fout in cents: 54      aantal 15:8 septiemen= 21 
 
Juistheid van de 6:5 kleine terts in cent:  -27.22 2 ^ ( 6/ 21). Interval: 60  63.42857
Juistheid van de 5:4 grote terts in cent:  -13.69 2 ^ ( 7/ 21). Interval: 60  64
Juistheid van de 4:3 kwart in cent:     -16.24 2 ^ ( 9/ 21). Interval: 60  65.14285
Juistheid van de 3:2 kwint in cent:      16.24 2 ^ ( 12/ 21). Interval: 60 66.85714


Waarom dit nooit aanleiding gaf tot praktische muziek, zal wel duidelijk zijn...
Evenmin gebruikelijk, maar bepleitbaar, zou zijn een stemming te steunen op zo juist mogelijke grote (5:4) of kleine (6:5) tertsen:

Grote juiste tertsen (5:4) spiralen
fout in cents: 1      aantal 5:4 tertsen= 2075 
fout in cents: 2      aantal 5:4 tertsen= 146 
fout in cents: 10      aantal 5:4 tertsen= 87 
fout in cents: 17      aantal 5:4 tertsen= 28 
fout in cents: 58      aantal 5:4 tertsen= 25 
fout in cents: 99      aantal 5:4 tertsen= 22 
  
Juistheid van de 6:5 kleine terts in cent: -11.63 2 ^ ( 6/ 22). Interval: 60  63.27273
Juistheid van de 5:4 grote terts in cent:  4.5 2 ^ ( 7/ 22). Interval: 60  63.81818
Juistheid van de 4:3 kwart in cent:     7.14 2 ^ ( 9/ 22). Interval: 60  64.90909
Juistheid van de 3:2 kwint in cent:     -7.14 2 ^ ( 13/ 22).Interval: 60  67.09091

Uitgaand van een grote tertsen-stemming, krijgen we dus wanneer we een oktaaf verdelen in 22 gelijke delen, een tertsen-spiraal die ons op 1 cent na, naar een een halve toon verschoven toonsysteem brengt. Zo'n systeem zou dus te verzoenen zijn met het kromatisch 12-tonig gelijkzwevend systeem, maar dan met goede tertsen ten nadele van nogal botsende kwinten.

We kunnen op gelijkaardige wijze ook nog berekenen wat kleine tertsen (6:5) ons kunnen bieden, maar met een minimale onderverdeling van het oktaaf in 23 intervallen sluiten we nog steeds af met een fout van 60 cents...

Juistheid van de 6:5 kleine terts in cent: 2.6  2 ^ ( 6/ 23). Interval: 60  63.13044
Juistheid van de 5:4 grote terts in cent: 21.1  2 ^ ( 7/ 23). Interval: 60  63.65218
Juistheid van de 4:3 kwart in cent:    -23.69  2 ^ ( 10/ 23). Interval: 60  65.21739
Juistheid van de 3:2 kwint in cent:    23.69  2 ^ ( 13/ 23). Interval: 60  66.78261

De gelijkzwevende 19 toons verdeling van het oktaaf heeft een grote graad van perfektie bereikt voor de harmonische juistheid van de kleine tertsen. De 'onreinheid' van de grote tertsen, de kwarten en de kwinten is hier precies evengroot. Het is een stemming die heel wat verdedigers heeft gehad. (Er bestaat ook een 19-toons niet gelijkzwevende variant).

Juistheid van de 6:5 kleine terts in cent:  -.15 2 ^ ( 5/ 19). Interval: 60  63.1579
Juistheid van de 5:4 grote terts in cent:  7.37 2 ^ ( 6/ 19). Interval: 60  63.78947
Juistheid van de 4:3 kwart in cent:     -7.22 2 ^ ( 8/ 19). Interval: 60  65.05264
Juistheid van de 3:2 kwint in cent:     7.22 2 ^ ( 11/ 19). Interval: 60  66.94737
 

Uit bovenstaande berekeningen en overwegingen blijkt de op kwinten gesteunde gelijkzwevende stemming voor een 12 tonige verdeling van het oktaaf alleszins nog het meest ekonomisch en rationeel te zijn.

Maar, in plaats van uit te gaan van een enkel interval dat we zo dicht mogelijk bij het platonische ideaal laten aanleunen, -meestal is dat de kwint- kunnen we ook pogen een optimalisatie te vinden waarbij zoveel mogelijk van de diatonische intervallen 'juist' klinken. Dit is precies wat Huygens en Fokker voor ogen stond bij de ontwikkeling van de door hen voorgestelde gelijkzwevende stemming met 31-tonen per oktaaf.

Juistheid van de 6:5 kleine terts in cent: 5.96 2 ^ ( 8/ 31). Interval: 60  63.09678
Juistheid van de 5:4 grote terts in cent:  -.78 2 ^ ( 10/ 31). Interval: 60  63.87097
Juistheid van de 4:3 kwart in cent:    -5.18 2 ^ ( 13/ 31). Interval: 60  65.03226
Juistheid van de 3:2 kwint in cent:     5.18 2 ^ ( 18/ 31). Interval: 60  66.96774

Maar, het is ook mogelijk een heel andere weg in te slaan. In plaats van het oktaaf te verdelen in twaalf gelijkzwevende delen, kunnen we ook de duodeciem (oktaaf + kwint) gelijkzwevend verdelen in 19 halvetoons intervallen. Dit levert ons vanzelfsprekend opnieuw een stemming op met 12 tonen per oktaaf, dus volkomen kompatibel met de organisatie van de bestaande westerse muziekinstrumenten met klavieren en fretten. Het voordeel is dat we dan steeds juiste kwinten hebben, maar de oktaven iets aan juistheid inboeten. In de laatste jaren gaan -vooral in Frankrijk- meer en meer stemmen op om onze pianos en orkestinstrumenten op deze wijze te gaan stemmen en intoneren.
We hebben beide systemen naasteen berekend en in volgende tabel tegenover elkaar gesteld:

Vergelijking gelijkzwevende verdeling oktaaf in 12 delen, of duodeciem in 19 delen, eveneens gelijkzwevend, met opgave van de exakte frekwenties van de zo verkregen kromatische toonhoogtes.

noot= 24   12-root 2 freq= 32.7032   19-root 3 freq= 32.7032
noot= 25   12-root 2 freq= 34.64783  19-root 3 freq= 34.64989
noot= 26   12-root 2 freq= 36.7081   19-root 3 freq= 36.71247
noot= 27   12-root 2 freq= 38.89088  19-root 3 freq= 38.89782
noot= 28   12-root 2 freq= 41.20345  19-root 3 freq= 41.21325
noot= 29   12-root 2 freq= 43.65354  19-root 3 freq= 43.66651
noot= 30   12-root 2 freq= 46.24931  19-root 3 freq= 46.26581
noot= 31   12-root 2 freq= 48.99944  19-root 3 freq= 49.01983
noot= 32   12-root 2 freq= 51.9131   19-root 3 freq= 51.93779
noot= 33   12-root 2 freq= 55.00001  19-root 3 freq= 55.02944
noot= 34   12-root 2 freq= 58.27048  19-root 3 freq= 58.30512
noot= 35   12-root 2 freq= 61.73542  19-root 3 freq= 61.7758
noot= 72   12-root 2 freq= 523.2512  19-root 3 freq= 524.7461
noot= 73   12-root 2 freq= 554.3654  19-root 3 freq= 555.9822
noot= 74   12-root 2 freq= 587.3296  19-root 3 freq= 589.0776
noot= 75   12-root 2 freq= 622.2541  19-root 3 freq= 624.1431
noot= 76   12-root 2 freq= 659.2552  19-root 3 freq= 661.2958
noot= 77   12-root 2 freq= 698.4566  19-root 3 freq= 700.6602
noot= 78   12-root 2 freq= 739.989   19-root 3 freq= 742.3677
noot= 79   12-root 2 freq= 783.991   19-root 3 freq= 786.558
noot= 80   12-root 2 freq= 830.6096  19-root 3 freq= 833.3787
noot= 81   12-root 2 freq= 880.0001  19-root 3 freq= 882.9864
noot= 82   12-root 2 freq= 932.3277  19-root 3 freq= 935.5471
noot= 83   12-root 2 freq= 987.7668  19-root 3 freq= 991.2366
noot= 36   12-root 2 freq= 65.4064   19-root 3 freq= 65.45307
noot= 37   12-root 2 freq= 69.29567  19-root 3 freq= 69.34923
noot= 38   12-root 2 freq= 73.41621  19-root 3 freq= 73.47732
noot= 39   12-root 2 freq= 77.78176  19-root 3 freq= 77.85114
noot= 40   12-root 2 freq= 82.40691  19-root 3 freq= 82.4853
noot= 41   12-root 2 freq= 87.30708  19-root 3 freq= 87.39533
noot= 42   12-root 2 freq= 92.49862  19-root 3 freq= 92.59763
noot= 43   12-root 2 freq= 97.99888  19-root 3 freq= 98.1096
noot= 44   12-root 2 freq= 103.8262  19-root 3 freq= 103.9497
noot= 45   12-root 2 freq= 110     19-root 3 freq= 110.1374
noot= 46   12-root 2 freq= 116.541   19-root 3 freq= 116.6934
noot= 47   12-root 2 freq= 123.4708  19-root 3 freq= 123.6397
noot= 84   12-root 2 freq= 1046.502  19-root 3 freq= 1050.241
noot= 85   12-root 2 freq= 1108.731  19-root 3 freq= 1112.758
noot= 86   12-root 2 freq= 1174.659  19-root 3 freq= 1178.996
noot= 87   12-root 2 freq= 1244.508  19-root 3 freq= 1249.177
noot= 88   12-root 2 freq= 1318.51   19-root 3 freq= 1323.535
noot= 89   12-root 2 freq= 1396.913  19-root 3 freq= 1402.32
noot= 90   12-root 2 freq= 1479.978  19-root 3 freq= 1485.795
noot= 91   12-root 2 freq= 1567.982  19-root 3 freq= 1574.238
noot= 92   12-root 2 freq= 1661.219  19-root 3 freq= 1667.946
noot= 93   12-root 2 freq= 1760    19-root 3 freq= 1767.233
noot= 94   12-root 2 freq= 1864.655  19-root 3 freq= 1872.429
noot= 95   12-root 2 freq= 1975.534  19-root 3 freq= 1983.888
noot= 48   12-root 2 freq= 130.8128  19-root 3 freq= 130.9995
noot= 49   12-root 2 freq= 138.5913  19-root 3 freq= 138.7974
noot= 50   12-root 2 freq= 146.8324  19-root 3 freq= 147.0595
noot= 51   12-root 2 freq= 155.5635  19-root 3 freq= 155.8134
noot= 52   12-root 2 freq= 164.8138  19-root 3 freq= 165.0883
noot= 53   12-root 2 freq= 174.6142  19-root 3 freq= 174.9154
noot= 54   12-root 2 freq= 184.9972  19-root 3 freq= 185.3274
noot= 55   12-root 2 freq= 195.9978  19-root 3 freq= 196.3592
noot= 56   12-root 2 freq= 207.6524  19-root 3 freq= 208.0477
noot= 57   12-root 2 freq= 220     19-root 3 freq= 220.432
noot= 58   12-root 2 freq= 233.0819  19-root 3 freq= 233.5534
noot= 59   12-root 2 freq= 246.9417  19-root 3 freq= 247.4559
noot= 96   12-root 2 freq= 2093.005  19-root 3 freq= 2101.981
noot= 97   12-root 2 freq= 2217.461  19-root 3 freq= 2227.103
noot= 98   12-root 2 freq= 2349.319  19-root 3 freq= 2359.674
noot= 99   12-root 2 freq= 2489.016  19-root 3 freq= 2500.136
noot= 100   12-root 2 freq= 2637.021  19-root 3 freq= 2648.959
noot= 101   12-root 2 freq= 2793.826  19-root 3 freq= 2806.641
noot= 102   12-root 2 freq= 2959.956  19-root 3 freq= 2973.71
noot= 103   12-root 2 freq= 3135.964  19-root 3 freq= 3150.723
noot= 104   12-root 2 freq= 3322.438  19-root 3 freq= 3338.273
noot= 105   12-root 2 freq= 3520    19-root 3 freq= 3536.987
noot= 106   12-root 2 freq= 3729.311  19-root 3 freq= 3747.53
noot= 107   12-root 2 freq= 3951.067  19-root 3 freq= 3970.606
noot= 60   12-root 2 freq= 261.6256  19-root 3 freq= 262.186
noot= 61   12-root 2 freq= 277.1827  19-root 3 freq= 277.7929
noot= 62   12-root 2 freq= 293.6648  19-root 3 freq= 294.3288
noot= 63   12-root 2 freq= 311.127   19-root 3 freq= 311.8491
noot= 64   12-root 2 freq= 329.6276  19-root 3 freq= 330.4122
noot= 65   12-root 2 freq= 349.2283  19-root 3 freq= 350.0803
noot= 66   12-root 2 freq= 369.9945  19-root 3 freq= 370.9192
noot= 67   12-root 2 freq= 391.9955  19-root 3 freq= 392.9986
noot= 68   12-root 2 freq= 415.3048  19-root 3 freq= 416.3923
noot= 69   12-root 2 freq= 440.0001  19-root 3 freq= 441.1784
noot= 70   12-root 2 freq= 466.1638  19-root 3 freq= 467.4401
noot= 71   12-root 2 freq= 493.8834  19-root 3 freq= 495.2649
noot= 108   12-root 2 freq= 4186.01   19-root 3 freq= 4206.96
noot= 109   12-root 2 freq= 4434.923  19-root 3 freq= 4457.384
noot= 110   12-root 2 freq= 4698.637  19-root 3 freq= 4722.715
noot= 111   12-root 2 freq= 4978.033  19-root 3 freq= 5003.84
noot= 112   12-root 2 freq= 5274.042  19-root 3 freq= 5301.699
noot= 113   12-root 2 freq= 5587.653  19-root 3 freq= 5617.288
noot= 114   12-root 2 freq= 5919.912  19-root 3 freq= 5951.662
noot= 115   12-root 2 freq= 6271.928  19-root 3 freq= 6305.942
noot= 116   12-root 2 freq= 6644.876  19-root 3 freq= 6681.31
noot= 117   12-root 2 freq= 7040.001  19-root 3 freq= 7079.022
noot= 118   12-root 2 freq= 7458.622  19-root 3 freq= 7500.408
noot= 119   12-root 2 freq= 7902.134  19-root 3 freq= 7946.878
noot= 120   12-root 2 freq= 8372.02   19-root 3 freq= 8419.924Ter beoordeling hierbij een 'graad'meter van de kwaliteit van de duodeciem stemming:

Juistheid van de 6:5 kleine terts in cent: 15.33 3 ^ ( 3/ 19). Interval: 60  63.00309
Juistheid van de 5:4 grote terts in cent:  -14.1 3 ^ ( 4/ 19). Interval: 60  64.00412
Juistheid van de 4:3 kwart in cent:     -2.47 3 ^ ( 5/ 19). Interval: 60  65.00515
Juistheid van de 3:2 kwint in cent:     1.24 3 ^ ( 7/ 19). Interval: 60  67.0072
Juistheid van de 2:1 oktaaf in cent:    -1.24 3 ^ ( 12/ 19).Interval: 60  72.01235

In vergelijking met de konventionele stemming met juiste oktaven, levert deze stemming ons inderdaad substantieel betere kwinten op. De oktaven worden nu iets te klein genomen. Verder bij onze behandeling van reeele boventonen van snaren zal blijken dat hiervoor zeer sterke wetenschappelijke argumenten te geven zijn. De heilige koe van het juiste oktaaf wordt hier evenwel geofferd...


KWARTTOONSSYSTEMEN EN STEMMINGEN

Kwarttoons gelijkzwevende stemmingen hebben in de loop van de geschiedenis tot op vandaag vele pleitbezorgers gekend. Charles Ives, Yvan Wiesnegradsky en Alois Haba zijn wellicht de bekendste voorbeelden uit de eerste helft van de twintigste eeuw. Er werden en worden ook heel wat instrumenten speciaal voor gebouwd en ontworpen. Wijzelf hebben voor deze stemming een orgel gebouwd met een tessituur van zes oktaven, <Qt>, dit in het kader van een postdoktoraal onderzoeksprojekt van de Hogeschool Gent, departement Muziek en Drama, in samenwerking met Stichting Logos, waar een uitgebreid atelier voor experimentele instrumentenbouw en artistiek-technologische research operationeel is. Daarnaast bouwden we ook een kwarttoons xylofoon (3.5 oktaven), een kwarttoons-tubofoon (3 oktaven) en <puff>, (4 oktaven, eveneens in kwarttonen). De mogelijkheid om kwarttoonsmuziek op pianos te spelen hebben we eveneens, met behulp van de beide pianorobots die we in de laatste decennia tot een vrij grote graad van perfektie wisten te brengen. Redenen te over dus om hier wat nader in te gaan op kwarttoons stemmingen en de specifieke eigenschappen ervan.

Alle hier uitgevoerde berekeningen gaan uit van diapason La = 440.0Hz. Noten worden uitgedrukt als fraktionele midi getallen, waarbij noot 60 overeenkomt met de centrale Do (C) op het pianoklavier.

