<OboTek>

Godfried-Wilem Raes

This composition was written within the framework of the authors real time composition program <GMT>. A Intel PC-type computer reads and interprets the musical input received by the performer - a oboe soloist in this case- and generates the music syntactically in real time. Generated sounds are both electroacoustic and sampled. The sampled sounds are made and recorded by the performer and played from the PC using its intrinsic MMX command set under the Win32Api. No midi sampler is needed nor used.

Four autonomous musical voices are generated next to a maximum of six voices which are dependent of the input from the performer. This composition is realized in real time. The syntactical rules and the overall form -both harmonic (vertical) and in the counterpoint (horizontal) - are defined in the program. It performs pattern recognition on the oboists input and according to where it finds the performer to be in the score, takes decisions. All sonic output is a function of the input and calculated using generalized serial procedures (inversions, transpositions, retrograde movement, time-shifting, .... in all combinations). The vertical structures make use of the authors generalized algorithmic harmony libraries: diminuting, augmenting, solving, morphing... functions that operate on the global harmonic content on any point during the performance. The composition thus much rather composes the playing possibilities and interactions, than the sonic events themselves. The duration of the piece is fixed: 12'30".

Obotek was composed between dec.98 and jan.99 for the virtuoso Flemish oboist Piet Van Bockstal and had to be premiered january 23 at the Singel in Antwerp. Unfortunately the sound technicians did'nt turn up the volume, so nobody really got to hear the piece...

A CD-recording of <OboTek> was realized by Piet Van Boxtal and came out on the Logos PD label in the second half of the year 2000. (CD LPD006)

 

Technical requirements:

Setup schematic view:

NOTE: It is impossible to perform this piece with another type of computer, let alone an oldfashioned macintosh. Dont even bother asking the author...


Notes for performers: (Not yet available in english).

Notas voor uitvoerders:

<OboTek> is een stuk voor hobo en komputer. Een duo voor mens en machine dus. Het komputerprogramma voor <OboTek> werkt volkomen interaktief. De partituur laat erg veel mogelijkheden voor de uitvoerder. Obligaat is in elk geval het spelen van de zeven muzikale patronen zo dat ze door de komputer zo snel mogelijk worden herkend. Het spelen en herkennen van deze patronen moet binnen de voorziene tijd gebeuren. De sekties zijn in de partituur aangegeven met de kodes S1 tot S7. Dus, het eerste patroon mag gespeeld worden vanaf het punt aangegeven met S1, en moet door het <OboTek> programma herkend zijn voor het punt S2, waar de herkenning van het tweede patroon begint. Het is erg belangrijk dat de patronen herkend worden aangezien de opbouw van de kompositie staat of valt met een geslaagde herkenning van de patronen in datgene wat de speler speelt. <OboTek> maakt geen gebruik van enige vorm van a priori sekwens, maar komponeert in real time in volkomen afhankelijkheid van de muzikale input van de speler. Alles wat deze binnen het tijdsbestek van het stuk (minimum 720 sekonden) speelt wordt door de komputer geregistreerd en verwerkt. Het wezen van deze grotendeels non-lineaire kompositie is dan ook vervat in de formulering en uitwerking van het regulerend systeem waarvolgens de muzikale input wordt verwerkt.

Het <OboTek> programma toont de speler op het scherm welke noten werden herkend en op welke noten nog wordt gewacht. De speler mag zich tegenover de komputer opstellen als tegenover een soms wat hardhorige (lees:domme) leerling. Het herhalen van noten tot ze herkend worden behoort heel bewust tot de retoriek van deze kompositie. Telkens een patroon met sukses werd herkent neemt het programma enkele beslissingen met betrekking tot het verder verloop van het stuk. Om dit zowel voor de speler als voor de luisteraar duidelijk te maken, worden deze momenten hoorbaar gemaakt door de komputer een vooropgenomen sample te laten afspelen. (Deze samples zijn opgeslagen in de reeks bestanden OboTek1.wav tot en met OboTek7.wav) die moeten aanwezig zijn binnen hetzelfde subdirectory vanwaaruit uit GMT met OboTek wordt opgestart. Het staat de spelers vrij desgewenst een eigen reeks van 7 samples te gebruiken. Deze moeten echter wel zijn gemaakt uitgaande van instrumentale geluiden van de hobo.

De patronen -wanneer ze uit meerdere noten bestaan- moeten niet noodzakelijk aansluitend worden gespeeld. De noten mogen worden voorzien van tussenspelen, versieringen, .... maar moeten wel op exakt de voorgeschreven toonhoogte en tijdsduur worden gespeeld. De partituur is dan ook eerder eksemplarisch dan preskriptief. Zij geeft een mogelijke realisatie van het stuk weer, niet de ideale. De herkende noten staan bij wijze van voorbeeld aangeduid binnen een omkadering. De noten/duren behorende tot eenzelfde patroon zijn in de partituur verbonden met een streepjeslijn. Tijdens het verloop van het stuk toont het komputerprogramma de speler de nootpatronen die het verwacht. Wanneer patronen werden herkend wordt gereageerd niet alleen met muzikale beslissingen die hoorbaar zijn in de onmiddellijke en latere output, maar ook gevisualiseerd op het scherm.

