[this page is not available in english]

Orgelmars

Godfried-Willem Raes

Partituur en aanwijzingen voor bouw en gebruik van het Logos-voetpomplooporgel in stoeten en optochten.

Er zijn 7 spelers nodig, elk voorzien van een voetpomporgel met twee pijpen, gedragen op de rug.

Konstruktie van het voetpomporgel

Leen 14 pijpen uit het plaatselijke orgel, bij voorkeur uit het trompetregister waarvan de pijpen voorzien zijn van grote konische klankbekers. Kies bij voorkeur volgende noten uit de windlade:

Es - bes ( speler 1)

Bes- f ( speler 2)

F - c' ( speler 3)

G - c ( speler 4)

A - es ( speler 5)

g - a ( speler 6)

C - d ( speler 7)

Monteer deze pijpen per koppel op een lichte pvc-buiskonstruktie zodat ze vertikaal op de rug kunnen worden gedragen. De windinlaat dient te worden voorzien van een rubberen slang die op de voetpompschoenen wordt aangesloten. De voetpompschoenen bestaan uit een omgekeerde halfbolle luchtmatraspomp in rubber die op een multiplex plankje ter grootte van de voetmaat der deelnemers wordt vastgeschroefd. Dit geheel wordt dan met riempjes aan het schoeisel der spelers vastgemaakt. Het is noodzakelijk een massief houten hielblokje in de konstruktie te voorzien. (cfr. konstruktietekeningen).


Uitvoeringsinstrukties

Elke speler draagt in de hand een slinger. Deze slinger bepaalt ten allen tijde het staptempo van de spelers. In het slingertouwtje zijn knopen aangebracht op volgende afstanden van het uiteinde :

79cm 70.7cm 61cm 57cm 50cm 40.8cm 35.35cm

 Deze slingerlengten rezulteren in volgende periodetijden :

 5/4s 1s 3/4s 2/3s 1/2s 1/3s 1/4s

Wat overeenkomt met volgende Maelzel-metronoomgetallen :

48 60 80 90 120 180 240

De slingers zien er dan uit alsvolgt:

|

_ tempo 7 1.25s 79 cm

|

|

_ tempo 6 1 s 70.7cm

|

_ tempo 5 0.75s 61 cm

|

_ tempo 4 0.66s 57 cm

|

_ tempo 3 0.5 s 50 cm

|

_ tempo 2 0.33s 40.8cm

|

_ tempo 1 0.25s 35.35cm

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

+--+--+

| |

| | slingermassa

+-----+

Op een teken van een van de spelers worden alle slingers telkens samen gestart. Het staptempo is voor elke speler dat van zijn eigen slinger.

De eerste speler houdt zijn slinger vast op tempo 7 ( dus op de laatste knoop in het touwtje . De tweede op tempo 6 , de derde op tempo 5 enz... de zevende speler op tempo 1.

Na het startsignaal loopt iedereen dus in een ander tempo. De grootte van de stappen moet aan het tempo worden aangepast, en wel zo dat de gehele groep globaal genomen een zelfde loopsnelheid heeft en niet als groep uiteenvalt.

Telkens een loopafstand van 10 tot maximaal 25 meter is afgelegd, wordt een STOP-teken gegeven. Alle spelers staan dan stil en stoppen ook hun slingers. Alle spelers veranderen daarop hun tempo naar de eerstvolgende stap , m.a.w. zij vatten de slinger bij het volgende knoopje vast. Speler 1 krijgt dus nu tempo 6 , speler 2 tempo 5 enz... tot speler 7 die nu tempo 7 bekomt.

Na elk STOP wordt op deze wijze telkens door alle spelers naar een volgend tempo overgegaan. De beweging is dus telkens naar een lager gelegen knoopje in het slingertouwtje. Afwijkingen in looptempo zijn absoluut niet toegestaan. Wel mogen de spelers die aan de snelste tempi toe zijn , rusten inlassen: bvb. drie tellen stappen, twee tellen stilstaan, drie tellen stappen twee stil enz... De keuze van het ritmisch motief is vrij met dien verstande dat het in de loop van een beweging niet meer mag worden gewijzigd.

Opstelling :

Alle spelers lopen op een enkele rij, zo dicht bijeen als mogelijk is rekening houdend met de lengte van de slingers , die elkaar in geen geval mogen kunnen raken. Een minimale afstand tussen de spelers van circa anderhalve meter moet dan ook worden aangehouden. Deze afstand mag echter nooit meer dan 2.5 meter bedragen. De globale lengte van de rij is dus begrepen tussen 18 meter en circa 11 meter minimaal.


Ter informatie: 

1. Wet van de slinger: T= 2 * p *(_( L/g)) 

waarin : T = periodetijd in sekonden

L = lengte van de slinger

g = valversnelling , op aarde gelijk aan 9.8 m/s^2

Hieruit is de praktische gebruiksformule T = 2 * _(L)

evenals L = _(T/2) makkelijk af te leiden.