 
Kwarttoons gelijkzwevende stemmingen:
Vergelijking verdeling oktaaf in 24 delen, of duodeciem in 38 delen, gelijkzwevend
noot= 24   24-root 2 freq= 32.7032   38-root 3 freq= 32.7032
noot= 24.5  24-root 2 freq= 33.17888  38-root 3 freq= 33.17937
noot= 25   24-root 2 freq= 33.66148  38-root 3 freq= 33.66248
noot= 25.5  24-root 2 freq= 34.1511   38-root 3 freq= 34.15262
noot= 26   24-root 2 freq= 34.64783  38-root 3 freq= 34.64989
noot= 26.5  24-root 2 freq= 35.1518   38-root 3 freq= 35.15441
noot= 27   24-root 2 freq= 35.66309  38-root 3 freq= 35.66628
noot= 27.5  24-root 2 freq= 36.18182  38-root 3 freq= 36.18559
noot= 28   24-root 2 freq= 36.7081   38-root 3 freq= 36.71247
noot= 28.5  24-root 2 freq= 37.24203  38-root 3 freq= 37.24701
noot= 29   24-root 2 freq= 37.78373  38-root 3 freq= 37.78934
noot= 29.5  24-root 2 freq= 38.33331  38-root 3 freq= 38.33957
noot= 30   24-root 2 freq= 38.89088  38-root 3 freq= 38.89782
noot= 30.5  24-root 2 freq= 39.45656  38-root 3 freq= 39.46418
noot= 31   24-root 2 freq= 40.03047  38-root 3 freq= 40.0388
noot= 31.5  24-root 2 freq= 40.61272  38-root 3 freq= 40.62178
noot= 32   24-root 2 freq= 41.20345  38-root 3 freq= 41.21325
noot= 32.5  24-root 2 freq= 41.80277  38-root 3 freq= 41.81333
noot= 33   24-root 2 freq= 42.4108   38-root 3 freq= 42.42215
noot= 33.5  24-root 2 freq= 43.02768  38-root 3 freq= 43.03983
noot= 34   24-root 2 freq= 43.65354  38-root 3 freq= 43.66651
noot= 34.5  24-root 2 freq= 44.28849  38-root 3 freq= 44.30231
noot= 35   24-root 2 freq= 44.93268  38-root 3 freq= 44.94737
noot= 35.5  24-root 2 freq= 45.58624  38-root 3 freq= 45.60182
noot= 72   24-root 2 freq= 130.8128  38-root 3 freq= 130.9995
noot= 72.5  24-root 2 freq= 132.7155  38-root 3 freq= 132.9069
noot= 73   24-root 2 freq= 134.6459  38-root 3 freq= 134.8421
noot= 73.5  24-root 2 freq= 136.6044  38-root 3 freq= 136.8055
noot= 74   24-root 2 freq= 138.5913  38-root 3 freq= 138.7974
noot= 74.5  24-root 2 freq= 140.6072  38-root 3 freq= 140.8184
noot= 75   24-root 2 freq= 142.6524  38-root 3 freq= 142.8687
noot= 75.5  24-root 2 freq= 144.7273  38-root 3 freq= 144.949
noot= 76   24-root 2 freq= 146.8324  38-root 3 freq= 147.0595
noot= 76.5  24-root 2 freq= 148.9681  38-root 3 freq= 149.2007
noot= 77   24-root 2 freq= 151.1349  38-root 3 freq= 151.3732
noot= 77.5  24-root 2 freq= 153.3332  38-root 3 freq= 153.5772
noot= 78   24-root 2 freq= 155.5635  38-root 3 freq= 155.8134
noot= 78.5  24-root 2 freq= 157.8262  38-root 3 freq= 158.0821
noot= 79   24-root 2 freq= 160.1219  38-root 3 freq= 160.3838
noot= 79.5  24-root 2 freq= 162.4509  38-root 3 freq= 162.719
noot= 80   24-root 2 freq= 164.8138  38-root 3 freq= 165.0883
noot= 80.5  24-root 2 freq= 167.2111  38-root 3 freq= 167.4921
noot= 81   24-root 2 freq= 169.6432  38-root 3 freq= 169.9308
noot= 81.5  24-root 2 freq= 172.1107  38-root 3 freq= 172.4051
noot= 82   24-root 2 freq= 174.6142  38-root 3 freq= 174.9154
noot= 82.5  24-root 2 freq= 177.154   38-root 3 freq= 177.4622
noot= 83   24-root 2 freq= 179.7307  38-root 3 freq= 180.0461
noot= 83.5  24-root 2 freq= 182.345   38-root 3 freq= 182.6677
noot= 36   24-root 2 freq= 46.24931  38-root 3 freq= 46.26581
noot= 36.5  24-root 2 freq= 46.92202  38-root 3 freq= 46.93946
noot= 37   24-root 2 freq= 47.60452  38-root 3 freq= 47.62291
noot= 37.5  24-root 2 freq= 48.29694  38-root 3 freq= 48.31632
noot= 38   24-root 2 freq= 48.99944  38-root 3 freq= 49.01983
noot= 38.5  24-root 2 freq= 49.71215  38-root 3 freq= 49.73358
noot= 39   24-root 2 freq= 50.43523  38-root 3 freq= 50.45772
noot= 39.5  24-root 2 freq= 51.16883  38-root 3 freq= 51.1924
noot= 40   24-root 2 freq= 51.9131   38-root 3 freq= 51.93779
noot= 40.5  24-root 2 freq= 52.66819  38-root 3 freq= 52.69402
noot= 41   24-root 2 freq= 53.43426  38-root 3 freq= 53.46126
noot= 41.5  24-root 2 freq= 54.21149  38-root 3 freq= 54.23968
noot= 42   24-root 2 freq= 55.00001  38-root 3 freq= 55.02944
noot= 42.5  24-root 2 freq= 55.8    38-root 3 freq= 55.83069
noot= 43   24-root 2 freq= 56.61163  38-root 3 freq= 56.64361
noot= 43.5  24-root 2 freq= 57.43507  38-root 3 freq= 57.46836
noot= 44   24-root 2 freq= 58.27048  38-root 3 freq= 58.30512
noot= 44.5  24-root 2 freq= 59.11804  38-root 3 freq= 59.15407
noot= 45   24-root 2 freq= 59.97794  38-root 3 freq= 60.01538
noot= 45.5  24-root 2 freq= 60.85033  38-root 3 freq= 60.88922
noot= 46   24-root 2 freq= 61.73542  38-root 3 freq= 61.7758
noot= 46.5  24-root 2 freq= 62.63338  38-root 3 freq= 62.67528
noot= 47   24-root 2 freq= 63.54441  38-root 3 freq= 63.58786
noot= 47.5  24-root 2 freq= 64.46868  38-root 3 freq= 64.51372
noot= 84   24-root 2 freq= 184.9972  38-root 3 freq= 185.3274
noot= 84.5  24-root 2 freq= 187.6881  38-root 3 freq= 188.0258
noot= 85   24-root 2 freq= 190.4181  38-root 3 freq= 190.7636
noot= 85.5  24-root 2 freq= 193.1878  38-root 3 freq= 193.5412
noot= 86   24-root 2 freq= 195.9978  38-root 3 freq= 196.3592
noot= 86.5  24-root 2 freq= 198.8486  38-root 3 freq= 199.2183
noot= 87   24-root 2 freq= 201.7409  38-root 3 freq= 202.119
noot= 87.5  24-root 2 freq= 204.6753  38-root 3 freq= 205.0619
noot= 88   24-root 2 freq= 207.6524  38-root 3 freq= 208.0477
noot= 88.5  24-root 2 freq= 210.6728  38-root 3 freq= 211.077
noot= 89   24-root 2 freq= 213.7371  38-root 3 freq= 214.1503
noot= 89.5  24-root 2 freq= 216.8459  38-root 3 freq= 217.2684
noot= 90   24-root 2 freq= 220     38-root 3 freq= 220.432
noot= 90.5  24-root 2 freq= 223.2    38-root 3 freq= 223.6415
noot= 91   24-root 2 freq= 226.4465  38-root 3 freq= 226.8978
noot= 91.5  24-root 2 freq= 229.7403  38-root 3 freq= 230.2016
noot= 92   24-root 2 freq= 233.0819  38-root 3 freq= 233.5534
noot= 92.5  24-root 2 freq= 236.4722  38-root 3 freq= 236.954
noot= 93   24-root 2 freq= 239.9117  38-root 3 freq= 240.4042
noot= 93.5  24-root 2 freq= 243.4013  38-root 3 freq= 243.9046
noot= 94   24-root 2 freq= 246.9417  38-root 3 freq= 247.4559
noot= 94.5  24-root 2 freq= 250.5335  38-root 3 freq= 251.059
noot= 95   24-root 2 freq= 254.1776  38-root 3 freq= 254.7145
noot= 95.5  24-root 2 freq= 257.8747  38-root 3 freq= 258.4232
noot= 48   24-root 2 freq= 65.4064   38-root 3 freq= 65.45307
noot= 48.5  24-root 2 freq= 66.35776  38-root 3 freq= 66.40609
noot= 49   24-root 2 freq= 67.32296  38-root 3 freq= 67.37299
noot= 49.5  24-root 2 freq= 68.30219  38-root 3 freq= 68.35397
noot= 50   24-root 2 freq= 69.29567  38-root 3 freq= 69.34923
noot= 50.5  24-root 2 freq= 70.3036   38-root 3 freq= 70.35898
noot= 51   24-root 2 freq= 71.32619  38-root 3 freq= 71.38344
noot= 51.5  24-root 2 freq= 72.36365  38-root 3 freq= 72.42281
noot= 52   24-root 2 freq= 73.41621  38-root 3 freq= 73.47732
noot= 52.5  24-root 2 freq= 74.48407  38-root 3 freq= 74.54718
noot= 53   24-root 2 freq= 75.56747  38-root 3 freq= 75.63261
noot= 53.5  24-root 2 freq= 76.66662  38-root 3 freq= 76.73386
noot= 54   24-root 2 freq= 77.78176  38-root 3 freq= 77.85114
noot= 54.5  24-root 2 freq= 78.91312  38-root 3 freq= 78.98468
noot= 55   24-root 2 freq= 80.06094  38-root 3 freq= 80.13473
noot= 55.5  24-root 2 freq= 81.22545  38-root 3 freq= 81.30152
noot= 56   24-root 2 freq= 82.40691  38-root 3 freq= 82.4853
noot= 56.5  24-root 2 freq= 83.60554  38-root 3 freq= 83.68632
noot= 57   24-root 2 freq= 84.82161  38-root 3 freq= 84.90483
noot= 57.5  24-root 2 freq= 86.05537  38-root 3 freq= 86.14108
noot= 58   24-root 2 freq= 87.30708  38-root 3 freq= 87.39533
noot= 58.5  24-root 2 freq= 88.57698  38-root 3 freq= 88.66785
noot= 59   24-root 2 freq= 89.86536  38-root 3 freq= 89.95888
noot= 59.5  24-root 2 freq= 91.17248  38-root 3 freq= 91.26872
noot= 96   24-root 2 freq= 261.6256  38-root 3 freq= 262.186
noot= 96.5  24-root 2 freq= 265.431   38-root 3 freq= 266.0035
noot= 97   24-root 2 freq= 269.2918  38-root 3 freq= 269.8766
noot= 97.5  24-root 2 freq= 273.2088  38-root 3 freq= 273.8062
noot= 98   24-root 2 freq= 277.1827  38-root 3 freq= 277.7929
noot= 98.5  24-root 2 freq= 281.2144  38-root 3 freq= 281.8377
noot= 99   24-root 2 freq= 285.3047  38-root 3 freq= 285.9413
noot= 99.5  24-root 2 freq= 289.4546  38-root 3 freq= 290.1048
noot= 100   24-root 2 freq= 293.6648  38-root 3 freq= 294.3288
noot= 100.5  24-root 2 freq= 297.9363  38-root 3 freq= 298.6143
noot= 101   24-root 2 freq= 302.2699  38-root 3 freq= 302.9623
noot= 101.5  24-root 2 freq= 306.6665  38-root 3 freq= 307.3736
noot= 102   24-root 2 freq= 311.127   38-root 3 freq= 311.8491
noot= 102.5  24-root 2 freq= 315.6525  38-root 3 freq= 316.3897
noot= 103   24-root 2 freq= 320.2437  38-root 3 freq= 320.9964
noot= 103.5  24-root 2 freq= 324.9018  38-root 3 freq= 325.6703
noot= 104   24-root 2 freq= 329.6276  38-root 3 freq= 330.4122
noot= 104.5  24-root 2 freq= 334.4221  38-root 3 freq= 335.2231
noot= 105   24-root 2 freq= 339.2864  38-root 3 freq= 340.1041
noot= 105.5  24-root 2 freq= 344.2215  38-root 3 freq= 345.0562
noot= 106   24-root 2 freq= 349.2283  38-root 3 freq= 350.0803
noot= 106.5  24-root 2 freq= 354.3079  38-root 3 freq= 355.1776
noot= 107   24-root 2 freq= 359.4614  38-root 3 freq= 360.3492
noot= 107.5  24-root 2 freq= 364.6899  38-root 3 freq= 365.596
noot= 60   24-root 2 freq= 92.49862  38-root 3 freq= 92.59763
noot= 60.5  24-root 2 freq= 93.84405  38-root 3 freq= 93.94589
noot= 61   24-root 2 freq= 95.20904  38-root 3 freq= 95.31378
noot= 61.5  24-root 2 freq= 96.59389  38-root 3 freq= 96.70159
noot= 62   24-root 2 freq= 97.99888  38-root 3 freq= 98.1096
noot= 62.5  24-root 2 freq= 99.4243   38-root 3 freq= 99.53812
noot= 63   24-root 2 freq= 100.8705  38-root 3 freq= 100.9874
noot= 63.5  24-root 2 freq= 102.3376  38-root 3 freq= 102.4578
noot= 64   24-root 2 freq= 103.8262  38-root 3 freq= 103.9497
noot= 64.5  24-root 2 freq= 105.3364  38-root 3 freq= 105.4632
noot= 65   24-root 2 freq= 106.8685  38-root 3 freq= 106.9988
noot= 65.5  24-root 2 freq= 108.423   38-root 3 freq= 108.5568
noot= 66   24-root 2 freq= 110     38-root 3 freq= 110.1374
noot= 66.5  24-root 2 freq= 111.6    38-root 3 freq= 111.741
noot= 67   24-root 2 freq= 113.2233  38-root 3 freq= 113.368
noot= 67.5  24-root 2 freq= 114.8701  38-root 3 freq= 115.0187
noot= 68   24-root 2 freq= 116.541   38-root 3 freq= 116.6934
noot= 68.5  24-root 2 freq= 118.2361  38-root 3 freq= 118.3925
noot= 69   24-root 2 freq= 119.9559  38-root 3 freq= 120.1164
noot= 69.5  24-root 2 freq= 121.7007  38-root 3 freq= 121.8653
noot= 70   24-root 2 freq= 123.4708  38-root 3 freq= 123.6397
noot= 70.5  24-root 2 freq= 125.2668  38-root 3 freq= 125.44
noot= 71   24-root 2 freq= 127.0888  38-root 3 freq= 127.2664
noot= 71.5  24-root 2 freq= 128.9374  38-root 3 freq= 129.1195
noot= 108   24-root 2 freq= 369.9945  38-root 3 freq= 370.9192
noot= 108.5  24-root 2 freq= 375.3762  38-root 3 freq= 376.32
noot= 109   24-root 2 freq= 380.8362  38-root 3 freq= 381.7993
noot= 109.5  24-root 2 freq= 386.3755  38-root 3 freq= 387.3585
noot= 110   24-root 2 freq= 391.9955  38-root 3 freq= 392.9986
noot= 110.5  24-root 2 freq= 397.6972  38-root 3 freq= 398.7208
noot= 111   24-root 2 freq= 403.4818  38-root 3 freq= 404.5264
noot= 111.5  24-root 2 freq= 409.3506  38-root 3 freq= 410.4164
noot= 112   24-root 2 freq= 415.3048  38-root 3 freq= 416.3923
noot= 112.5  24-root 2 freq= 421.3455  38-root 3 freq= 422.4551
noot= 113   24-root 2 freq= 427.4741  38-root 3 freq= 428.6062
noot= 113.5  24-root 2 freq= 433.6919  38-root 3 freq= 434.8469
noot= 114   24-root 2 freq= 440.0001  38-root 3 freq= 441.1784
noot= 114.5  24-root 2 freq= 446.4    38-root 3 freq= 447.6022
noot= 115   24-root 2 freq= 452.8931  38-root 3 freq= 454.1195
noot= 115.5  24-root 2 freq= 459.4805  38-root 3 freq= 460.7316
noot= 116   24-root 2 freq= 466.1638  38-root 3 freq= 467.4401
noot= 116.5  24-root 2 freq= 472.9443  38-root 3 freq= 474.2462
noot= 117   24-root 2 freq= 479.8235  38-root 3 freq= 481.1514
noot= 117.5  24-root 2 freq= 486.8027  38-root 3 freq= 488.1572
noot= 118   24-root 2 freq= 493.8834  38-root 3 freq= 495.2649
noot= 118.5  24-root 2 freq= 501.0671  38-root 3 freq= 502.4762
noot= 119   24-root 2 freq= 508.3553  38-root 3 freq= 509.7924
noot= 119.5  24-root 2 freq= 515.7494  38-root 3 freq= 517.2153
noot= 120   24-root 2 freq= 523.2512  38-root 3 freq= 524.7461

Kwarttoonskwintencirkels in gelijkzwevende stemmingen:

in kwinten van 13 kwarttonen (te kleine kwinten, gelegen tussen de tritonus en de gelijkzwevende kwint):

 13        60.00
 2         66.50
 15        61.00
 4         67.50
 17        62.00
 6         68.50
 19        63.00
 8         69.50
 21        64.00
 10        70.50
 23        65.00
 12        71.50
 1         66.00
 14        60.50
 3         67.00
 16        61.50
 5         68.00
 18        62.50
 7         69.00
 20        63.50
 9         70.00
 22        64.50
 11        71.00
 0         65.50

Hiermee kunnen we 24 kwarttonen bereiken en de gehele cirkel doorlopen. Alleen in een harmonie die deze kwinten gebruikt kan doorheen het hele toonsysteem gemoduleerd worden. Deze kwinten zijn evenwel niet bepaald konsonant te noemen. Niettemin is het kompositorisch een erg interessant systeem omdat het diverse stelsels van funktionele harmonie mogelijk maakt.

In kwinten van 15 kwarttonen (te grote kwinten):

 15        60.00
 6         67.50
 21        63.00
 12        70.50
 3         66.00
 18        61.50
 9         69.00
 0         64.50

Hiermee kunnen we 8 kwarttonen bereiken. Met zulke kwinten bestaan er binnen het kwarttoonssysteem 3 verschillende sluitende kwintencirkels. Binnen elk kwintencirkelsysteem kunnen 8 andere intervallen bereikt worden, maar het is niet mogelijk van de ene cirkel naar een van de andere te moduleren met gebruikelijke muzikale technieken. Het naast elkaar bestaan van drie verschillende harmonische werelden, is op zich ook wel een muzikaal gegeven dat heel wat kreatieve en originele mogelijkheden schept.

in juiste reine kwinten:
 0    60.00        60.00
 1    67.02        67.00
 2    62.04        62.00
 3    69.06        69.00
 4    64.08        64.00
 5    71.10        71.00
 6    66.12        66.00
 7    61.14        61.00
 8    68.16        68.00
 9    63.18        63.00
 10   70.20        70.00
 11   65.22        65.00
 12   60.23        60.00
 13   67.25        67.50
 14   62.27        62.50
 15   69.29        69.50
 16   64.31        64.50
 17   71.33        71.50
 18   66.35        66.50
 19   61.37        61.50
 20   68.39        68.50
 21   63.41        63.50
 22   70.43        70.50
 23   65.45        65.50
 24   60.47        60.50
 25   67.49        67.50
 26   62.51        62.50
 27   69.53        69.50
 28   64.55        64.50
 29   71.57        71.50
 30   66.59        66.50
 31   61.61        61.50
 32   68.63        68.50
 33   63.65        63.50
 34   70.66        70.50
 35   65.68        65.50
 36   60.70        60.50
 37   67.72        67.50
 38   62.74        62.50
 39   69.76        70.00
 40   64.78        65.00
 41   71.80        72.00
 42   66.82        67.00
 43   61.84        62.00
 44   68.86        69.00
 45   63.88        64.00
 46   70.90        71.00
 47   65.92        66.00
 48   60.94        61.00
 49   67.96        68.00
 50   62.98        63.00
 51   70.00        70.00
 52   65.02        65.00
 53   60.04        60.00
 

aantal noten: 53

In het gewone kwarttoonssysteem bestaan naast elkaar twee onafhankelijke kwintencirkels. Het is niet mogelijk van het ene systeem naar het andere te moduleren via kwinten. Op grond daarvan maken heel wat van de harmonische systemen voor kwarttoonsmuziek dan ook eerder gebruik van de tweemaal grotere differentiemogelijkheden van de tertsen, met behoud van de 'traditionele' kwinten. Alleen mits een 53-toons systeem (zoals hierboven aangetoond en berekend, en eerder in deze uiteenzetting bekommentarieerd), sluit de kwintencirkel zich doorheen alle 24 kwarttonen.