Spelers mogen ook zelf een eigen partituur maken, mits dit gebeurt binnen het programma. Daarvoor moet in het cockpit window voor het stuk wordt gestart de Write-Seq taak (linkerkolom) worden aangeklikt. Wanneer het stuk dan is gespeeld en de speler tevreden is met het rezultaat, zal het programma onder de filename "obotek.seq" een file hebben aangemaakt waarin een gekodeerde partituur is vervat. Herbenoem dit bestand (dit om te vermijden dat het bij een volgende run van <Obotek> weer wordt overschreven) en gebruik het "H2M.EXE" konversieprogramma om dit om te zetten naar een standaard midi-file. De parameters moeten zijn: MM=60, maat: 1/4, zodat de maatcijfers overeenstemmen met de kronometerweergave op het scherm achteraf. De zo aangemaakte midifile kan dan aan een standaard notatieprogramma worden aangeboden ( Finale -hoe omslachtig ook- werkt goed, maar ook een sequencer zoals CakeWalk kan worden gebruikt wanneer de file niet al te kompleks is).

Het eerste wat uitvoerders te doen hebben, willen zij dit stuk gerealiseerd krijgen, is het installeren van de software op hun harde schijf. Om dit te vergemakkelijken schreef ik een batch bestand 'Install.bat' of 'Install_OboTek.bat' op de distributie CD-Rom voor <Obotek> en andere stukken behorende tot de interaktieve GMT-reeks. (<Cohiba>,<CelloPi> etc...). Deze batch-file gaat ervan uit dat de harde schijf met de letter C: wordt aangeduid. Wanneer dit niet het geval zou zijn, moeten de paths met Notepad of een andere Ascii editor eerst worden gewijzigd.

Het bestand maakt een directory struktuur alsvolgt:

C:\B\PB\GMT\

en kopieert daarheen alle nodige bestanden voor het instuderen en uitvoeren van het stuk.

Tevens plaatst het een shortcut naar <GMT> op de 'desktop' van de komputer.

Klik vervolgens op het <GMT> ikoon op de desktop, waardoor het openingsscherm van <GMT> verschijnt. Ook direkt klikken op de file gmt.exe in het subdirecory C:\B\PB\GMT\gmt.exe werkt. Binnen dit window moeten nu eerst en vooral de midi I/O devices worden geselekteerd: Klik op 'Input devices' en een pop-up menu verschijnt waarbinnen we het item 'MIDI-Input devices' selekteren. Nu moet er een submenu (pop-up) verschijnen waarmee de gebruiker een keuze wordt geboden tussen een of meerdere beschikbare midi-input devices. Wanneer er slechts 1 device is, wordt het automatisch geselekteerd. Wanneer er een waarschuwing verschijnt over niet beschikbaarheid van een midi-IN-device, dan is het niet mogelijk deze software te laten werken. Ofwel heeft uw komputer geen midi-interface, ofwel is het reeds in gebruik, ofwel is de komputer slecht gekonfigureerd. Wanneer er meerdere devices beschikbaar zijn, kies dan bij voorkeur het standaard device dat op een voorhanden externe konnektor (5-polige din stekkerbus) beschikbaar is. ('MPU401 is goed, maar ook SB16, USB-port etc... is goed bruikbaar). Indien je deze keuze niet begrijpt, doe dan beroep op iemand die technisch vertrouwd is met de apparatuur waaraan ons tijdsgewricht zijn mogelijkheden tot voortbestaan ontleent...

Nu wordt dezelfde procedure herhaald voor de te gebruiken midi uitgangspoort. Selecteer het pop-up menu Output devices, en kies daarin 'Midi-Output devices'. Meestal verschijnen nu heel wat meer keuzemogelijkheden. Kies hier uitsluitend voor die midi-poort die extern verbonden is met de 5-polige midi-Out stekkerbus. (SB-poort, [330], MPU401, USB...). Andere devices selekteren alleen de interne klankmogelijkheden van de komputer. Daarmee kan 'OboTek' niet worden gespeeld, hoewel het wel repetities in de eigen studeerkamer zonder de volledige apparatuur, kan toelaten als de klankkaart van de komputer voldoende polyfone mogelijkheden heeft. Maar, ook in dit geval blijft een mikrofoon en een pitch to midi konverter noodzakelijk.