2. Teoretisch bereikbaar polyritmisch muzikaal patroon :


 P A R T I T U U R 

tempo 1 L-------------R-------------L-------------R-------------L-------------R-------------L-------------

tempo 2 L-----------R-----------L-----------R-----------L-----------R-----------L-----------R-----------L-

tempo 3 L--------R--------L--------R--------L--------R--------L--------R--------L--------R--------L-------

tempo 4 L-------R-------L-------R-------L-------R-------L-------R-------L-------R-------L-------R-------L-

tempo 5 L-----R-----L-----R-----L-----R-----L-----R-----L-----R-----L-----R-----L-----R-----L-----R-----L-

tempo 6 L---R---L---R---L---R---L---R---L---R---L---R---L---R---L---R---L---R---L---R---L---R---L---R---L-

tempo 7 L--R--L--R--L--R--L--R--L--R--L--R--L--R--L--R--L--R--L--R--L--R--L--R--L--R--L--R--L--R--L--R--L-

R-------------L-------------R-------------L-------------R-------------L-------------R-------------L-------

----------R-----------L-----------R-----------L-----------R-----------L-----------R-----------L-----------

-R--------L--------R--------L--------R--------L--------R--------L--------R--------L--------R--------L-----

------R-------L-------R-------L-------R-------L-------R-------L-------R-------L-------R-------L-------R---

----R-----L-----R-----L-----R-----L-----R-----L-----R-----L-----R-----L-----R-----L-----R-----L-----R-----

--R---L---R---L---R---L---R---L---R---L---R---L---R---L---R---L---R---L---R---L---R---L---R---L---R---L---

-R--L--R--L--R--L--R--L--R--L--R--L--R--L--R--L--R--L--R--L--R--L--R--L--R--L--R--L--R--L--R--L--R--L--R--

------R-------------L-------------R-------------L-------------R-------------L-------------R-------------L

R-----------L-----------R-----------L-----------R-----------L-----------R-----------L-----------R--------

---R--------L--------R--------L--------R--------L--------R--------L--------R--------L--------R--------L--

----L-------R-------L-------R-------L-------R-------L-------R-------L-------R-------L-------R-------L----

L-----R-----L-----R-----L-----R-----L-----R-----L-----R-----L-----R-----L-----R-----L-----R-----L-----R--

R---L---R---L---R---L---R---L---R---L---R---L---R---L---R---L---R---L---R---L---R---L---R---L---R---L---R

L--R--L--R--L--R--L--R--L--R--L--R--L--R--L--R--L--R--L--R--L--R--L--R--L--R--L--R--L--R--L--R--L--R--L--

-------------R-------------L-------------R-------------L-------------R-------------L-------------R-------

---L-----------R-----------L-----------R-----------L-----------R-----------L-----------R-----------L-----

------R--------L--------R--------L--------R--------L--------R--------L--------R--------L--------R--------

---R-------L-------R-------L-------R-------L-------R-------L-------R-------L-------R-------L-------R-----

---L-----R-----L-----R-----L-----R-----L-----R-----L-----R-----L-----R-----L-----R-----L-----R-----L-----

---L---R---L---R---L---R---L---R---L---R---L---R---L---R---L---R---L---R---L---R---L---R---L---R---L---R-

R--L--R--L--R--L--R--L--R--L--R--L--R--L--R--L--R--L--R--L--R--L--R--L--R--L--R--L--R--L--R--L--R--L--R--

------L-------------R-------------L-------------R-------------L-------------R-------------L|

------R-----------L-----------R-----------L-----------R-----------L-----------R-----------L|

L--------R--------L--------R--------L--------R--------L--------R--------L--------R--------L|

--L-------R-------L-------R-------L-------R-------L-------R-------L-------R-------L-------R|

R-----L-----R-----L-----R-----L-----R-----L-----R-----L-----R-----L-----R-----L-----R-----L|

--L---R---L---R---L---R---L---R---L---R---L---R---L---R---L---R---L---R---L---R---L---R---L|

L--R--L--R--L--R--L--R--L--R--L--R--L--R--L--R--L--R--L--R--L--R--L--R--L--R--L--R--L--R--L|

Indien speler 1 stappen neemt van 50cm , dan wordt dit punt bereikt na circa 18 meter te hebben afgelegd. Wanneer dit punt is bereikt moet de optocht stilhouden , worden de slingers gestopt en de tempi doorgegeven zoals hiervoor werd beschreven.

L = linkervoetpomp

R = rechtervoetpomp


3. Dit stuk beleefde zijn kreatie tijdens de openingsstoet voor de Gentse Feesten op zaterdag 16 juli 1988 te Gent. Uitvoerders waren, naast de auteur (Godfried-Willem Raes), Moniek Darge, Maria Blondeel, Jon Goubin, Veerle Raes, Guy De Bievre, Eric De Visscher.

4. Op de volgende pagina, staat de konstruktie van het voetpomporgel getekend.

[insert kleurfoto gif-file voetpomporgel - under construction...]

P.S.: Voor uitvoeringen van dit stuk moeten noch mogen auteursrechten worden betaald. Elke poging tot inning van auteursrechten naar aanleiding van publieke uitvoeringen van dit stuk kan gerechterlijk als poging tot afpersing worden vervolgd.


Filedate: 880712 - last update:2008-06-09

Terug naar logos index Naar homepage dr.Godfried-Willem RAES