Alle systemen die halve tonen verder onderverdelen, zijn verenigbaar met de traditionele westerse muziek. We vermelden daarvan alleen de verdeling in zesde-tonen (dit is de stemming waarin de cellist Franklin Cox zich bekwaamde). We zien onmiddellijk dat dergelijke oktaafverdeling geen voordelen oplevert op het vlak van platonische juistheid der intervallen. Ze is gewoon kwazi identisch met die van de gewone gelijkzwevende stemming..

Zesde-toonssysteem: halve toon bestaat uit 3 stappen, dus 36 onderverdelingen per oktaaf: 

Juistheid van de 6:5 kleine terts in cent: 15.64 2 ^ ( 9/ 36). Interval: 60  63
Juistheid van de 5:4 grote terts in cent: -13.69 2 ^ ( 12/ 36). Interval: 60  64
Juistheid van de 4:3 kwart in cent:-1.95 2 ^ ( 15/ 36). Interval: 60  65
Juistheid van de 3:2 kwint in cent: 1.96 2 ^ ( 21/ 36). Interval: 60  67
 

Achtste tonen werden alleen, wellicht eerder als konceptueel begrip, door sommige komponisten toegepast. Een kompositorisch, laat staan harmonisch systeem, werd uitgaande van een dergelijke granulatie bij ons weten nooit ontwikkeld.

Achtste toonsysteem: 48 onderverdelingen per oktaaf:

Juistheid van de 6:5 kleine terts in cent: -9.36 2 ^ ( 13/ 48). Interval: 60  63.25
Juistheid van de 5:4 grote terts in cent: 11.31 2 ^ ( 15/ 48). Interval: 60  63.75
Juistheid van de 4:3 kwart in cent:-1.95 2 ^ ( 20/ 48). Interval: 60  65
Juistheid van de 3:2 kwint in cent: 1.96 2 ^ ( 28/ 48). Interval: 60  67
 

We merken op dat de kwinten er bij verdere redelijke verdelingen niet beter op worden. Alleen bij de tertsen is er een merkbare verbetering naarmate de verdeling groter wordt. De differentiatie van de verschillende mogelijke tertsen neemt uiteraard sterk toe.


tabellen met de afwijkingen tegenover de juiste boventoonsstemming van alle gelijkzwevende stemmingen opgebouwd uit 7 tot 53 intervallen per oktaaf:

Gelijkzwevende verdelingen van het oktaaf

Overzicht over de juistheid van de basisintervallen in diverse getemperde stemmmingen afgemeten aan de geidealiseerde intervallen uit de majeur en mineur juiste boventoonsladders. De intervallen zijn uitgedrukt in halve tonen, de fout in cent.

De tabel is opgesteld voor diverse onderverdelingen van het oktaaf (root=2). Betekenis van de referentie interval waarden:

    2 = juiste boventoons seconde (9:8)
    3 = juiste boventoons kleine terts (6:5)
    4 = juiste boventoons grote terts (5:4)
    5 = juiste boventoons kwart (rein) (4:3)
    7 = juiste bovenstoons kwint (rein) (3:2)
    8 = juiste boventoons mineur sixt (8:5)
    9 = juiste boventoons majeur sixt (5:3)
    10 = juiste boventoons mineur kleine septiem (9:5)
    11 = juiste boventoons majeur grote septiem (15:8)
    12 = juiste boventoons oktaaf (2:1)
Root: 2    Aantal verdelingen: 7 
  interval: 2        fout: 32.48
  interval: 3        fout:-27.22
  interval: 4        fout: 43.46
  interval: 5        fout:-16.24
  interval: 7        fout: 16.24
  interval: 8        fout:-43.46
  interval: 9        fout: 27.22
  interval: 10        fout:-10.97
  interval: 11        fout: 59.7
  interval: 12        fout: 0
Root: 2    Aantal verdelingen: 30 
  interval: 2        fout: 3.91
  interval: 3        fout:-4.36
  interval: 4        fout:-13.69
  interval: 5        fout: 18.05
  interval: 7        fout:-18.05
  interval: 8        fout: 13.69
  interval: 9        fout: 4.36
  interval: 10        fout: 17.6
  interval: 11        fout: 8.27
  interval: 12        fout: 0
Root: 2    Aantal verdelingen: 8 
  interval: 2        fout: 53.91
  interval: 3        fout: 15.64
  interval: 4        fout:-63.69
  interval: 5        fout: 48.05
  interval: 7        fout:-48.04
  interval: 8        fout: 63.69
  interval: 9        fout:-15.64
  interval: 10        fout:-32.4
  interval: 11        fout: 38.27
  interval: 12        fout: 0
Root: 2    Aantal verdelingen: 31 
  interval: 2        fout: 10.36
  interval: 3        fout: 5.96
  interval: 4        fout:-.78
  interval: 5        fout:-5.18
  interval: 7        fout: 5.18
  interval: 8        fout: .78
  interval: 9        fout:-5.96
  interval: 10        fout: 11.14
  interval: 11        fout: 4.4
  interval: 12        fout: 0
Root: 2    Aantal verdelingen: 9 
  interval: 2        fout:-62.76
  interval: 3        fout: 48.97
  interval: 4        fout:-13.69
  interval: 5        fout:-35.29
  interval: 7        fout: 35.29
  interval: 8        fout: 13.69
  interval: 9        fout:-48.97
  interval: 10        fout:-49.07
  interval: 11        fout: 21.6
  interval: 12        fout: 0
Root: 2    Aantal verdelingen: 32 
  interval: 2        fout: 16.41
  interval: 3        fout: 15.64
  interval: 4        fout: 11.31
  interval: 5        fout: 10.55
  interval: 7        fout:-10.54
  interval: 8        fout:-11.31
  interval: 9        fout:-15.64
  interval: 10        fout: 5.1
  interval: 11        fout: .77
  interval: 12        fout: 0
Root: 2    Aantal verdelingen: 10 
  interval: 2        fout:-36.09
  interval: 3        fout:-44.36
  interval: 4        fout: 26.31
  interval: 5        fout: 18.05
  interval: 7        fout:-18.05
  interval: 8        fout:-26.31
  interval: 9        fout: 44.36
  interval: 10        fout: 57.6
  interval: 11        fout: 8.27
  interval: 12        fout: 0
Root: 2    Aantal verdelingen: 33 
  interval: 2        fout:-14.27
  interval: 3        fout:-11.63
  interval: 4        fout:-13.69
  interval: 5        fout:-11.05
  interval: 7        fout: 11.05
  interval: 8        fout: 13.69
  interval: 9        fout: 11.63
  interval: 10        fout:-.59
  interval: 11        fout:-2.64
  interval: 12        fout: 0
Root: 2    Aantal verdelingen: 11 
  interval: 2        fout:-14.27
  interval: 3        fout:-11.63
  interval: 4        fout:-50.05
  interval: 5        fout:-47.41
  interval: 7        fout: 47.41
  interval: 8        fout: 50.05
  interval: 9        fout: 11.63
  interval: 10        fout: 35.78
  interval: 11        fout:-2.64
  interval: 12        fout: 0
Root: 2    Aantal verdelingen: 34 
  interval: 2        fout:-7.85
  interval: 3        fout:-2.01
  interval: 4        fout:-1.92
  interval: 5        fout: 3.93
  interval: 7        fout:-3.93
  interval: 8        fout: 1.92
  interval: 9        fout: 2.01
  interval: 10        fout:-5.93
  interval: 11        fout:-5.85
  interval: 12        fout: 0
Root: 2    Aantal verdelingen: 12  [dit is de gewone verdeling]
  interval: 2        fout: 3.91
  interval: 3        fout: 15.64
  interval: 4        fout:-13.69
  interval: 5        fout:-1.95
  interval: 7        fout: 1.96
  interval: 8        fout: 13.69
  interval: 9        fout:-15.64
  interval: 10        fout: 17.6
  interval: 11        fout:-11.73
  interval: 12        fout: 0
Root: 2    Aantal verdelingen: 35 
  interval: 2        fout:-1.8
  interval: 3        fout: 7.07
  interval: 4        fout: 9.17
  interval: 5        fout:-16.24
  interval: 7        fout: 16.24
  interval: 8        fout:-9.17
  interval: 9        fout:-7.07
  interval: 10        fout:-10.97
  interval: 11        fout:-8.87
  interval: 12        fout: 0
Root: 2    Aantal verdelingen: 13 
  interval: 2        fout: 19.29
  interval: 3        fout: 38.72
  interval: 4        fout: 17.08
  interval: 5        fout: 36.51
  interval: 7        fout:-36.51
  interval: 8        fout:-17.08
  interval: 9        fout:-38.72
  interval: 10        fout: 2.21
  interval: 11        fout:-19.42
  interval: 12        fout: 0
Root: 2    Aantal verdelingen: 36 
  interval: 2        fout: 3.91
  interval: 3        fout: 15.64
  interval: 4        fout:-13.69
  interval: 5        fout:-1.95
  interval: 7        fout: 1.96
  interval: 8        fout: 13.69
  interval: 9        fout:-15.64
  interval: 10        fout:-15.74
  interval: 11        fout:-11.73
  interval: 12        fout: 0
Root: 2    Aantal verdelingen: 14 
  interval: 2        fout: 32.48
  interval: 3        fout:-27.22
  interval: 4        fout:-42.26
  interval: 5        fout:-16.24
  interval: 7        fout: 16.24
  interval: 8        fout: 42.26
  interval: 9        fout: 27.22
  interval: 10        fout:-10.97
  interval: 11        fout:-26.02
  interval: 12        fout: 0
Root: 2    Aantal verdelingen: 37 
  interval: 2        fout: 9.32
  interval: 3        fout:-8.68
  interval: 4        fout:-2.88
  interval: 5        fout: 11.56
  interval: 7        fout:-11.56
  interval: 8        fout: 2.88
  interval: 9        fout: 8.68
  interval: 10        fout: 12.19
  interval: 11        fout:-14.43
  interval: 12        fout: 0
Root: 2    Aantal verdelingen: 15 
  interval: 2        fout:-36.09
  interval: 3        fout:-4.36
  interval: 4        fout:-13.69
  interval: 5        fout: 18.05
  interval: 7        fout:-18.05
  interval: 8        fout: 13.69
  interval: 9        fout: 4.36
  interval: 10        fout:-22.4
  interval: 11        fout:-31.73
  interval: 12        fout: 0
Root: 2    Aantal verdelingen: 38 
  interval: 2        fout: 14.44
  interval: 3        fout:-.15
  interval: 4        fout: 7.37
  interval: 5        fout:-7.22
  interval: 7        fout: 7.22
  interval: 8        fout:-7.37
  interval: 9        fout: .15
  interval: 10        fout: 7.07
  interval: 11        fout: 14.58
  interval: 12        fout: 0
Root: 2    Aantal verdelingen: 16 
  interval: 2        fout:-21.09
  interval: 3        fout: 15.64
  interval: 4        fout: 11.31
  interval: 5        fout:-26.95
  interval: 7        fout: 26.96
  interval: 8        fout:-11.31
  interval: 9        fout:-15.64
  interval: 10        fout:-32.4
  interval: 11        fout:-36.73
  interval: 12        fout: 0
Root: 2    Aantal verdelingen: 39 
  interval: 2        fout:-11.47
  interval: 3        fout: 7.95
  interval: 4        fout:-13.69
  interval: 5        fout: 5.74
  interval: 7        fout:-5.74
  interval: 8        fout: 13.69
  interval: 9        fout:-7.95
  interval: 10        fout: 2.21
  interval: 11        fout: 11.35
  interval: 12        fout: 0
Root: 2    Aantal verdelingen: 17 
  interval: 2        fout:-7.85
  interval: 3        fout: 33.29
  interval: 4        fout: 33.37
  interval: 5        fout: 3.93
  interval: 7        fout:-3.93
  interval: 8        fout:-33.37
  interval: 9        fout:-33.29
  interval: 10        fout: 29.36
  interval: 11        fout: 29.45
  interval: 12        fout: 0
Root: 2    Aantal verdelingen: 40 
  interval: 2        fout:-6.09
  interval: 3        fout:-14.36
  interval: 4        fout:-3.69
  interval: 5        fout:-11.95
  interval: 7        fout: 11.96
  interval: 8        fout: 3.69
  interval: 9        fout: 14.36
  interval: 10        fout:-2.4
  interval: 11        fout: 8.27
  interval: 12        fout: 0
Root: 2    Aantal verdelingen: 18 
  interval: 2        fout: 3.91
  interval: 3        fout:-17.69
  interval: 4        fout:-13.69
  interval: 5        fout: 31.38
  interval: 7        fout:-31.38
  interval: 8        fout: 13.69
  interval: 9        fout: 17.69
  interval: 10        fout: 17.6
  interval: 11        fout: 21.6
  interval: 12        fout: 0
Root: 2    Aantal verdelingen: 41 
  interval: 2        fout:-.97
  interval: 3        fout:-6.31
  interval: 4        fout: 5.83
  interval: 5        fout: .48
  interval: 7        fout:-.48
  interval: 8        fout:-5.83
  interval: 9        fout: 6.31
  interval: 10        fout:-6.79
  interval: 11        fout: 5.34
  interval: 12        fout: 0
Root: 2    Aantal verdelingen: 19 
  interval: 2        fout: 14.44
  interval: 3        fout:-.15
  interval: 4        fout: 7.37
  interval: 5        fout:-7.22
  interval: 7        fout: 7.22
  interval: 8        fout:-7.37
  interval: 9        fout: .15
  interval: 10        fout: 7.07
  interval: 11        fout: 14.58
  interval: 12        fout: 0
Root: 2    Aantal verdelingen: 42 
  interval: 2        fout: 3.91
  interval: 3        fout: 1.36
  interval: 4        fout:-13.69
  interval: 5        fout: 12.33
  interval: 7        fout:-12.33
  interval: 8        fout: 13.69
  interval: 9        fout:-1.36
  interval: 10        fout:-10.97
  interval: 11        fout: 2.55
  interval: 12        fout: 0
Root: 2    Aantal verdelingen: 20 
  interval: 2        fout: 23.91
  interval: 3        fout: 15.64
  interval: 4        fout: 26.31
  interval: 5        fout: 18.05
  interval: 7        fout:-18.05
  interval: 8        fout:-26.31
  interval: 9        fout:-15.64
  interval: 10        fout:-2.4
  interval: 11        fout: 8.27
  interval: 12        fout: 0
Root: 2    Aantal verdelingen: 43 
  interval: 2        fout: 8.56
  interval: 3        fout: 8.66
  interval: 4        fout:-4.38
  interval: 5        fout:-4.28
  interval: 7        fout: 4.28
  interval: 8        fout: 4.38
  interval: 9        fout:-8.66
  interval: 10        fout: 12.94
  interval: 11        fout:-.1
  interval: 12        fout: 0
Root: 2    Aantal verdelingen: 21 
  interval: 2        fout:-24.66
  interval: 3        fout:-27.22
  interval: 4        fout:-13.69
  interval: 5        fout:-16.24
  interval: 7        fout: 16.24
  interval: 8        fout: 13.69
  interval: 9        fout: 27.22
  interval: 10        fout:-10.97
  interval: 11        fout: 2.55
  interval: 12        fout: 0
Root: 2    Aantal verdelingen: 44 
  interval: 2        fout: 13
  interval: 3        fout:-11.63
  interval: 4        fout: 4.5
  interval: 5        fout: 7.14
  interval: 7        fout:-7.14
  interval: 8        fout:-4.5
  interval: 9        fout: 11.63
  interval: 10        fout: 8.51
  interval: 11        fout:-2.64
  interval: 12        fout: 0
Root: 2    Aantal verdelingen: 22 
  interval: 2        fout:-14.27
  interval: 3        fout:-11.63
  interval: 4        fout: 4.5
  interval: 5        fout: 7.14
  interval: 7        fout:-7.14
  interval: 8        fout:-4.5
  interval: 9        fout: 11.63
  interval: 10        fout:-18.77
  interval: 11        fout:-2.64
  interval: 12        fout: 0
Root: 2    Aantal verdelingen: 45 
  interval: 2        fout:-9.42
  interval: 3        fout:-4.36
  interval: 4        fout: 12.98
  interval: 5        fout:-8.62
  interval: 7        fout: 8.62
  interval: 8        fout:-12.98
  interval: 9        fout: 4.36
  interval: 10        fout: 4.26
  interval: 11        fout:-5.06
  interval: 12        fout: 0
Root: 2    Aantal verdelingen: 23 
  interval: 2        fout:-4.79
  interval: 3        fout: 2.6
  interval: 4        fout: 21.1
  interval: 5        fout:-23.69
  interval: 7        fout: 23.69
  interval: 8        fout:-21.1
  interval: 9        fout:-2.6
  interval: 10        fout:-25.88
  interval: 11        fout:-7.38
  interval: 12        fout: 0
Root: 2    Aantal verdelingen: 46 
  interval: 2        fout:-4.79
  interval: 3        fout: 2.6
  interval: 4        fout:-4.99
  interval: 5        fout: 2.39
  interval: 7        fout:-2.39
  interval: 8        fout: 4.99
  interval: 9        fout:-2.6
  interval: 10        fout: .21
  interval: 11        fout:-7.38
  interval: 12        fout: 0
Root: 2    Aantal verdelingen: 24 
  interval: 2        fout: 3.91
  interval: 3        fout: 15.64
  interval: 4        fout:-13.69
  interval: 5        fout:-1.95
  interval: 7        fout: 1.96
  interval: 8        fout: 13.69
  interval: 9        fout:-15.64
  interval: 10        fout: 17.6
  interval: 11        fout:-11.73
  interval: 12        fout: 0
Root: 2    Aantal verdelingen: 47 
  interval: 2        fout:-.35
  interval: 3        fout: 9.26
  interval: 4        fout: 3.34
  interval: 5        fout:-12.59
  interval: 7        fout: 12.59
  interval: 8        fout:-3.33
  interval: 9        fout:-9.26
  interval: 10        fout:-3.68
  interval: 11        fout:-9.6
  interval: 12        fout: 0
Root: 2    Aantal verdelingen: 25 
  interval: 2        fout: 11.91
  interval: 3        fout:-20.36
  interval: 4        fout: 2.31
  interval: 5        fout: 18.05
  interval: 7        fout:-18.05
  interval: 8        fout:-2.31
  interval: 9        fout: 20.36
  interval: 10        fout: 9.6
  interval: 11        fout:-15.73
  interval: 12        fout: 0
Root: 2    Aantal verdelingen: 48 
  interval: 2        fout: 3.91
  interval: 3        fout:-9.36
  interval: 4        fout: 11.31
  interval: 5        fout:-1.95
  interval: 7        fout: 1.96
  interval: 8        fout:-11.31
  interval: 9        fout: 9.36
  interval: 10        fout:-7.4
  interval: 11        fout:-11.73
  interval: 12        fout: 0
Root: 2    Aantal verdelingen: 26 
  interval: 2        fout: 19.29
  interval: 3        fout:-7.44
  interval: 4        fout: 17.08
  interval: 5        fout:-9.65
  interval: 7        fout: 9.65
  interval: 8        fout:-17.08
  interval: 9        fout: 7.44
  interval: 10        fout: 2.21
  interval: 11        fout:-19.42
  interval: 12        fout: 0
Root: 2    Aantal verdelingen: 49 
  interval: 2        fout: 7.99
  interval: 3        fout:-2.73
  interval: 4        fout:-5.52
  interval: 5        fout: 8.25
  interval: 7        fout:-8.25
  interval: 8        fout: 5.52
  interval: 9        fout: 2.73
  interval: 10        fout:-10.97
  interval: 11        fout: 10.72
  interval: 12        fout: 0
Root: 2    Aantal verdelingen: 27 
  interval: 2        fout:-18.31
  interval: 3        fout: 4.53
  interval: 4        fout:-13.69
  interval: 5        fout: 9.16
  interval: 7        fout:-9.16
  interval: 8        fout: 13.69
  interval: 9        fout:-4.53
  interval: 10        fout:-4.63
  interval: 11        fout: 21.6
  interval: 12        fout: 0
Root: 2    Aantal verdelingen: 50 
  interval: 2        fout: 11.91
  interval: 3        fout: 3.64
  interval: 4        fout: 2.31
  interval: 5        fout:-5.95
  interval: 7        fout: 5.96
  interval: 8        fout:-2.31
  interval: 9        fout:-3.64
  interval: 10        fout: 9.6
  interval: 11        fout: 8.27
  interval: 12        fout: 0
Root: 2    Aantal verdelingen: 28 
  interval: 2        fout:-10.38
  interval: 3        fout: 15.64
  interval: 4        fout: .6
  interval: 5        fout:-16.24
  interval: 7        fout: 16.24
  interval: 8        fout:-.6
  interval: 9        fout:-15.64
  interval: 10        fout:-10.97
  interval: 11        fout: 16.84
  interval: 12        fout: 0
Root: 2    Aantal verdelingen: 51 
  interval: 2        fout:-7.85
  interval: 3        fout: 9.76
  interval: 4        fout: 9.84
  interval: 5        fout: 3.93
  interval: 7        fout:-3.93
  interval: 8        fout:-9.84
  interval: 9        fout:-9.76
  interval: 10        fout: 5.83
  interval: 11        fout: 5.92
  interval: 12        fout: 0
Root: 2    Aantal verdelingen: 29 
  interval: 2        fout:-2.99
  interval: 3        fout:-15.39
  interval: 4        fout: 13.9
  interval: 5        fout: 1.49
  interval: 7        fout:-1.49
  interval: 8        fout:-13.9
  interval: 9        fout: 15.39
  interval: 10        fout:-16.89
  interval: 11        fout: 12.41
  interval: 12        fout: 0
Root: 2    Aantal verdelingen: 52 
  interval: 2        fout:-3.78
  interval: 3        fout:-7.44
  interval: 4        fout:-5.99
  interval: 5        fout:-9.65
  interval: 7        fout: 9.65
  interval: 8        fout: 5.99
  interval: 9        fout: 7.44
  interval: 10        fout: 2.21
  interval: 11        fout: 3.65
  interval: 12        fout: 0