Wanneer Midi IN en UIT met sukses zijn geselekteerd, moet nog bij external devices, onder EMU, de Proteus2XR synthesizer worden gekozen en dan kan via het meest linkse pop-up menu (GMT_Compositions) het gewenste stuk -in dit geval dus <OboTek> worden gekozen. Het is niet nodig een wave-out device te selecteren. <OboTek> maakt gebruik van de default wave-player die ingebouwd is in Windows.

Onmiddellijk verschijnt nu reeds een tweede langwerpig venster onderaan het scherm. [We nemen aan dat U werkt met een schermresolutie van 760 x 1024 pixels of meer. Wanneer dit niet het geval is, kan het melodievenster maar nipt samen met het Cockpitvenster op het scherm worden geplaatst. Het programma herkent Uw schermresolutie automatisch en past de afmetingen van de windows aan. De minimale resolutie waarmee nog konfortabel kan worden gewerkt is 800x600 pixels]. Hierin zullen later de muzikale motieven worden weergegeven zoals ze door de speler moeten worden gespeeld. Ter informatie hebben we deze motieven hiernaast in traditioneel muziekschrift afgebeeld. Immers in de software versie verschijnen dezelfde noten in proportionele tijdnotatie. De tijdsduren moeten met grote exaktheid worden gespeeld willen ze door de komputer worden herkend. Ook verdient het aanbeveling deze noten volstrekt zonder vibrato te spelen, zoniet bestaat de mogelijkheid dat de gebruikte pitch-to-midi konvertor eerder een tremolo gaat herkennen...

Kies nu, in het openingswindow,onder Start GMT, de keuze GMT_Main. Het openingsvenster sluit zich en het 'Cockpit' venster verrschijnt.

Sleep de vensters indien nodig op geschikte plekken op het scherm, voordat de <start> knop wordt gedrukt.

Ga nu naar het Cockpit venster en, wanneer je klaar bent om te spelen, start dan <OboTek> door op de button <START ON> te klikken met de muis. <Obotek> loopt nu, en het eerste verwachte patroon verschijnt in het melodie-venster.

Het stuk loopt vanaf nu volautomatisch -het stopt ook vanzelf- en de speler moet dus helemaal niets meer doen, behalve uiteraard, het spelen van het stuk zelf...

Wat de 'partituur' betreft: zij bestaat slechts bij wijze van voorbeeld, en voor een keer moet ze helemaal niet worden gespeeld zoals het er staat. Dat zou overigens een behoorlijk vervelend resultaat opleveren. Immers, is zijn geen dynamische indikaties, geen agogiek, geen bijzondere speeltechnieken aangegeven... Het is uitdrukkelijk verboden de partituur te spelen, zonder de bijhorende interaktieve real-time software.

<OboTek> duurt 720 sekonden en bestaat uit twee gelijke delen. Het eerste deel is onderverdeeld in 3 sekties, het tweede in 4 sekties. Elke sektie valideert de herkenningsmogelijkheid van een muzikaal patroon. Vaste -d.w.z. aan de absolute tijd gekoppelde- muzikale gebeurtenissen in het stuk zijn:

Tijdpunt (in Promil) Gebeurtenis
0%%
 • start het geleidelijk ontstemmen van de hobo
 • start opname hoboist in geheugen
 • start herkenning patroon 1
166%%
 • start de weergave van wat reeds gespeeld werd, in intervallische omkering en aan het dubbele tempo.
 • start herkenning patroon 2
333%%
 • start de weergave van wat reeds werd gespeeld in kreeftbeweging en aan het halve tempo. Deze stem moet automatisch stoppen wanneer het einde van het stuk is bereikt.
 • start herkenning patroon 3
500%%
 • start de weergave van wat reeds werd gespeeld in kreeftbeweging. Ook deze stem moet automatisch stoppen wanneer ze is aangekomen bij het begin van het stuk.
 • start herkenning patroon 4
625%%
 • start de intervallisch omgekeerde weergave in kreeftbeweging aan een snelheid zo dat het einde wordt bereikt op 1000%% bij het spelen van eerste noot van het stuk.
 • start herkenning patroon 5
750%%
 • start herkenning patroon 6
875%%
 • start herkenning patroon 7
 • stop de weergave van toegevoegde stem 3 op kanaal 3.
1000%%
 • einde van het stuk. De solist mag de laatste noot spelen.