Root: 2    Aantal verdelingen: 53 
  interval: 2        fout: .14
  interval: 3        fout:-1.34
  interval: 4        fout: 1.41
  interval: 5        fout:-.07
  interval: 7        fout: .07
  interval: 8        fout:-1.41
  interval: 9        fout: 1.34
  interval: 10        fout:-1.27
  interval: 11        fout: 1.48
  interval: 12        fout: 0


Gelijkzwevende verdelingen van de duodeciem

Overzicht over de juistheid van de basisintervallen in diverse getemperde stemmingen afgemeten aan de geidealiseerde intervallen uit de majeur en mineur juiste boventoonsladders. De intervallen zijn uitgedrukt in halve tonen, de fout in cent. De tabel is opgesteld voor diverse onderverdelingen van de duodeciem (root=3).

Betekenis van de referentie interval waarden:

    2 = juiste boventoons seconde (9:8)
    3 = juiste boventoons kleine terts (6:5)
    4 = juiste boventoons grote terts (5:4)
    5 = juiste boventoons kwart (rein) (4:3)
    7 = juiste bovenstoons kwint (rein) (3:2)
    8 = juiste boventoons mineur sixt (8:5)
    9 = juiste boventoons majeur sixt (5:3)
    10 = juiste boventoons mineur kleine septiem (9:5)
    11 = juiste boventoons majeur grote septiem (15:8)
    12 = juiste boventoons oktaaf (2:1)
Root: 3    Aantal verdelingen: 7 
  interval: 2        fout:-67.8
  interval: 3        fout: 43.93
  interval: 4        fout: 114.61
  interval: 5        fout:-45.37
  interval: 7        fout:-113.17
  interval: 8        fout:-1.44
  interval: 9        fout: 69.24
  interval: 10        fout:-69.24
  interval: 11        fout: 1.44
  interval: 12        fout: 113.17
Root: 3    Aantal verdelingen: 23 
  interval: 2        fout: 38.52
  interval: 3        fout:-15.13
  interval: 4        fout:-27.15
  interval: 5        fout: 1.88
  interval: 7        fout: 40.41
  interval: 8        fout:-13.25
  interval: 9        fout:-25.27
  interval: 10        fout: 25.27
  interval: 11        fout: 13.25
  interval: 12        fout:-40.41
Root: 3    Aantal verdelingen: 39 
  interval: 2        fout: 8.84
  interval: 3        fout: 23.03
  interval: 4        fout:-3.83
  interval: 5        fout: 10.36
  interval: 7        fout: 19.2
  interval: 8        fout:-15.37
  interval: 9        fout: 6.53
  interval: 10        fout:-6.53
  interval: 11        fout: 15.37
  interval: 12        fout:-19.2
Root: 3    Aantal verdelingen: 8 
  interval: 2        fout:-33.83
  interval: 3        fout: 77.9
  interval: 4        fout:-89.18
  interval: 5        fout: 22.56
  interval: 7        fout:-11.28
  interval: 8        fout: 100.45
  interval: 9        fout:-66.62
  interval: 10        fout: 66.62
  interval: 11        fout:-100.45
  interval: 12        fout: 11.28
Root: 3    Aantal verdelingen: 24 
  interval: 2        fout:-33.83
  interval: 3        fout:-1.35
  interval: 4        fout:-9.93
  interval: 5        fout: 22.56
  interval: 7        fout:-11.28
  interval: 8        fout: 21.21
  interval: 9        fout: 12.63
  interval: 10        fout:-12.63
  interval: 11        fout:-21.21
  interval: 12        fout: 11.28
Root: 3    Aantal verdelingen: 40 
  interval: 2        fout: 13.71
  interval: 3        fout:-17.2
  interval: 4        fout: 5.92
  interval: 5        fout: 22.56
  interval: 7        fout:-11.28
  interval: 8        fout: 5.36
  interval: 9        fout:-19.07
  interval: 10        fout: 19.07
  interval: 11        fout:-5.36
  interval: 12        fout: 11.28
Root: 3    Aantal verdelingen: 9 
  interval: 2        fout:-7.42
  interval: 3        fout: 104.31
  interval: 4        fout:-36.34
  interval: 5        fout: 75.39
  interval: 7        fout: 67.97
  interval: 8        fout:-31.63
  interval: 9        fout: 39.05
  interval: 10        fout:-39.05
  interval: 11        fout: 31.63
  interval: 12        fout:-67.97
Root: 3    Aantal verdelingen: 25 
  interval: 2        fout:-24.32
  interval: 3        fout: 11.33
  interval: 4        fout: 5.92
  interval: 5        fout:-34.5
  interval: 7        fout: 17.25
  interval: 8        fout:-23.17
  interval: 9        fout:-28.58
  interval: 10        fout: 28.58
  interval: 11        fout: 23.17
  interval: 12        fout:-17.25
Root: 3    Aantal verdelingen: 41 
  interval: 2        fout: 18.35
  interval: 3        fout:-9.08
  interval: 4        fout: 15.2
  interval: 5        fout:-12.24
  interval: 7        fout: 6.12
  interval: 8        fout:-21.32
  interval: 9        fout: 2.96
  interval: 10        fout:-2.96
  interval: 11        fout: 21.32
  interval: 12        fout:-6.12
Root: 3    Aantal verdelingen: 10 
  interval: 2        fout: 13.71
  interval: 3        fout:-64.75
  interval: 4        fout: 5.92
  interval: 5        fout:-72.54
  interval: 7        fout:-58.83
  interval: 8        fout: 52.9
  interval: 9        fout:-66.62
  interval: 10        fout: 66.62
  interval: 11        fout:-52.9
  interval: 12        fout: 58.83
Root: 3    Aantal verdelingen: 26 
  interval: 2        fout:-15.55
  interval: 3        fout: 23.03
  interval: 4        fout: 20.55
  interval: 5        fout:-14.02
  interval: 7        fout:-29.57
  interval: 8        fout: 9.01
  interval: 9        fout: 6.53
  interval: 10        fout:-6.53
  interval: 11        fout:-9.01
  interval: 12        fout: 29.57
Root: 3    Aantal verdelingen: 42 
  interval: 2        fout:-22.51
  interval: 3        fout:-1.35
  interval: 4        fout:-21.25
  interval: 5        fout:-.09
  interval: 7        fout:-22.6
  interval: 8        fout:-1.44
  interval: 9        fout:-21.33
  interval: 10        fout: 21.33
  interval: 11        fout: 1.44
  interval: 12        fout: 22.6
Root: 3    Aantal verdelingen: 11 
  interval: 2        fout: 31
  interval: 3        fout:-30.17
  interval: 4        fout: 40.5
  interval: 5        fout:-20.67
  interval: 7        fout: 10.34
  interval: 8        fout:-50.84
  interval: 9        fout: 19.83
  interval: 10        fout:-19.83
  interval: 11        fout: 50.84
  interval: 12        fout:-10.33
Root: 3    Aantal verdelingen: 27 
  interval: 2        fout:-7.42
  interval: 3        fout: 33.87
  interval: 4        fout: 34.1
  interval: 5        fout: 4.95
  interval: 7        fout:-2.47
  interval: 8        fout:-31.63
  interval: 9        fout:-31.4
  interval: 10        fout: 31.4
  interval: 11        fout: 31.63
  interval: 12        fout: 2.47
Root: 3    Aantal verdelingen: 43 
  interval: 2        fout:-17.25
  interval: 3        fout: 6.02
  interval: 4        fout:-11.77
  interval: 5        fout: 11.5
  interval: 7        fout:-5.75
  interval: 8        fout: 17.52
  interval: 9        fout:-.27
  interval: 10        fout: .27
  interval: 11        fout:-17.52
  interval: 12        fout: 5.75
Root: 3    Aantal verdelingen: 12 
  interval: 2        fout: 45.41
  interval: 3        fout:-1.35
  interval: 4        fout: 69.32
  interval: 5        fout: 22.56
  interval: 7        fout: 67.97
  interval: 8        fout: 21.21
  interval: 9        fout:-66.62
  interval: 10        fout: 66.62
  interval: 11        fout:-21.21
  interval: 12        fout:-67.97
Root: 3    Aantal verdelingen: 28 
  interval: 2        fout: .13
  interval: 3        fout:-23.99
  interval: 4        fout:-21.25
  interval: 5        fout: 22.56
  interval: 7        fout: 22.69
  interval: 8        fout:-1.44
  interval: 9        fout: 1.31
  interval: 10        fout:-1.31
  interval: 11        fout: 1.44
  interval: 12        fout:-22.69
Root: 3    Aantal verdelingen: 44 
  interval: 2        fout:-12.22
  interval: 3        fout: 13.06
  interval: 4        fout:-2.72
  interval: 5        fout:-20.67
  interval: 7        fout: 10.34
  interval: 8        fout:-7.61
  interval: 9        fout: 19.83
  interval: 10        fout:-19.83
  interval: 11        fout: 7.61
  interval: 12        fout:-10.33
Root: 3    Aantal verdelingen: 13 
  interval: 2        fout: 57.61
  interval: 3        fout: 23.03
  interval: 4        fout:-52.6
  interval: 5        fout: 59.13
  interval: 7        fout:-29.57
  interval: 8        fout:-64.14
  interval: 9        fout: 6.53
  interval: 10        fout:-6.53
  interval: 11        fout: 64.14
  interval: 12        fout: 29.57
Root: 3    Aantal verdelingen: 29 
  interval: 2        fout: 7.16
  interval: 3        fout:-12.28
  interval: 4        fout:-7.19
  interval: 5        fout:-26.63
  interval: 7        fout:-19.48
  interval: 8        fout: 26.67
  interval: 9        fout: 31.76
  interval: 10        fout:-31.76
  interval: 11        fout:-26.67
  interval: 12        fout: 19.48
Root: 3    Aantal verdelingen: 45 
  interval: 2        fout:-7.42
  interval: 3        fout: 19.78
  interval: 4        fout: 5.92
  interval: 5        fout:-9.14
  interval: 7        fout:-16.56
  interval: 8        fout: 10.64
  interval: 9        fout:-3.22
  interval: 10        fout: 3.22
  interval: 11        fout:-10.64
  interval: 12        fout: 16.56
Root: 3    Aantal verdelingen: 14 
  interval: 2        fout:-67.8
  interval: 3        fout: 43.93
  interval: 4        fout:-21.25
  interval: 5        fout:-45.37
  interval: 7        fout: 22.69
  interval: 8        fout:-1.44
  interval: 9        fout:-66.62
  interval: 10        fout: 66.62
  interval: 11        fout: 1.44
  interval: 12        fout:-22.69
Root: 3    Aantal verdelingen: 30 
  interval: 2        fout: 13.71
  interval: 3        fout:-1.35
  interval: 4        fout: 5.92
  interval: 5        fout:-9.14
  interval: 7        fout: 4.57
  interval: 8        fout:-10.49
  interval: 9        fout:-3.22
  interval: 10        fout: 3.22
  interval: 11        fout: 10.49
  interval: 12        fout:-4.57
Root: 3    Aantal verdelingen: 46 
  interval: 2        fout:-2.82
  interval: 3        fout:-15.13
  interval: 4        fout: 14.19
  interval: 5        fout: 1.88
  interval: 7        fout:-.94
  interval: 8        fout:-13.25
  interval: 9        fout: 16.08
  interval: 10        fout:-16.08
  interval: 11        fout: 13.25
  interval: 12        fout: .94
Root: 3    Aantal verdelingen: 15 
  interval: 2        fout:-49.68
  interval: 3        fout: 62.05
  interval: 4        fout: 5.92
  interval: 5        fout:-9.14
  interval: 7        fout:-58.83
  interval: 8        fout: 52.9
  interval: 9        fout:-3.22
  interval: 10        fout: 3.22
  interval: 11        fout:-52.9
  interval: 12        fout: 58.83
Root: 3    Aantal verdelingen: 31 
  interval: 2        fout: 19.85
  interval: 3        fout: 8.87
  interval: 4        fout: 18.19
  interval: 5        fout: 7.22
  interval: 7        fout: 27.07
  interval: 8        fout: 16.09
  interval: 9        fout: 25.41
  interval: 10        fout:-25.41
  interval: 11        fout:-16.09
  interval: 12        fout:-27.07
Root: 3    Aantal verdelingen: 47 
  interval: 2        fout: 1.57
  interval: 3        fout:-8.1
  interval: 4        fout:-18.36
  interval: 5        fout: 12.44
  interval: 7        fout: 14.01
  interval: 8        fout: 4.34
  interval: 9        fout:-5.92
  interval: 10        fout: 5.92
  interval: 11        fout:-4.34
  interval: 12        fout:-14.01
Root: 3    Aantal verdelingen: 16 
  interval: 2        fout:-33.83
  interval: 3        fout:-40.98
  interval: 4        fout: 29.7
  interval: 5        fout: 22.56
  interval: 7        fout:-11.28
  interval: 8        fout:-18.42
  interval: 9        fout: 52.25
  interval: 10        fout:-52.25
  interval: 11        fout: 18.42
  interval: 12        fout: 11.28
Root: 3    Aantal verdelingen: 32 
  interval: 2        fout: 25.6
  interval: 3        fout: 18.46
  interval: 4        fout: 29.7
  interval: 5        fout: 22.56
  interval: 7        fout:-11.28
  interval: 8        fout:-18.42
  interval: 9        fout:-7.18
  interval: 10        fout: 7.18
  interval: 11        fout: 18.42
  interval: 12        fout: 11.28
Root: 3    Aantal verdelingen: 48 
  interval: 2        fout: 5.79
  interval: 3        fout:-1.35
  interval: 4        fout:-9.93
  interval: 5        fout:-17.07
  interval: 7        fout:-11.28
  interval: 8        fout:-18.42
  interval: 9        fout: 12.63
  interval: 10        fout:-12.63
  interval: 11        fout: 18.42
  interval: 12        fout: 11.28
Root: 3    Aantal verdelingen: 17 
  interval: 2        fout:-19.85
  interval: 3        fout:-20
  interval: 4        fout: 50.67
  interval: 5        fout: 50.53
  interval: 7        fout: 30.68
  interval: 8        fout: 30.53
  interval: 9        fout:-10.68
  interval: 10        fout: 10.68
  interval: 11        fout:-30.53
  interval: 12        fout:-30.68
Root: 3    Aantal verdelingen: 33 
  interval: 2        fout:-26.63
  interval: 3        fout: 27.47
  interval: 4        fout:-17.13
  interval: 5        fout:-20.67
  interval: 7        fout: 10.34
  interval: 8        fout: 6.8
  interval: 9        fout: 19.83
  interval: 10        fout:-19.83
  interval: 11        fout:-6.8
  interval: 12        fout:-10.33
Root: 3    Aantal verdelingen: 49 
  interval: 2        fout: 9.83
  interval: 3        fout: 5.12
  interval: 4        fout:-1.84
  interval: 5        fout:-6.56
  interval: 7        fout: 3.28
  interval: 8        fout:-1.44
  interval: 9        fout:-8.4
  interval: 10        fout: 8.4
  interval: 11        fout: 1.44
  interval: 12        fout:-3.28
Root: 3    Aantal verdelingen: 18 
  interval: 2        fout:-7.42
  interval: 3        fout:-1.35
  interval: 4        fout:-36.34
  interval: 5        fout:-30.28
  interval: 7        fout:-37.69
  interval: 8        fout:-31.63
  interval: 9        fout: 39.05
  interval: 10        fout:-39.05
  interval: 11        fout: 31.63
  interval: 12        fout: 37.69
Root: 3    Aantal verdelingen: 34 
  interval: 2        fout:-19.85
  interval: 3        fout:-20
  interval: 4        fout:-5.27
  interval: 5        fout:-5.41
  interval: 7        fout:-25.26
  interval: 8        fout:-25.41
  interval: 9        fout:-10.68
  interval: 10        fout: 10.68
  interval: 11        fout: 25.41
  interval: 12        fout: 25.26
Root: 3    Aantal verdelingen: 50 
  interval: 2        fout: 13.71
  interval: 3        fout: 11.33
  interval: 4        fout: 5.92
  interval: 5        fout: 3.54
  interval: 7        fout: 17.25
  interval: 8        fout: 14.87
  interval: 9        fout: 9.46
  interval: 10        fout:-9.46
  interval: 11        fout:-14.87
  interval: 12        fout:-17.25
Root: 3    Aantal verdelingen: 19
[dit is de kromatische toonladder die we kennen,
maar dan gebaseerd op duodeciem temperament]
  interval: 2        fout: 3.7
  interval: 3        fout: 15.33
  interval: 4        fout:-14.1
  interval: 5        fout:-2.47
  interval: 7        fout: 1.24
  interval: 8        fout: 12.86
  interval: 9        fout:-16.57
  interval: 10        fout: 16.57
  interval: 11        fout:-12.86
  interval: 12        fout:-1.24
Root: 3    Aantal verdelingen: 35 
  interval: 2        fout:-13.46
  interval: 3        fout:-10.41
  interval: 4        fout: 5.92
  interval: 5        fout: 8.97
  interval: 7        fout:-4.49
  interval: 8        fout:-1.44
  interval: 9        fout: 14.89
  interval: 10        fout:-14.89
  interval: 11        fout: 1.44
  interval: 12        fout: 4.49
Root: 3    Aantal verdelingen: 51 
  interval: 2        fout: 17.44
  interval: 3        fout: 17.3
  interval: 4        fout: 13.38
  interval: 5        fout: 13.23
  interval: 7        fout:-6.62
  interval: 8        fout:-6.76
  interval: 9        fout:-10.68
  interval: 10        fout: 10.68
  interval: 11        fout: 6.76
  interval: 12        fout: 6.62
Root: 3    Aantal verdelingen: 20 
  interval: 2        fout: 13.71
  interval: 3        fout: 30.35
  interval: 4        fout: 5.92
  interval: 5        fout: 22.56
  interval: 7        fout: 36.27
  interval: 8        fout:-42.19
  interval: 9        fout: 28.48
  interval: 10        fout:-28.48
  interval: 11        fout: 42.19
  interval: 12        fout:-36.27
Root: 3    Aantal verdelingen: 36 
  interval: 2        fout:-7.42
  interval: 3        fout:-1.35
  interval: 4        fout: 16.49
  interval: 5        fout: 22.56
  interval: 7        fout: 15.14
  interval: 8        fout: 21.21
  interval: 9        fout:-13.79
  interval: 10        fout: 13.79
  interval: 11        fout:-21.21
  interval: 12        fout:-15.14
Root: 3    Aantal verdelingen: 52 
  interval: 2        fout:-15.55
  interval: 3        fout:-13.54
  interval: 4        fout:-16.02
  interval: 5        fout:-14.02
  interval: 7        fout: 7.01
  interval: 8        fout: 9.01
  interval: 9        fout: 6.53
  interval: 10        fout:-6.53
  interval: 11        fout:-9.01
  interval: 12        fout:-7.01
Root: 3    Aantal verdelingen: 21 
  interval: 2        fout: 22.77
  interval: 3        fout: 43.93
  interval: 4        fout: 24.04
  interval: 5        fout: 45.2
  interval: 7        fout:-22.6
  interval: 8        fout:-1.44
  interval: 9        fout:-21.33
  interval: 10        fout: 21.33
  interval: 11        fout: 1.44
  interval: 12        fout: 22.6
Root: 3    Aantal verdelingen: 37 
  interval: 2        fout:-1.71
  interval: 3        fout: 7.22
  interval: 4        fout:-24.92
  interval: 5        fout:-16
  interval: 7        fout:-17.7
  interval: 8        fout:-8.78
  interval: 9        fout: 10.49
  interval: 10        fout:-10.49
  interval: 11        fout: 8.78
  interval: 12        fout: 17.7
Root: 3    Aantal verdelingen: 53 
  interval: 2        fout:-11.41
  interval: 3        fout:-7.33
  interval: 4        fout:-8.43
  interval: 5        fout:-4.36
  interval: 7        fout:-15.76
  interval: 8        fout:-11.69
  interval: 9        fout:-12.79
  interval: 10        fout: 12.79
  interval: 11        fout: 11.69
  interval: 12        fout: 15.76
Root: 3    Aantal verdelingen: 22 
  interval: 2        fout: 31
  interval: 3        fout:-30.17
  interval: 4        fout: 40.5
  interval: 5        fout:-20.67
  interval: 7        fout: 10.34
  interval: 8        fout: 35.61
  interval: 9        fout: 19.83
  interval: 10        fout:-19.83
  interval: 11        fout:-35.61
  interval: 12        fout:-10.33
Root: 3    Aantal verdelingen: 38 
  interval: 2        fout: 3.7
  interval: 3        fout: 15.33
  interval: 4        fout:-14.1
  interval: 5        fout:-2.47
  interval: 7        fout: 1.24
  interval: 8        fout: 12.86
  interval: 9        fout:-16.57
  interval: 10        fout: 16.57
  interval: 11        fout:-12.86
  interval: 12        fout:-1.24


Wie nog meer tabellen zelf wil uitrekenen stellen we graag de door ons voor dit doel ontwikkelde software ter beschikking.
NIET GELIJKZWEVENDE PLATONISCHE BOVENTOONSSTEMMINGEN


Alle hier uitgevoerde berekeningen gaan uit van diapason La = 440.0Hz. Noten worden uitgedrukt als fraktionele midi getallen, waarbij noot 60 overeenkomt met de centrale Do (C) op het pianoklavier en in het gelijkzwevend 12-toons getemperd systeem. De reeksen zijn berekend vanaf grondtoon Do (C=36).

Toonreeksen in oplopende harmonische verhoudingen: In de linkerkolom: de boventoonsratio (steeds een verhouding van twee gehele getallen), in de tweede het nootequivalent in fraktionele midi. Dubbels werden in de tabellen weggelaten. ( ½ = 2/4 = 4/8 enz....)

Alle niet gelijkzwevende stemmingen die op eenvoudige getalverhoudingen zijn gesteund, bestaan uit een selektie uit deze intervallen. Deze selekties kunnen diatonisch zijn (opgebouwd uit twee tetrakorden elk bestaande uit twee soorten intervallen zodat we uitkomen op 7 toontrappen per oktaaf), pentatonisch of kromatisch. Ook toonschalen met 19 en 31 tonen kunnen zo worden samengesteld.

Bij het maken van selekties uit de mogelijke 'juiste' tonen kunnen we enerzijds pogen zo weinig mogelijk verschillende intervallen te gebruiken, zoals bvb in de pythagereische toonschaal waarin slechts 2 intervallen voorkomen tussen opeenvolgende tonen in de schaal: 9:8 en 256/243. De ladder ziet eruit als:

1:1

9:8

81:64

4:3

3:2

27:16

243:128

2:1

36.00

38.04

 

40.98

43.02

45.06

 

48.00

Maar, afgezien van oktaaf en kwint, komt deze schaal eerder slecht overeen met 'juiste' boventonen. Daarvoor zijn de termen van de verhoudingsgetallen immers veel te groot. De terts bvb. 81:64 = 1.266 is heel wat hoger dan de overeenkomstige platonische harmoniek 5:4 = 1.25. Dit maakt de pythogoreische toonschaal eerder ongeschikt voor 'harmonie' hoewel ze op melodisch vlak heel redelijk klinkt. Een akkoord bestaande uit de Do-Mi terts levert immers ca. 16 zwevingen op. Dit valt audioperceptorisch gezien binnen de kritische bandbreedte om het als een dissonant waar te nemen. Het aantal zwevingen voor de bekende gelijkzwevende terts Do-Mi, in dezelfde ligging is slechts ca. 10.

Zarlino poogde in de zestiende eeuw een basis te vinden voor een muziek gebaseerd op de drie harmonische majeur drieklanken: tonika, subdominant, dominant. Hij stelde daarbij voor drie verhoudingen te gebruiken: 1, 5:4, 3:2. Zijn frekwentieverhoudingen komen er uit te zien als:

1:1

9:8

5:4

4:3

3:2

5:3

15:8

2:1

36.00

38.04

39.86

40.98

43.02

44.84

46.88

48.00

De genoemde drieklanken klinken in deze schaal bijzonder konsonant en zwevingsvrij, maar transpositie naar andere toonaarden wordt nu wel heel erg problematisch. De kwint Re-La levert ons nu immers niet minder dan 11 zwevingen op. Het Zarlino systeem kent drie kwalitatief verschillende intervallen: de halve toon met verhouding 16:5, en twee soorten hele tonen: 9:8 (do-re, fa-sol en la-si) en 10:9 (Si-Do, sol-la). Het verschil tussen deze beide hele tonen nml. (9/8)/(10/9) = 81/80 = 1.0125. Dit verschil is men de syntonische komma gaan noemen, ongeveer een negende van een toon. Die is verschillend maar numeriek in dezelfde grootteorde dan de pythagereische komma, die slaat op het niet sluiten van de eerste periode van de kwintenspiraal.

Een vrij gangbare selektie waarmee 12 toontrappen per oktaaf kunnen worden samengesteld wordt gedefinieerd alsvolgt:

1:1

15:14

10:9

6:5

5:4

4:3

10:7

3:2

5:3

32:19

12:7

15:8

In fractionele midi getallen -de cent afwijking tegenover de gelijkzwevende kromatische stemming is het gedeelte na de komma- levert dit volg plaatje op:

36.00

37.19

37.82

39.16

39.86

40.98

42.17

43.02

44.84

45.02

45.33

46.88

Een nogal uitgebreidde en in elk geval het gehele bereik van de gebruikelijke tessituur beslaande berekening van alle platonische intervalverhoudingen geven we hier:

1: 1 36
 2: 1     48
 3: 1     55.02
 3: 2     43.02
 4: 1     60
 4: 3     40.98
 5: 1     63.86
 5: 2     51.86
 5: 3     44.84
 5: 4     39.86
 6: 1     67.02
 6: 5     39.16
 7: 1     69.69
 7: 2     57.69
 7: 3     50.67
 7: 4     45.69
 7: 5     41.83
 7: 6     38.67
 8: 1     72
16: 3 64.98
 16: 5     56.14
 16: 7     50.31
 16: 9     45.96
 16: 11    42.49
 16: 13    39.59
 16: 15    37.12
 17: 1     85.05
 17: 2     73.05
 17: 3     66.03
 17: 4     61.05
 17: 5     57.19
 17: 6     54.03
 17: 7     51.36
 17: 8     49.05
 17: 9     47.01
 17: 10    45.19
 17: 11    43.54
 17: 12    42.03
 17: 13    40.64
 17: 14    39.36
 17: 15    38.17
 17: 16    37.05
 18: 1     86.04
 18: 5     58.18
 18: 7     52.35
 18: 11    44.53
 18: 13    41.63
 18: 17    36.99
 19: 1     86.98
 19: 2     74.98
 19: 3     67.96
 19: 4     62.98
 19: 5     59.11
 19: 6     55.96
 19: 7     53.29
 19: 8     50.98
 19: 9     48.94
 19: 10    47.11
 19: 11    45.46
 19: 12    43.96
 19: 13    42.57
 19: 14    41.29
 19: 15    40.09
 19: 16    38.98
 19: 17    37.93
 19: 18    36.94
 20: 1     87.86
 20: 3     68.84
 20: 7     54.17
 20: 9     49.82
 20: 11    46.35
 20: 13    43.46
 20: 17    38.81
 20: 19    36.89
 21: 1     88.71
 21: 2     76.71
 21: 4     64.71
 21: 5     60.84
 21: 8     52.71
 21: 10    48.84
 21: 11    47.19
 21: 13    44.3
 21: 16    40.71
 21: 17    39.66
 21: 19    37.73
 21: 20    36.84
 22: 1     89.51
 22: 3     70.49
 22: 5     61.65
 22: 7     55.82
 22: 9     51.47
 22: 13    45.11
 22: 15    42.63
 22: 17    40.46
 22: 19    38.54
 22: 21    36.81
 23: 1     90.28
 23: 2     78.28
 23: 3     71.26
 23: 4     66.28
 23: 5     62.42
 23: 6     59.26
 23: 7     56.59
 23: 8     54.28
 23: 9     52.24
 23: 10    50.42
 23: 11    48.77
 23: 12    47.26
 23: 13    45.88
 23: 14    44.59
 23: 15    43.4
 23: 16    42.28
 23: 17    41.23
 23: 18    40.24
 23: 19    39.31
 23: 20    38.42
 23: 21    37.57
 23: 22    36.77
 28: 1     93.69
 28: 3     74.67
 28: 5     65.83
 28: 9     55.65
 28: 11    52.18
 28: 13    49.28
 28: 15    46.81
 28: 17    44.64
 28: 19    42.71
 28: 23    39.41
 28: 25    37.96
 28: 27    36.63
 29: 1     94.3
 29: 2     82.3
 29: 3     75.28
 29: 4     70.3
 29: 5     66.43
 29: 6     63.28
 29: 7     60.61
 29: 8     58.3
 29: 9     56.26
 29: 10    54.43
 29: 11    52.78
 29: 12    51.28
 29: 13    49.89
 29: 14    48.61
 29: 15    47.41
 29: 16    46.3
 29: 17    45.25
 29: 18    44.26
 29: 19    43.32
 29: 20    42.43
 29: 21    41.59
 29: 22    40.78
 29: 23    40.01
 29: 24    39.28
 29: 25    38.57
 29: 26    37.89
 29: 27    37.24
 29: 28    36.61
 30: 1     94.88
 30: 7     61.19
 30: 11    53.37
 30: 13    50.48
 30: 17    45.83
 30: 19    43.91
 30: 23    40.6
 30: 29    36.59
 31: 1     95.45
 31: 2     83.45
 31: 3     76.43
 31: 4     71.45
 31: 5     67.59
 31: 6     64.43
 31: 7     61.76
 31: 8     59.45
 31: 9     57.41
 31: 10    55.59
 31: 11    53.94
 31: 12    52.43
 31: 13    51.05
 31: 14    49.76
 31: 15    48.57
 31: 16    47.45
 31: 17    46.4
 31: 18    45.41
 31: 19    44.48
 31: 20    43.59
 31: 21  42.74
 33: 1     96.53
 33: 2     84.53
 33: 4     72.53
 33: 5     68.67
 33: 7     62.84
 33: 8     60.53
 33: 10    56.67
 33: 13    52.13
 33: 14    50.84
 33: 16    48.53
 33: 17    47.48
 33: 19    45.56
 33: 20    44.67
 33: 23    42.25
 33: 25    40.81
 33: 26    40.13
 33: 28    38.84
 33: 29    38.24
 33: 31    37.08
 33: 32    36.53
 34: 1     97.05
 34: 3     78.03
 34: 5     69.19
 34: 7     63.36
 34: 9     59.01
 34: 11    55.54
 34: 13    52.64
 34: 15    50.17
 34: 19    46.07
 34: 21    44.34
 34: 23    42.77
 34: 25    41.32
 34: 27    39.99
 34: 29    38.75
 34: 31    37.6
 34: 33    36.52
 35: 1     97.55
 35: 2     85.55
 35: 3     78.53
 35: 4     73.55
 35: 6     66.53
 35: 8     61.55
 35: 9     59.51
 35: 11    56.04
 35: 12    54.53
 35: 13    53.15
 35: 16    49.55
 35: 17    48.5
 35: 18    47.51
 35: 19    46.58
 35: 22    44.04
 35: 23    43.27
 35: 24    42.53
 35: 26    41.15
 35: 27    40.49
 35: 29    39.26
 35: 31    38.1
 35: 32    37.55
 35: 33    37.02
 35: 34    36.5
 36: 1     98.04
 36: 5     70.18
 36: 7     64.35
 36: 11    56.53
 36: 13    53.63
 36: 17    48.99
 36: 19    47.06
 36: 23    43.76
 36: 25    42.31
 36: 29    39.74
 36: 31    38.59
 36: 35    36.49
 37: 1     98.51
 37: 2     86.51
 37: 3     79.49
 37: 4     74.51
 37: 5     70.65
 37: 6     67.49
 37: 7     64.83
 37: 8     62.51
 37: 9     60.47
 37: 10    58.65
 37: 11  57
39: 1 99.42
 39: 2     87.42
 39: 4     75.42
 39: 5     71.56
 39: 7     65.74
 39: 8     63.42
 39: 10    59.56
 39: 11    57.91
 39: 14    53.74
 39: 16    51.42
 39: 17    50.38
 39: 19    48.45
 39: 20    47.56
 39: 22    45.91
 39: 23    45.14
 39: 25    43.7
 39: 28    41.74
 39: 29    41.13
 39: 31    39.97
 39: 32    39.42
 39: 34    38.38
 39: 35    37.87
 39: 37    36.91
 39: 38    36.45
 40: 1     99.86
 40: 3     80.84
 40: 7     66.17
 40: 9     61.82
 40: 11    58.35
 40: 13    55.46
 40: 17    50.81
 40: 19    48.89
 40: 21    47.16
 40: 23    45.58
 40: 27    42.8
 40: 29    41.57
 40: 31    40.41
 40: 33    39.33
 40: 37    37.35
 40: 39    36.44
 41: 1     100.29
 41: 2     88.29
 41: 3     81.27
 41: 4     76.29
 41: 5     72.43
 41: 6     69.27
 41: 7     66.6
 41: 8     64.29
 41: 9     62.25
 41: 10    60.43
 41: 11    58.78
 41: 12    57.27
 41: 13    55.89
 41: 14    54.6
 41: 15    53.41
 41: 16    52.29
 41: 17    51.24
 41: 18    50.25
 41: 19    49.32
 41: 20    48.43
 41: 21    47.58
 41: 22    46.78
 41: 23    46.01
 41: 24    45.27
 41: 25    44.56
 41: 26    43.89
 41: 27    43.23
 41: 28  42.6
 43: 1     101.12
 43: 2     89.12
 43: 3     82.1
 43: 4     77.12
 43: 5     73.25
 43: 6     70.1
 43: 7     67.43
 43: 8     65.12
 43: 9     63.08
 43: 10    61.25
 43: 11    59.6
 43: 12    58.1
 43: 13    56.71
 43: 14    55.43
 43: 15    54.23
 43: 16    53.12
 43: 17    52.07
 43: 18    51.08
 43: 19    50.14
 43: 20    49.25
 43: 21    48.41
 43: 22    47.6
 43: 23    46.83
 43: 24    46.1
 43: 25    45.39
 43: 26    44.71
 43: 27    44.06
 43: 28    43.43
 43: 29    42.82
 43: 30    42.23
 43: 31    41.66
 43: 32    41.12
 43: 33    40.58
 43: 34    40.07
 43: 35    39.56
 43: 36    39.08
 43: 37    38.6
 43: 38    38.14
 43: 39    37.69
 43: 40    37.25
 43: 41    36.82
 43: 42  36.41
 45: 1     101.9
 45: 2     89.9
 45: 4     77.9
 45: 7     68.21
 45: 8     65.9
 45: 11    60.39
 45: 13    57.5
 45: 14    56.21
 45: 16    53.9
 45: 17    52.85
 45: 19    50.93
 45: 22    48.39
 45: 23    47.62
 45: 26    45.5
 45: 28    44.21
 45: 29    43.61
 45: 31    42.45
 45: 32    41.9
 45: 34    40.85
 45: 37    39.39
 45: 38    38.93
 45: 41    37.61
 45: 43    36.79
 45: 44    36.39
47: 1 102.66
 47: 2     90.66
 47: 3     83.64
 47: 4     78.66
 47: 5     74.79
 47: 6     71.64
 47: 7     68.97
 47: 8     66.66
 47: 9     64.62
 47: 10    62.79
 47: 11    61.14
 47: 12    59.64
 47: 13    58.25
 47: 14    56.97
 47: 15    55.77
 47: 16    54.66
 47: 17    53.61
 47: 18    52.62
 47: 19    51.68
 47: 20    50.79
 47: 21    49.95
 47: 22    49.14
 47: 23    48.37
 47: 24    47.64
 47: 25    46.93
 47: 26    46.25
 47: 27    45.6
 47: 28    44.97
 47: 29    44.36
 47: 30    43.77
 47: 31    43.2
 47: 32    42.66
 47: 33    42.12
 47: 34    41.61
 47: 35    41.1
 47: 36    40.62
 47: 37    40.14
 47: 38    39.68
 47: 39    39.23
 47: 40    38.79
 47: 41    38.36
 47: 42    37.95
 47: 43    37.54
 47: 44    37.14
 47: 45    36.75
 47: 46  36.37
8: 3 52.98
 8: 5     44.14
 8: 7     38.31
 9: 1     74.04
 9: 2     62.04
 9: 4     50.04
 9: 5     46.18
 9: 7     40.35
 9: 8     38.04
 10: 1     75.86
 10: 3     56.84
 10: 7     42.17
 10: 9     37.82
 11: 1     77.51
 11: 2     65.51
 11: 3     58.49
 11: 4     53.51
 11: 5     49.65
 11: 6     46.49
 11: 7     43.82
 11: 8     41.51
 11: 9     39.47
 11: 10    37.65
 12: 1     79.02
 12: 5     51.16
 12: 7     45.33
 12: 11    37.51
 13: 1     80.41
 13: 2     68.41
 13: 3     61.39
 13: 4     56.41
 13: 5     52.54
 13: 6     49.39
 13: 7     46.72
 13: 8     44.41
 13: 9     42.37
 13: 10    40.54
 13: 11    38.89
 13: 12    37.39
 14: 1     81.69
 14: 3     62.67
 14: 5     53.83
 14: 9     43.65
 14: 11    40.18
 14: 13    37.28
 15: 1     82.88
 15: 2     70.88
 15: 4     58.88
 15: 7     49.19
 15: 8     46.88
 15: 11    41.37
 15: 13    38.48
 15: 14    37.19
 16: 1     84
24: 1 91.02
 24: 5     63.16
 24: 7     57.33
 24: 11    49.51
 24: 13    46.61
 24: 17    41.97
 24: 19    40.04
 24: 23    36.74
 25: 1     91.73
 25: 2     79.73
 25: 3     72.71
 25: 4     67.73
 25: 6     60.71
 25: 7     58.04
 25: 8     55.73
 25: 9     53.69
 25: 11    50.21
 25: 12    48.71
 25: 13    47.32
 25: 14    46.04
 25: 16    43.73
 25: 17    42.68
 25: 18    41.69
 25: 19    40.75
 25: 21    39.02
 25: 22    38.21
 25: 23    37.44
 25: 24    36.71
 26: 1     92.41
 26: 3     73.39
 26: 5     64.54
 26: 7     58.72
 26: 9     54.37
 26: 11    50.89
 26: 15    45.52
 26: 17    43.36
 26: 19    41.43
 26: 21    39.7
 26: 23    38.12
 26: 25    36.68
 27: 1     93.06
 27: 2     81.06
 27: 4     69.06
 27: 5     65.2
 27: 7     59.37
 27: 8     57.06
 27: 10    53.2
 27: 11    51.55
 27: 13    48.65
 27: 14    47.37
 27: 16    45.06
 27: 17    44.01
 27: 19    42.08
 27: 20    41.2
 27: 22    39.55
 27: 23    38.78
 27: 25    37.33
 27: 26    36.65
31: 22 41.94
 31: 23    41.17
 31: 24    40.43
 31: 25    39.72
 31: 26    39.05
 31: 27    38.39
 31: 28    37.76
 31: 29    37.15
 31: 30    36.57
 32: 1     96
 32: 3     76.98
 32: 5     68.14
 32: 7     62.31
 32: 9     57.96
 32: 11    54.49
 32: 13    51.59
 32: 15    49.12
 32: 17    46.95
 32: 19    45.02
 32: 21    43.29
 32: 23    41.72
 32: 25    40.27
 32: 27    38.94
 32: 29    37.7
 32: 31    36.55
37: 12 55.49
 37: 13    54.11
 37: 14    52.83
 37: 15    51.63
 37: 16    50.51
 37: 17    49.46
 37: 18    48.47
 37: 19    47.54
 37: 20    46.65
 37: 21    45.81
 37: 22    45
 37: 23    44.23
 37: 24    43.49
 37: 25    42.79
 37: 26    42.11
 37: 27    41.45
 37: 28    40.83
 37: 29    40.22
 37: 30    39.63
 37: 31    39.06
 37: 32    38.51
 37: 33    37.98
 37: 34    37.46
 37: 35    36.96
 37: 36    36.47
 38: 1     98.98
 38: 3     79.96
 38: 5     71.11
 38: 7     65.29
 38: 9     60.94
 38: 11    57.46
 38: 13    54.57
 38: 15    52.09
 38: 17    49.93
 38: 21    46.27
 38: 23    44.69
 38: 25    43.25
 38: 27    41.92
 38: 29    40.68
 38: 31    39.52
 38: 33    38.44
 38: 35    37.42
 38: 37    36.46
41: 29 41.99
 41: 30    41.41
 41: 31    40.84
 41: 32    40.29
 41: 33    39.76
 41: 34    39.24
 41: 35    38.74
 41: 36    38.25
 41: 37    37.78
 41: 38    37.32
 41: 39    36.87
 41: 40    36.43
 42: 1     100.71
 42: 5     72.84
 42: 11    59.19
 42: 13    56.3
 42: 17    51.66
 42: 19    49.73
 42: 23    46.43
 42: 25    44.98
 42: 29    42.41
 42: 31    41.26
 42: 37    38.19
 42: 41    36.42
 44: 1     101.51
 44: 3     82.49
 44: 5     73.65
 44: 7     67.82
 44: 9     63.47
 44: 13    57.11
 44: 15    54.63
 44: 17    52.46
 44: 19    50.54
 44: 21    48.81
 44: 23    47.23
 44: 25    45.79
 44: 27    44.45
 44: 29    43.22
 44: 31    42.06
 44: 35    39.96
 44: 37    39
 44: 39    38.09
 44: 41    37.22
 44: 43    36.4
46: 1 102.28
 46: 3     83.26
 46: 5     74.42
 46: 7     68.59
 46: 9     64.24
 46: 11    60.77
 46: 13    57.88
 46: 15    55.4
 46: 17    53.23
 46: 19    51.31
 46: 21    49.57
 46: 25    46.56
 46: 27    45.22
 46: 29    43.99
 46: 31    42.83
 46: 33    41.75
 46: 35    40.73
 46: 37    39.77
 46: 39    38.86
 46: 41    37.99
 46: 43    37.17
 46: 45    36.38
48: 1 103.02
 48: 5     75.16
 48: 7     69.33
 48: 11    61.51
 48: 13    58.61
 48: 17    53.97
 48: 19    52.04
 48: 23    48.74
 48: 25    47.29
 48: 29    44.72
 48: 31    43.57
 48: 35    41.47
 48: 37    40.51
 48: 41    38.73
 48: 43    37.9
 48: 47    36.36

Hieronder hernemen we de lijst, maar nu in volgorde van klimmende toonhoogte, gesorteerd in zes kolommen van elk een oktaaf. Da's uiteraard een stuk handiger wanneer we 'juiste' toonladders willen samenstellen.

1 : 1 36
 48 : 47    36.36
 47 : 46    36.37
 46 : 45    36.38
 45 : 44    36.39
 44 : 43    36.4
 43 : 42    36.41
 42 : 41    36.42
 41 : 40    36.43
 40 : 39    36.44
 39 : 38    36.45
 38 : 37    36.46
 37 : 36    36.47
 36 : 35    36.49
 35 : 34    36.5
 34 : 33    36.52
 33 : 32    36.53
 32 : 31    36.55
 31 : 30    36.57
 30 : 29    36.59
 29 : 28    36.61
 28 : 27    36.63
 27 : 26    36.65
 26 : 25    36.68
 25 : 24    36.71
 24 : 23    36.74
 47 : 45    36.75
 23 : 22    36.77
 45 : 43    36.79
 22 : 21    36.81
 43 : 41    36.82
 21 : 20    36.84
 41 : 39    36.87
 20 : 19    36.89
 39 : 37    36.91
 19 : 18    36.94
 37 : 35    36.96
 18 : 17    36.99
 35 : 33    37.02
 17 : 16    37.05
 33 : 31    37.08
 16 : 15    37.12
 47 : 44    37.14
 31 : 29    37.15
 46 : 43    37.17
 15 : 14    37.19
 44 : 41    37.22
 29 : 27    37.24
 43 : 40    37.25
 14 : 13    37.28
 41 : 38    37.32
 27 : 25    37.33
 40 : 37    37.35
 13 : 12    37.39
 38 : 35    37.42
 25 : 23    37.44
 37 : 34    37.46
 12 : 11    37.51
 47 : 43    37.54
 35 : 32    37.55
 23 : 21    37.57
 34 : 31    37.6
 45 : 41    37.61
 11 : 10    37.65
 43 : 39    37.69
 32 : 29    37.7
 21 : 19    37.73
 31 : 28    37.76
 41 : 37    37.78
 10 : 9    37.82
 39 : 35    37.87
 29 : 26    37.89
 48 : 43    37.9
 19 : 17    37.93
 47 : 42    37.95
 28 : 25    37.96
 37 : 33    37.98
 46 : 41    37.99
 9 : 8     38.04
 44 : 39    38.09
 35 : 31    38.1
 26 : 23    38.12
 43 : 38    38.14
 17 : 15    38.17
 42 : 37    38.19
 25 : 22    38.21
 33 : 29    38.24
 41 : 36    38.25
 8 : 7     38.31
 47 : 41    38.36
 39 : 34    38.38
 31 : 27    38.39
 23 : 20    38.42
 38 : 33    38.44
 15 : 13    38.48
 37 : 32    38.51
 22 : 19    38.54
 29 : 25    38.57
 36 : 31    38.59
 43 : 37    38.6
 7 : 6     38.67
 48 : 41    38.73
 41 : 35    38.74
 34 : 29    38.75
 27 : 23    38.78
 47 : 40    38.79
 20 : 17    38.81
 33 : 28    38.84
 46 : 39    38.86
 13 : 11    38.89
 45 : 38    38.93
 32 : 27    38.94
 19 : 16    38.98
 44 : 37    39
 25 : 21    39.02
 31 : 26    39.05
 37 : 31    39.06
 43 : 36    39.08
 6 : 5     39.16
 47 : 39    39.23
 41 : 34    39.24
 35 : 29    39.26
 29 : 24    39.28
 23 : 19    39.31
 40 : 33    39.33
 17 : 14    39.36
 45 : 37    39.39
 28 : 23    39.41
 39 : 32    39.42
 11 : 9    39.47
 38 : 31    39.52
 27 : 22    39.55
 43 : 35    39.56
 16 : 13    39.59
 37 : 30    39.63
 21 : 17    39.66
 47 : 38    39.68
 26 : 21    39.7
 31 : 25    39.72
 36 : 29    39.74
 41 : 33    39.76
 46 : 37    39.77
 5 : 4     39.86
 44 : 35    39.96
 39 : 31    39.97
 34 : 27    39.99
 29 : 23    40.01
 24 : 19    40.04
 43 : 34    40.07
 19 : 15    40.09
 33 : 26    40.13
 47 : 37    40.14
 14 : 11    40.18
 37 : 29    40.22
 23 : 18    40.24
 32 : 25    40.27
 41 : 32    40.29
 9 : 7     40.35
 40 : 31    40.41
 31 : 24    40.43
 22 : 17    40.46
 35 : 27    40.49
 48 : 37    40.51
 13 : 10    40.54
 43 : 33    40.58
 30 : 23    40.6
 47 : 36    40.62
 17 : 13    40.64
 38 : 29    40.68
 21 : 16    40.71
 46 : 35    40.73
 25 : 19    40.75
 29 : 22    40.78
 33 : 25    40.81
 37 : 28    40.83
 41 : 31    40.84
 45 : 34    40.85
 4 : 3     40.98
 47 : 35    41.1
 43 : 32    41.12
 39 : 29    41.13
 35 : 26    41.15
 31 : 23    41.17
 27 : 20    41.2
 23 : 17    41.23
 42 : 31    41.26
 19 : 14    41.29
 34 : 25    41.32
 15 : 11    41.37
 41 : 30    41.41
 26 : 19    41.43
 37 : 27    41.45
 48 : 35    41.47
 11 : 8    41.51
 40 : 29    41.57
 29 : 21    41.59
 47 : 34    41.61
 18 : 13    41.63
 43 : 31    41.66
 25 : 18    41.69
 32 : 23    41.72
 39 : 28    41.74
 46 : 33    41.75
 7 : 5     41.83
 45 : 32    41.9
 38 : 27    41.92
 31 : 22    41.94
 24 : 17    41.97
 41 : 29    41.99
 17 : 12    42.03
 44 : 31    42.06
 27 : 19    42.08
 37 : 26    42.11
 47 : 33    42.12
 10 : 7    42.17
 43 : 30    42.23
 33 : 23    42.25
 23 : 16    42.28
 36 : 25    42.31
 13 : 9    42.37
 42 : 29    42.41
 29 : 20    42.43
 45 : 31    42.45
 16 : 11    42.49
 35 : 24    42.53
 19 : 13    42.57
 41 : 28    42.6
 22 : 15    42.63
 47 : 32    42.66
 25 : 17    42.68
 28 : 19    42.71
 31 : 21    42.74
 34 : 23    42.77
 37 : 25    42.79
 40 : 27    42.8
 43 : 29    42.82
 46 : 31    42.83
 3 : 2     43.02
 47 : 31    43.2
 44 : 29    43.22
 41 : 27    43.23
 38 : 25    43.25
 35 : 23    43.27
 32 : 21    43.29
 29 : 19    43.32
 26 : 17    43.36
 23 : 15    43.4
 43 : 28    43.43
 20 : 13    43.46
 37 : 24    43.49
 17 : 11    43.54
 48 : 31    43.57
 31 : 20    43.59
 45 : 29    43.61
 14 : 9    43.65
 39 : 25    43.7
 25 : 16    43.73
 36 : 23    43.76
 47 : 30    43.77
 11 : 7    43.82
 41 : 26    43.89
 30 : 19    43.91
 19 : 12    43.96
 46 : 29    43.99
 27 : 17    44.01
 35 : 22    44.04
 43 : 27    44.06
 8 : 5     44.14
 45 : 28    44.21
 37 : 23    44.23
 29 : 18    44.26
 21 : 13    44.3
 34 : 21    44.34
 47 : 29    44.36
 13 : 8    44.41
 44 : 27    44.45
 31 : 19    44.48
 18 : 11    44.53
 41 : 25    44.56
 23 : 14    44.59
 28 : 17    44.64
 33 : 20    44.67
 38 : 23    44.69
 43 : 26    44.71
 48 : 29    44.72
 5 : 3     44.84 
 47 : 28    44.97
 42 : 25    44.98
 37 : 22    45
 32 : 19    45.02
 27 : 16    45.06
 22 : 13    45.11
 39 : 23    45.14
 17 : 10    45.19
 46 : 27    45.22
 29 : 17    45.25
 41 : 24    45.27
 12 : 7    45.33 
 43 : 25    45.39
 31 : 18    45.41
 19 : 11    45.46
 45 : 26    45.5
 26 : 15    45.52
 33 : 19    45.56
 40 : 23    45.58
 47 : 27    45.6
 7 : 4     45.69
 44 : 25    45.79
 37 : 21    45.81
 30 : 17    45.83
 23 : 13    45.88
 39 : 22    45.91
 16 : 9    45.96
 41 : 23    46.01
 25 : 14    46.04
 34 : 19    46.07
 43 : 24    46.1
 9 : 5     46.18
 47 : 26    46.25
 38 : 21    46.27
 29 : 16    46.3
 20 : 11    46.35
 31 : 17    46.4
 42 : 23    46.43
 11 : 6    46.49
 46 : 25    46.56
 35 : 19    46.58
 24 : 13    46.61
 37 : 20    46.65
 13 : 7    46.72
 41 : 22    46.78
 28 : 15    46.81
 43 : 23    46.83
 15 : 8    46.88
 47 : 25    46.93
 32 : 17    46.95
 17 : 9    47.01
 36 : 19    47.06
 19 : 10    47.11
 40 : 21    47.16
 21 : 11    47.19
 44 : 23    47.23
 23 : 12    47.26
 48 : 25    47.29
 25 : 13    47.32
 27 : 14    47.37
 29 : 15    47.41
 31 : 16    47.45
 33 : 17    47.48
 35 : 18    47.51
 37 : 19    47.54
 39 : 20    47.56
 41 : 21    47.58
 43 : 22    47.6
 45 : 23    47.62
 47 : 24    47.64
2 : 1 48
 47 : 23    48.37
 45 : 22    48.39
 43 : 21    48.41
 41 : 20    48.43
 39 : 19    48.45
 37 : 18    48.47
 35 : 17    48.5
 33 : 16    48.53
 31 : 15    48.57
 29 : 14    48.61
 27 : 13    48.65
 25 : 12    48.71
 48 : 23    48.74
 23 : 11    48.77
 44 : 21    48.81
 21 : 10    48.84
 40 : 19    48.89
 19 : 9    48.94
 36 : 17    48.99
 17 : 8    49.05
 32 : 15    49.12
 47 : 22    49.14
 15 : 7    49.19
 43 : 20    49.25
 28 : 13    49.28
 41 : 19    49.32
 13 : 6    49.39
 37 : 17    49.46
 24 : 11    49.51
 35 : 16    49.55
 46 : 21    49.57
 11 : 5    49.65
 42 : 19    49.73
 31 : 14    49.76
 20 : 9    49.82
 29 : 13    49.89
 38 : 17    49.93
 47 : 21    49.95
 9 : 4     50.04
 43 : 19    50.14
 34 : 15    50.17
 25 : 11    50.21
 41 : 18    50.25
 16 : 7    50.31
 39 : 17    50.38
 23 : 10    50.42
 30 : 13    50.48
 37 : 16    50.51
 44 : 19    50.54
 7 : 3     50.67
 47 : 20    50.79
 40 : 17    50.81
 33 : 14    50.84
 26 : 11    50.89
 45 : 19    50.93
 19 : 8    50.98
 31 : 13    51.05
 43 : 18    51.08
 12 : 5    51.16
 41 : 17    51.24
 29 : 12    51.28
 46 : 19    51.31
 17 : 7    51.36
 39 : 16    51.42
 22 : 9    51.47
 27 : 11    51.55
 32 : 13    51.59
 37 : 15    51.63
 42 : 17    51.66
 47 : 19    51.68
 5 : 2     51.86
 48 : 19    52.04
 43 : 17    52.07
 38 : 15    52.09
 33 : 13    52.13
 28 : 11    52.18
 23 : 9    52.24
 41 : 16    52.29
 18 : 7    52.35
 31 : 12    52.43
 44 : 17    52.46
 13 : 5    52.54
 47 : 18    52.62
 34 : 13    52.64
 21 : 8    52.71
 29 : 11    52.78
 37 : 14    52.83
 45 : 17    52.85
 8 : 3     52.98
 43 : 16    53.12
 35 : 13    53.15
 27 : 10    53.2
 46 : 17    53.23
 19 : 7    53.29
 30 : 11    53.37
 41 : 15    53.41
 11 : 4    53.51
 47 : 17    53.61
 36 : 13    53.63
 25 : 9    53.69
 39 : 14    53.74
 14 : 5    53.83
 45 : 16    53.9
 31 : 11    53.94
 48 : 17    53.97
 17 : 6    54.03
 37 : 13    54.11
 20 : 7    54.17
 43 : 15    54.23
 23 : 8    54.28
 26 : 9    54.37
 29 : 10    54.43
 32 : 11    54.49
 35 : 12    54.53
 38 : 13    54.57
 41 : 14    54.6
 44 : 15    54.63
 47 : 16    54.66
 3 : 1     55.02
 46 : 15    55.4
 43 : 14    55.43
 40 : 13    55.46
 37 : 12    55.49
 34 : 11    55.54
 31 : 10    55.59
 28 : 9    55.65
 25 : 8    55.73
 47 : 15    55.77
 22 : 7    55.82
 41 : 13    55.89
 19 : 6    55.96
 35 : 11    56.04
 16 : 5    56.14
 45 : 14    56.21
 29 : 9    56.26
 42 : 13    56.3
 13 : 4    56.41
 36 : 11    56.53
 23 : 7    56.59
 33 : 10    56.67
 43 : 13    56.71
 10 : 3    56.84
 47 : 14    56.97
 37 : 11    57
 27 : 8    57.06
 44 : 13    57.11
 17 : 5    57.19
 41 : 12    57.27
 24 : 7    57.33
 31 : 9    57.41
 38 : 11    57.46
 45 : 13    57.5
 7 : 2     57.69
 46 : 13    57.88
 39 : 11    57.91
 32 : 9    57.96
 25 : 7    58.04
 43 : 12    58.1
 18 : 5    58.18
 47 : 13    58.25
 29 : 8    58.3
 40 : 11    58.35
 11 : 3    58.49
 48 : 13    58.61
 37 : 10    58.65
 26 : 7    58.72
 41 : 11    58.78
 15 : 4    58.88
 34 : 9    59.01
 19 : 5    59.11
 42 : 11    59.19
 23 : 6    59.26
 27 : 7    59.37
 31 : 8    59.45
 35 : 9    59.51
 39 : 10    59.56
 43 : 11    59.6
 47 : 12    59.64
4 : 1 60
 45 : 11    60.39
 41 : 10    60.43
 37 : 9    60.47
 33 : 8    60.53
 29 : 7    60.61
 25 : 6    60.71
 46 : 11    60.77
 21 : 5    60.84
 38 : 9    60.94
 17 : 4    61.05
 47 : 11    61.14
 30 : 7    61.19
 43 : 10    61.25
 13 : 3    61.39
 48 : 11    61.51
 35 : 8    61.55
 22 : 5    61.65
 31 : 7    61.76
 40 : 9    61.82
 9 : 2     62.04
 41 : 9    62.25
 32 : 7    62.31
 23 : 5    62.42
 37 : 8    62.51
 14 : 3    62.67
 47 : 10    62.79
 33 : 7    62.84
 19 : 4    62.98
 43 : 9    63.08
 24 : 5    63.16
 29 : 6    63.28
 34 : 7    63.36
 39 : 8    63.42
 44 : 9    63.47
 5 : 1     63.86
 46 : 9    64.24
 41 : 8    64.29
 36 : 7    64.35
 31 : 6    64.43
 26 : 5    64.54
 47 : 9    64.62
 21 : 4    64.71
 37 : 7    64.83
 16 : 3    64.98
 43 : 8    65.12
 27 : 5    65.2
 38 : 7    65.29
 11 : 2    65.51
 39 : 7    65.74
 28 : 5    65.83
 45 : 8    65.9
 17 : 3    66.03
 40 : 7    66.17
 23 : 4    66.28
 29 : 5    66.43
 35 : 6    66.53
 41 : 7    66.6
 47 : 8    66.66
 6 : 1     67.02
 43 : 7    67.43
 37 : 6    67.49
 31 : 5    67.59
 25 : 4    67.73
 44 : 7    67.82
 19 : 3    67.96
 32 : 5    68.14
 45 : 7    68.21
 13 : 2    68.41
 46 : 7    68.59
 33 : 5    68.67
 20 : 3    68.84
 47 : 7    68.97
 27 : 4    69.06
 34 : 5    69.19
 41 : 6    69.27
 48 : 7    69.33
 7 : 1     69.69
 43 : 6    70.1
 36 : 5    70.18
 29 : 4    70.3
 22 : 3    70.49
 37 : 5    70.65
 15 : 2    70.88
 38 : 5    71.11
 23 : 3    71.26
 31 : 4    71.45
 39 : 5    71.56
 47 : 6    71.64
8 : 1 72
 41 : 5    72.43
 33 : 4    72.53
 25 : 3    72.71
 42 : 5    72.84
 17 : 2    73.05
 43 : 5    73.25
 26 : 3    73.39
 35 : 4    73.55
 44 : 5    73.65
 9 : 1     74.04
 46 : 5    74.42
 37 : 4    74.51
 28 : 3    74.67
 47 : 5    74.79
 19 : 2    74.98
 48 : 5    75.16
 29 : 3    75.28
 39 : 4    75.42
 10 : 1    75.86
 41 : 4    76.29
 31 : 3    76.43
 21 : 2    76.71
 32 : 3    76.98
 43 : 4    77.12
 11 : 1    77.51
 45 : 4    77.9
 34 : 3    78.03
 23 : 2    78.28
 35 : 3    78.53
 47 : 4    78.66
 12 : 1    79.02
 37 : 3    79.49
 25 : 2    79.73
 38 : 3    79.96
 13 : 1    80.41
 40 : 3    80.84
 27 : 2    81.06
 41 : 3    81.27
 14 : 1    81.69
 43 : 3    82.1
 29 : 2    82.3
 44 : 3    82.49
 15 : 1    82.88
 46 : 3    83.26
 31 : 2    83.45
 47 : 3    83.64
16 : 1 84
 33 : 2    84.53
 17 : 1    85.05
 35 : 2    85.55
 18 : 1    86.04
 37 : 2    86.51
 19 : 1    86.98
 39 : 2    87.42
 20 : 1    87.86
 41 : 2    88.29
 21 : 1    88.71
 43 : 2    89.12
 22 : 1    89.51
 45 : 2    89.9
 23 : 1    90.28
 47 : 2    90.66
 24 : 1    91.02
 25 : 1    91.73
 26 : 1    92.41
 27 : 1    93.06
 28 : 1    93.69
 29 : 1    94.3
 30 : 1    94.88
 31 : 1    95.45
32 : 1 96
 33 : 1    96.53
 34 : 1    97.05
 35 : 1    97.55
 36 : 1    98.04
 37 : 1    98.51
 38 : 1    98.98
 39 : 1    99.42
 40 : 1    99.86
 41 : 1    100.29
 42 : 1    100.71
 43 : 1    101.12
 44 : 1    101.51
 45 : 1    101.9
 46 : 1    102.28
 47 : 1    102.66
 48 : 1    103.02


Bij wijze van voorbeeld, hierbij een van de vele mogelijke selekties, gegrepen uit bovenstaande tabellen, voor een juiste-boventoons kwarttoons stemming, met 24 noten per oktaaf:

1:1

35:34

18:17

12:11

9:8

15:13

19:16

11:9

29:23

13:10

4:3

11:8

17:12

16:11

3:2

17:11

27:17

18:11

32:19

19:11

16:9

11:6

17:9

35:18

36.00

36.50

36.99

37.51

38.04

38.48

38.98

39.47

40.01

40.54

40.98

41.51

42.03

42.49

43.02

43.54

44.01

44.53

45.02

45.46

45.96

46.49

47.01

47.51

Deze selektie benadert erg dicht de gelijkzwevende kwarttoonsstemming die we eerder al berekenden. Ze heeft iets onestetisch, omdat ze gebruik maakt van een erg groot aantal kwalitatief verschillende intervallen.


Heel wat van de muziek geschreven voor de 19e eeuw, en zeker voor de 18e eeuw uit onze kultuur is geschreven om te worden gespeeld in een of andere niet-gelijkzwevende stemming.. Het eigen klankkarakter dat werd toegeschreven aan de verschillende toonaarden en modi, is geheel en al op rekening te schrijven van het gebruik van niet-gelijkzwevende stemmingen. We gaan daar hier niet verder op in omdat het deel uitmaakt van elke goede kursus muziekgeschiedenis.

Merken we terloops nog op dat de gelijkzwevende stemming helemaal geen westerse uitvinding is, maar door de Chinezen werd ontwikkeld en ingevoerd in 1596, ongeveer een eeuw vooraleer dat bij ons het geval was. De systematisering van de gelijkzwevende stemming wordt toegeschreven aan Chu Tsai-Yu in de Ming dynastie (1368-1643). [cfr. M.Honegger, 'Science de la musique...", Bordas, Paris, 1976]

Niet gelijkzwevende stemmingen hebben ook in de twintigste eeuw heel wat voorvechters gekend: Harry Partch (die er zijn eigen instrumenten voor ontwikkelde), La Monte Young, Lou Harisson, Yvor Darregg, James Tenney, vele van de Californische komponisten uit de tweede helft van de twintigste eeuw. The Just Intonation Network is een organisatie die poogt alle komponisten die zich keren tegen de diktatuur van de twaalfde machtwortel uit twee, te verenigen. Het zal niemand verbazen dat heel wat van deze komponisten zich toeleggen op elektronische muziek: daarbinnen immers stelt het probleem van instrumentarium en speeltechniek zich nauwelijks.


'Real World' stemmingen en temperamenten...


In de vorige paragraaf toonden en bespraken we de fundamenten van niet gelijkzwevende stemmingen. We noemden ze Platonisch. Bij zulke stemmingen wordt steeds uitgegaan van een uitsluitend op een ideele werkelijkheid (een geloof) gesteund rekensysteem waarbinnen geen rekening gehouden wordt met de wetten van de fysika. Platonische in algemene , of pythagoreische in specifieke zin toonsystemen kunnen alleen enige betekenis hebben in een volstrekt 1-dimensioneel model van de werkelijkheid.. Ze zijn alleen denkbaar voor snaren zonder dikte noch massa, voor luchtkolommen zonder diameter en lucht zonder molekulen...

Geen enkel in de werkelijkheid bestaand objekt kan trillen en een boventoonreeks produceren die zich als een reeks gehele getallen verhoudt tot de grondtoon. Om die reden heeft ook geen enkele van de op konservatoria onderwezen 'harmonieleer'-varianten ook maar de geringste aanspraak op een fundament in de werkelijkheid noch in de fysika noch in de wetenschap in het algemeen. Ze is hooguit een deel van de theologie.

De trilling van een snaar van vlees-en-bloed kan alleen met een vierde graads differentiaal vergelijking benaderend worden beschreven. Het waarom daarvan behandelen we in onze kursus akoestiek. Deze feitelijkheid heeft natuurlijk enorme konsekwenties voor wie zich op spektra wil beroepen om een toonsysteem op te bouwen of te funderen.

Wanneer we de werkelijke spektrale reeks voor een werkelijke snaar berekenen zonder onverantwoord vergaande simplifikaties, dan blijkt dat spektrum niet alleen een funktie te zijn van de snaardikte, maar al evenzeer van de frekwentie zelf waarop die snaar gestemd wordt. De konsekwentie daarvan is dat het spektrum van elke snaar van een piano, bij wijze van voorbeeld, verschillend is. Bovendien blijkt dat het spektrum van een en dezelfde snaar veranderd naarmate we die snaar op een andere toon stemmen.

We voerden de berekening van de boventonen in het spektrum bij wijze van voorbeeld uit voor een nietomwikkelde piano snaar gestemd op Do (36). Ook nu nog maakten we enkele vereenvoudigingen:

Wiskundig sluitende modellen voor het geheel van bovenstaande parameters bestaan voorzover wij weten, tot op heden niet. Wel weten we dat op grond van de vele vrijheidsgraden en parameters, we te maken zouden krijgen met een ingewikkeld stelsel van hogere orde differentiaalvergelijkingen. Om die reden kunnen er dan ook geen synthesizers bestaan die een 'goed' pianogeluid (niet van 'echt' te onderscheiden, bedoelen we dan) voortbrengen. De betere synthesizers proberen zelfs niet te 'synthesizen' maar maken gebruik van een sample-bank en reproduceren dus in werkelijkheid het geluid van echte opgenomen pianoklanken.

Parameters voor de volgende berekening:
Basisfrekwentie f(o):= 65.4064 Hz = Fractional note: 36

Berekend voor een snaarfaktor B = 3.333333E-4 (geldig voor de korresponderende snaar van een buffetpiano of kleine vleugel).

Formule: f(n) = n .f(0). SQR( 1 + B.n^2) , voor n >=1, in gehele getallen

Voor een snaar met dikte 0 is B=0 en krijgen we de hiervoor behandelde 'platonische' boventoonreeks.

B = E.mu.(Pi.r)^2 / (4.p.T.(L^2)) waarin

Boventoon-nummer , reele toonhoogte, 'platonische' toonhoogte, vershil in cent, verschil in Hz

Partial nr.: 1       real partial note: 36    Platonic Harmonic: 36    Dif= 0 cents Dif= .01 Hz
Partial nr.: 2       real partial note: 48.01  Platonic Harmonic: 48    Dif= 1 cents Dif= .09 Hz
Partial nr.: 3       real partial note: 55.05  Platonic Harmonic: 55.02  Dif= 3 cents Dif= .29 Hz
Partial nr.: 4       real partial note: 60.05  Platonic Harmonic: 60    Dif= 5 cents Dif= .7 Hz
Partial nr.: 5       real partial note: 63.93  Platonic Harmonic: 63.86  Dif= 7 cents Dif= 1.36 Hz
Partial nr.: 6       real partial note: 67.12  Platonic Harmonic: 67.02  Dif= 10 cents Dif= 2.35 Hz
Partial nr.: 7       real partial note: 69.83  Platonic Harmonic: 69.69  Dif= 14 cents Dif= 3.72 Hz
Partial nr.: 8       real partial note: 72.18  Platonic Harmonic: 72    Dif= 18 cents Dif= 5.55 Hz
Partial nr.: 9       real partial note: 74.27  Platonic Harmonic: 74.04  Dif= 23 cents Dif= 7.89 Hz
Partial nr.: 10       real partial note: 76.15  Platonic Harmonic: 75.86  Dif= 28 cents Dif= 10.81 Hz
Partial nr.: 11       real partial note: 77.86  Platonic Harmonic: 77.51  Dif= 34 cents Dif= 14.37 Hz
Partial nr.: 12       real partial note: 79.43  Platonic Harmonic: 79.02  Dif= 41 cents Dif= 18.62 Hz
Partial nr.: 13       real partial note: 80.88  Platonic Harmonic: 80.41  Dif= 47 cents Dif= 23.62 Hz
Partial nr.: 14       real partial note: 82.24  Platonic Harmonic: 81.69  Dif= 55 cents Dif= 29.44 Hz
Partial nr.: 15       real partial note: 83.51  Platonic Harmonic: 82.88  Dif= 63 cents Dif= 36.13 Hz
Partial nr.: 16       real partial note: 84.71  Platonic Harmonic: 84    Dif= 71 cents Dif= 43.74 Hz
Partial nr.: 17       real partial note: 85.85  Platonic Harmonic: 85.05  Dif= 80 cents Dif= 52.33 Hz
Partial nr.: 18       real partial note: 86.93  Platonic Harmonic: 86.04  Dif= 89 cents Dif= 61.95 Hz
Partial nr.: 19       real partial note: 87.96  Platonic Harmonic: 86.98  Dif= 98 cents Dif= 72.65 Hz
Partial nr.: 20       real partial note: 88.95  Platonic Harmonic: 87.86  Dif= 108 cents Dif= 84.48 Hz
Partial nr.: 21       real partial note: 89.9   Platonic Harmonic: 88.71  Dif= 119 cents Dif= 97.49 Hz
Partial nr.: 22       real partial note: 90.81  Platonic Harmonic: 89.51  Dif= 129 cents Dif= 111.74 Hz
Partial nr.: 23       real partial note: 91.69  Platonic Harmonic: 90.28  Dif= 141 cents Dif= 127.25 Hz
Partial nr.: 24       real partial note: 92.54  Platonic Harmonic: 91.02  Dif= 152 cents Dif= 144.08 Hz
Partial nr.: 25       real partial note: 93.36  Platonic Harmonic: 91.73  Dif= 164 cents Dif= 162.28 Hz
Partial nr.: 26       real partial note: 94.16  Platonic Harmonic: 92.41  Dif= 176 cents Dif= 181.87 Hz
Partial nr.: 27       real partial note: 94.94  Platonic Harmonic: 93.06  Dif= 188 cents Dif= 202.91 Hz
Partial nr.: 28       real partial note: 95.7   Platonic Harmonic: 93.69  Dif= 201 cents Dif= 225.43 Hz
Partial nr.: 29       real partial note: 96.43  Platonic Harmonic: 94.3   Dif= 214 cents Dif= 249.46 Hz
Partial nr.: 30       real partial note: 97.15  Platonic Harmonic: 94.88  Dif= 227 cents Dif= 275.05 Hz
Partial nr.: 31       real partial note: 97.86  Platonic Harmonic: 95.45  Dif= 241 cents Dif= 302.23 Hz
Partial nr.: 32       real partial note: 98.54  Platonic Harmonic: 96    Dif= 254 cents Dif= 331.03 Hz
Partial nr.: 33       real partial note: 99.21  Platonic Harmonic: 96.53  Dif= 268 cents Dif= 361.48 Hz
Partial nr.: 34       real partial note: 99.87  Platonic Harmonic: 97.05  Dif= 282 cents Dif= 393.62 Hz
Partial nr.: 35       real partial note: 100.52  Platonic Harmonic: 97.55  Dif= 296 cents Dif= 427.47 Hz
Partial nr.: 36       real partial note: 101.15  Platonic Harmonic: 98.04  Dif= 311 cents Dif= 463.07 Hz
Partial nr.: 37       real partial note: 101.77  Platonic Harmonic: 98.51  Dif= 325 cents Dif= 500.43 Hz
Partial nr.: 38       real partial note: 102.38  Platonic Harmonic: 98.98  Dif= 340 cents Dif= 539.59 Hz
Partial nr.: 39       real partial note: 102.97  Platonic Harmonic: 99.42  Dif= 355 cents Dif= 580.57 Hz
Partial nr.: 40       real partial note: 103.56  Platonic Harmonic: 99.86  Dif= 370 cents Dif= 623.4 Hz
Partial nr.: 41       real partial note: 104.14  Platonic Harmonic: 100.29  Dif= 385 cents Dif= 668.09 Hz
Partial nr.: 42       real partial note: 104.71  Platonic Harmonic: 100.71  Dif= 400 cents Dif= 714.67 Hz
Partial nr.: 43       real partial note: 105.27  Platonic Harmonic: 101.12  Dif= 416 cents Dif= 763.17 Hz
Partial nr.: 44       real partial note: 105.82  Platonic Harmonic: 101.51  Dif= 431 cents Dif= 813.59 Hz
Partial nr.: 45       real partial note: 106.37  Platonic Harmonic: 101.9  Dif= 446 cents Dif= 865.97 Hz
Partial nr.: 46       real partial note: 106.9  Platonic Harmonic: 102.28  Dif= 462 cents Dif= 920.31 Hz
Partial nr.: 47       real partial note: 107.43  Platonic Harmonic: 102.66  Dif= 478 cents Dif= 976.64 Hz
Partial nr.: 48       real partial note: 107.95  Platonic Harmonic: 103.02  Dif= 493 cents Dif= 1034.98 Hz
Partial nr.: 49       real partial note: 108.47  Platonic Harmonic: 103.38  Dif= 509 cents Dif= 1095.33 Hz
Partial nr.: 50       real partial note: 108.97  Platonic Harmonic: 103.73  Dif= 525 cents Dif= 1157.71 Hz
Partial nr.: 51       real partial note: 109.47  Platonic Harmonic: 104.07  Dif= 540 cents Dif= 1222.15 Hz
Partial nr.: 52       real partial note: 109.97  Platonic Harmonic: 104.41  Dif= 556 cents Dif= 1288.65 Hz
Partial nr.: 53       real partial note: 110.46  Platonic Harmonic: 104.74  Dif= 572 cents Dif= 1357.23 Hz
Partial nr.: 54       real partial note: 110.94  Platonic Harmonic: 105.06  Dif= 588 cents Dif= 1427.89 Hz
Partial nr.: 55       real partial note: 111.41  Platonic Harmonic: 105.38  Dif= 604 cents Dif= 1500.66 Hz
Partial nr.: 56       real partial note: 111.88  Platonic Harmonic: 105.69  Dif= 619 cents Dif= 1575.54 Hz
Partial nr.: 57       real partial note: 112.35  Platonic Harmonic: 105.99  Dif= 635 cents Dif= 1652.55 Hz
Partial nr.: 58       real partial note: 112.81  Platonic Harmonic: 106.3  Dif= 651 cents Dif= 1731.69 Hz
Partial nr.: 59       real partial note: 113.26  Platonic Harmonic: 106.59  Dif= 667 cents Dif= 1812.98 Hz
Partial nr.: 60       real partial note: 113.71  Platonic Harmonic: 106.88  Dif= 683 cents Dif= 1896.42 Hz
Partial nr.: 61       real partial note: 114.15  Platonic Harmonic: 107.17  Dif= 698 cents Dif= 1982.03 Hz
Partial nr.: 62       real partial note: 114.59  Platonic Harmonic: 107.45  Dif= 714 cents Dif= 2069.81 Hz
Partial nr.: 63       real partial note: 115.02  Platonic Harmonic: 107.73  Dif= 730 cents Dif= 2159.77 Hz
Partial nr.: 64       real partial note: 115.45  Platonic Harmonic: 108   Dif= 745 cents Dif= 2251.92 Hz
Partial nr.: 65       real partial note: 115.88  Platonic Harmonic: 108.27  Dif= 761 cents Dif= 2346.27 Hz
Partial nr.: 66       real partial note: 116.3  Platonic Harmonic: 108.53  Dif= 776 cents Dif= 2442.83 Hz
Partial nr.: 67       real partial note: 116.71  Platonic Harmonic: 108.79  Dif= 792 cents Dif= 2541.6 Hz
Partial nr.: 68       real partial note: 117.12  Platonic Harmonic: 109.05  Dif= 807 cents Dif= 2642.59 Hz
Partial nr.: 69       real partial note: 117.53  Platonic Harmonic: 109.3  Dif= 823 cents Dif= 2745.8 Hz
Partial nr.: 70       real partial note: 117.93  Platonic Harmonic: 109.55  Dif= 838 cents Dif= 2851.25 Hz
Partial nr.: 71       real partial note: 118.33  Platonic Harmonic: 109.8  Dif= 853 cents Dif= 2958.94 Hz
Partial nr.: 72       real partial note: 118.73  Platonic Harmonic: 110.04  Dif= 869 cents Dif= 3068.86 Hz
Partial nr.: 73       real partial note: 119.12  Platonic Harmonic: 110.28  Dif= 884 cents Dif= 3181.04 Hz
Partial nr.: 74       real partial note: 119.5  Platonic Harmonic: 110.51  Dif= 899 cents Dif= 3295.47 Hz
Partial nr.: 75       real partial note: 119.89  Platonic Harmonic: 110.75  Dif= 914 cents Dif= 3412.17 Hz
Partial nr.: 76       real partial note: 120.27  Platonic Harmonic: 110.98  Dif= 929 cents Dif= 3531.12 Hz

De spektraaltonen zijn allemaal een beetje tot een heel stuk groter dan het platonische model zou laten uitschijnen. Bij de veertiende boventoon, beloopt het verschil al meer dan een kwarttoon. De negentiende bovendien, zit al een halve toon 'fout'. Bij de 61-ste bovendien beloopt het verschil al een kwint... De waarneembaarheid van deze wel erg hoge boventonen is evenwel betwijfelbaar. Immers de amplitude van de spektraalkomponenten neemt af volgens een voor elke spektraaltoon eigen omhullende, globaal echter evenredig met hun rangorde. Praktisch gesproken kunnen we voor vrij klinkende snaren alle spektraalkomponenten met een rangnummer groter dan 20 buiten beschouwing laten, wegens beneden de gehoordrempel. (Memo: voor aangeslagen snaren vormen de amplitudes van de boventonen een reeks van de vorm 1, 1/2, 1/3, 1/3, 1/4.... 1/n. Voor getokkelde snaren heeft de reeks de vorm: 1, 1/2^2, 1/3^2, 1/4^2, 1/5^2... 1/n^2. cfr: 4040.html).

Een goede verstaander zal het intussen al doorhebben: Indien we een stemming zouden willen steunen op de werkelijke boventonen van werkelijke snaren dan zal dat onmogelijk blijken omdat elke snaar nu eenmaal een ander spektrum zal hebben. Zelfs een stemming berekend voor een instrument met 1 enkele snaar en fretten voor de verschillende toonhoogtes kan niet toonsysteem-konsistent gebouwd en berekend worden. Sterker nog, gesteld dat we het waanzinnige idee in ons hoofd zouden halen om verschillende instrumenten, snaarinstrumenten enerzijds en instrumenten gesteund op trillende luchtkolommen anderzijds, samen te laten spelen, dan worden we onherroepelijk gekonfronteerd met het akoestische feit dat voor trillende luchtkolommen evenzeer geldt wat we stelden in verband met de inharmoniciteit van snaren, maar dan... in omgekeerde richting: de spektraalkomponenten blijken hier systematisch een beetje te klein te zijn. Zelfs een gewoon unisono wordt onmogelijk...

Maar, we kunnen deze verschikkelijke ellende ook in ons voordeel laten uitdraaien: precies omdat de spektra van reeele instrumenten niet alleen inharmonisch zijn, maar bovendien volkomen inkongruent, zijn wij audioperceptorisch in staat de diverse geluidsbronnen in het bonte mengsel dat een orkest wordt genoemd, te onderscheiden. Het is precies in en dankzij de anarchie van de klinkende werkelijkheid, dat de individuele stem hoorbaar kan worden.

Een verdere konsekwentie van de wetenschappelijke akoestiek is dat alle 'juiste boventoons' stemmingen in hun grondvesten naar het rijk der fabeltjes worden verwezen. Gelijkzwevende stemmingen -het aantal verdelingen per oktaaf doet er hier verder niet toe- vormen een heel goed kompromis wanneer we snaren en windinstrumenten samen willen laten spelen.

Wanneer we evenwel grotendeels aan beide verzaken, en bijvoorbeeld orkesten samenstellen met hoofdzakelijk twee- en drie-dimensioneel trillende voorwerpen (gongs, potgongs, bellen, platen, staven...) dan komen we inzake toonsystemen en stemmingen alweer in een geheel andere wereld terecht. De javaanse en balinese gamelan-kultuur heeft inderdaad een toonsysteem tot ontwikkeling gebracht, dat voor een groot stuk kan worden verklaard op grond van het gebruikte instrumentarium. Vergeten we immers niet dat de spektra van trillende platen en membranen in verste verte geen kwinten en oktaven bevatten! Gamelan orkesten worden gestemd en geintoneerd op grond van de boventonen van hun grootste gongs. Elk gamelan orkest heeft dan ook een eigen intonatie en de instrumenten van de ene gamelan zijn niet zonder meer uitwisselbaar voor die van een ander.


Voor wie na het na het bovenstaande nog niet zou beginnen te dagen, hebben we ook een berekening gemaakt voor het spektrum van een lage omwikkelde snaar in een kleine vleugel of buffetpiano.

Basisfrekwentie:= 65.4064 Hz = Fractional note: 36 Berekend voor een snaarfaktor B= 5.694346E-3, overeenkomend met volgende realistische snaareigenschappen:

Partial nr.: 1       real partial note: 36.00  Plato-Harmonic: 36     Dif= 0 cent   Dif= 0 Hz
Partial nr.: 2       real partial note: 48.19  Plato-Harmonic: 48     Dif= 19 cent  Dif= 1.48 Hz
Partial nr.: 3       real partial note: 55.45  Plato-Harmonic: 55.02    Dif= 43 cent  Dif= 4.97 Hz
Partial nr.: 4       real partial note: 60.75  Plato-Harmonic: 60     Dif= 75 cent  Dif= 11.66 Hz
Partial nr.: 5       real partial note: 65.02  Plato-Harmonic: 63.86    Dif= 115 cent  Dif= 22.5 Hz
Partial nr.: 6       real partial note: 68.63  Plato-Harmonic: 67.02    Dif= 161 cent  Dif= 38.35 Hz
Partial nr.: 7       real partial note: 71.82  Plato-Harmonic: 69.69    Dif= 213 cent  Dif= 59.95 Hz
Partial nr.: 8       real partial note: 74.69  Plato-Harmonic: 72     Dif= 269 cent  Dif= 87.95 Hz
Partial nr.: 9       real partial note: 77.32  Plato-Harmonic: 74.04    Dif= 328 cent  Dif= 122.92 Hz
Partial nr.: 10       real partial note: 79.76  Plato-Harmonic: 75.86    Dif= 390 cent  Dif= 165.33 Hz
Partial nr.: 11       real partial note: 82.05  Plato-Harmonic: 77.51    Dif= 454 cent  Dif= 215.57 Hz
Partial nr.: 12       real partial note: 84.2   Plato-Harmonic: 79.02    Dif= 518 cent  Dif= 273.98 Hz
Partial nr.: 13       real partial note: 86.24  Plato-Harmonic: 80.41    Dif= 584 cent  Dif= 340.83 Hz
Partial nr.: 14       real partial note: 88.18  Plato-Harmonic: 81.69    Dif= 649 cent  Dif= 416.35 Hz
Partial nr.: 15       real partial note: 90.02  Plato-Harmonic: 82.88    Dif= 714 cent  Dif= 500.73 Hz
Partial nr.: 16       real partial note: 91.78  Plato-Harmonic: 84     Dif= 778 cent  Dif= 594.12 Hz
Partial nr.: 17       real partial note: 93.47  Plato-Harmonic: 85.05    Dif= 842 cent  Dif= 696.67 Hz
Partial nr.: 18       real partial note: 95.09  Plato-Harmonic: 86.04    Dif= 905 cent  Dif= 808.47 Hz
Partial nr.: 19       real partial note: 96.64  Plato-Harmonic: 86.98    Dif= 967 cent  Dif= 929.61 Hz
Partial nr.: 20       real partial note: 98.14  Plato-Harmonic: 87.86    Dif= 1028 cent  Dif= 1060.18 Hz
Partial nr.: 21       real partial note: 99.58  Plato-Harmonic: 88.71    Dif= 1087 cent  Dif= 1200.22 Hz
Partial nr.: 22       real partial note: 100.97  Plato-Harmonic: 89.51    Dif= 1146 cent  Dif= 1349.81 Hz
Partial nr.: 23       real partial note: 102.31  Plato-Harmonic: 90.28    Dif= 1203 cent  Dif= 1508.97 Hz
Partial nr.: 24       real partial note: 103.61  Plato-Harmonic: 91.02    Dif= 1259 cent  Dif= 1677.76 Hz
Partial nr.: 25       real partial note: 104.86  Plato-Harmonic: 91.73    Dif= 1313 cent  Dif= 1856.19 Hz
Partial nr.: 26       real partial note: 106.07  Plato-Harmonic: 92.41    Dif= 1367 cent  Dif= 2044.3 Hz
Partial nr.: 27       real partial note: 107.25  Plato-Harmonic: 93.06    Dif= 1419 cent  Dif= 2242.12 Hz
Partial nr.: 28       real partial note: 108.39  Plato-Harmonic: 93.69    Dif= 1470 cent  Dif= 2449.65 Hz
Partial nr.: 29       real partial note: 109.5  Plato-Harmonic: 94.3    Dif= 1520 cent  Dif= 2666.92 Hz
Partial nr.: 30       real partial note: 110.57  Plato-Harmonic: 94.88    Dif= 1569 cent  Dif= 2893.95 Hz
Partial nr.: 31       real partial note: 111.62  Plato-Harmonic: 95.45    Dif= 1617 cent  Dif= 3130.74 Hz
Partial nr.: 32       real partial note: 112.63  Plato-Harmonic: 96     Dif= 1663 cent  Dif= 3377.31 Hz
Partial nr.: 33       real partial note: 113.62  Plato-Harmonic: 96.53    Dif= 1709 cent  Dif= 3633.67 Hz
Partial nr.: 34       real partial note: 114.59  Plato-Harmonic: 97.05    Dif= 1754 cent  Dif= 3899.83 Hz
Partial nr.: 35       real partial note: 115.52  Plato-Harmonic: 97.55    Dif= 1797 cent  Dif= 4175.79 Hz
Partial nr.: 36       real partial note: 116.44  Plato-Harmonic: 98.04    Dif= 1840 cent  Dif= 4461.56 Hz
Partial nr.: 37       real partial note: 117.33  Plato-Harmonic: 98.51    Dif= 1882 cent  Dif= 4757.14 Hz
Partial nr.: 38       real partial note: 118.21  Plato-Harmonic: 98.98    Dif= 1923 cent  Dif= 5062.55 Hz
Partial nr.: 39       real partial note: 119.06  Plato-Harmonic: 99.42    Dif= 1963 cent  Dif= 5377.78 Hz
Partial nr.: 40       real partial note: 119.89  Plato-Harmonic: 99.86    Dif= 2003 cent  Dif= 5702.84 Hz
Partial nr.: 41       real partial note: 120.7  Plato-Harmonic: 100.29   Dif= 2041 cent  Dif= 6037.74 Hz

De resultaten mogen in dit geval zeker spektakulair worden genoemd. Zelfs de eerste boventoon, het oktaaf vertoont nu reeds twee zwevingen. Dit verschijnsel ligt trouwens aan de basis van het door alle goede pianostemmers toegepaste 'ecartement': de vergroting van de oktaven in de lage bassen en bij de extreme hoogten.

De wetenschappelijke eerlijkheid en ernst verplicht er ons, naar aanleiding van bovenstaande berekening, toch volgende opmerkingen te maken:


'Wohltemperiert' - 'well tempered'


Parentesis

Tot de gelijkzwevende stemming in de west europese muziek algemeen ingang vond, kende onze muziekkultuur een veelheid aan verschillende stemmingen en toonsystemen. In de tijd van J.S.Bach vond de term 'wohltemperiert' ingang. De term verwijst niet -voorzover men heeft kunnen nagaan- naar een welgedefinieerd stemmingssysteem, maar wel naar een principe dat toen ingang vond en dat erop neerkomt dat men de problemen van elke juiste boventoonsstemming vanzodra men gaat moduleren, poogt te ondervangen door de fout van de komma, te verspreiden over een aantal intervallen.

Een gangbaar systeem (maar er zijn er teveel om op te noemen of hier te behandelen) om dit te doen gaat alsvolgt:

[berekening overgenomen uit: Philippe Guillaume, Music and Acoustics, ISTE, London 2006]

Uitgaand van de centrale Do, gaan we door een cyclus van 4 identieke kwinten: do-sol-re-la-mi die we elk zo stemmen dat ze een beetje te laag staan en wel zodanig dat het aantal zwevingen van do-sol gelijk is aan dat van de terts do-mi, die dan een zweving te hoog gestemd moet worden.

Noemen we x de gebruikte verhouding voor de kwint, en f de frekwentie voor onze do dan kunnen we stellen:

zweving van de terts do-mi: b1= |(5-4x^2/4)| * f = ((x^4) -5)* f

zweving van de kwint do-sol: b2 = |(3-(2*x)| * f = (3-(2*x)) *f

als nu b1 = b2 volgens onze konditie (zelfde zweving voor terts en kwint) dan moeten we hebben:

(x^4) + (2*x) - 8 = 0

een tweede-graads vergelijking met als oplossing x = 1.496

De kwint si- fa# wordt nu volgens deze verhouding gestemd en alle overige kwinten juist in de 3:2 verhouding. De oktaven worden zwevingsvrij gestemd, wat mogelijk is omdat:

(x^5) * (3/2)^7 = 128.006, dus kwazi 128.

Het resultaat is een stemming waarin alle grote tertsen iets verschillend zijn en telkens in geringe mate afwijken van de juiste boventoonsterts. Naarmate we van do-groot gaan wegmoduleren of transponeren, veranderen onze tertsen dus weg van het boventoonsideaal.

Het muzikaal estetisch gevolg is dat elke modulatie in een andere toonaard een eigen inkleuring krijgt, terwijl toch geen enkele toonaard onbeluisterbaar dissonant zal klinken. Dat was wellicht wat Bach wilde aantonen en bereiken in zijn 'Das Wohltemperirte Clavier'


Filedate: /2007-03-26 / rev.28.03.2011