Interaktieve -d.w.z. aan de patroonherkenning gekoppelde- muzikale gebeurtenissen in het stuk zijn:

Nummer van het herkende patroon: muzikale gebeurtenis
1
 • start de weergave met een vertragingstijd gelijk aan de tijd die de speler erover deed om het eerste patroon door het programma te laten herkennen. Alle intervallen worden hierbij omgekeerd. De weergave maakt gebruik van kanaal 6.
 • speel sample 1
2
 • Start berekening en uitvoering van de eerste toegevoegde harmonische stem gespeeld via kanaal 1.
 • Stop het ontstemmen van de hobo. (Kanaal 14)
 • speel sample 2
3
 • de na herkenning van patroon 1 ingeschakelde vertragingslijn wordt gestopt. (Einde kanaal 6).
 • Start berekening en weergave van de tweede toegevoegde harmonische stem gespeeld via kanaal 2.
 • speel sample 3
4
 • Stop berekening en weergave van de stem op kanaal 1.
 • Start berekening en weergave van de derde toegevoegde stem gespeeld via kanaal 3.
 • speel sample 4
5
 • Start berekening en weergave van de vierde toegevoegde stem, gespeeld via kanaal 4.
 • Stop de weergave van stem 2 op kanaal 2.
 • speel sample 5
6
 • Start weergave faze-verschuivingspatroon afgeleid van de ingespeelde noten op kanalen 7 en 12.
 • Start weergave via kanaal 10 van een vertragingslijn.
 • speel sample 6
7
 • Stop weergave via kanaal 10 van de na motief 6 gestarte vertragingslijn.
 • Stop weergave faze verschuivingspatronen op kanalen 7 en 12.
 • start de weergave van de geintegreerde harmonische konstellatie via speciale geluidseffekten. (kanaal 5)
 • speel sample 7

De aanmaak van de samples:

De zeven samples ( *.WAV bestanden of files) moeten bij voorkeur door de speler zelf worden opgenomen en gemaakt. Het moeten geluiden zijn die te maken hebben met het normale onderhoud van het instrument. In het geval van de hobo dus bijvooorbeeld geluiden in verband met het maken en testen van een riet: het schrapen van het riet, het snijden/knippen, omwikkelen, testen... Ook geluiden die ontstaan bij het reinigen van het instrument kunnen heel goed worden gebruikt. Ook het openen en sluiten van de kist, het assembleren van het instrument... kan worden gebruikt. Steeds moet worden getracht de geluiden zowel typisch te laten zijn voor het instrrument als persoonlijk voor de uitvoerder. Wanneer de geluiden erg kort zijn mogen ze worden 'geloopt' (in een lus gezet) of elektronisch bewerkt. De duur van een sample mag evenwel in geen geval langer zijn dan ca. 15 sekonden. Neem als opnameformaat bij voorkeur 22kS/s stereo bij 16 bit, tenzij de komputer in GMT snel genoeg is om zonder verpinken ook 44.1kS/s bij 16 bit aan te kunnen. Dit kan makkelijk worden getest door de MT-speed/jitter waarde in het Cockpit venster te bekijken bij het weergeven van een sample. Deze waarde moet zoveel mogelijk 0 blijven. Wanneer deze waarde op een hoger cijfer blijft hangen -of erger nog- wanneer zij alsmaar toeneemt, dat is de gebruikte komputer beslist te traag of heeft hij te weinig geheugen om GMT te runnen. De files waarin de zeven samples zijn opgeslagen moeten OboTek1.wav tot en met OboTek7.wav worden genoemd opdat <OboTek> ze zou herkennen bij uitvoeringen. De files die op de CD-Rom staan zijn er slechts bij wijze van voorbeeld. Ze mogen uiteraard worden overschreven.

 

 

Voor verdergaande analyse is het aangewezen de handleidingen bij <GMT> en mijn <Harmony Library> (beide vormen sedert 1999 een geintegreerd kompositiesoftware pakket) goed te lezen, en met deze kennis de kode voor deze kompositie te bestuderen. Voor de realisatie van een uitvoering van dit stuk is dit nochtans geenzins nodig.

Het is de heel bewuste ideologische bedoeling van dit stuk -als deel van een totaal nieuwe benadering van het begrip muzikale kompositie zoals ik die poog te realiseren binnen <GMT> - een bijdrage te leveren tot de veiligstelling -via een diepgaande herbronning- en herformulering van de expressieve ambachtelijkheid van de uitvoerende musicus naar het volgende milennium toe. Niet ik als auteur druk mij uit in dit stuk, maar veeleer schep ik een instrumenteel (en dus beperkend) kader waarbinnen anderen dit kunnen doen. Ut Homo Ludens Vivat.

Het stuk kan ten allen tijde onderbroken en gestopt worden door te klikken op de <EXIT> knop. Dit is de enige veilige manier om het <GMT> programma voortijdig te verlaten. Het is niet alleen onmogelijk, maar bovendien ook ondenkbaar, in dit stuk terug te keren in de tijd. Dit zou de gehele kauzaliteit van het konsept in de war brengen. Het stuk moet dan ook telkens in zijn geheel worden ingestudeerd. Bij een normale geslaagde uitvoering stopt <OboTek> volautomatisch.

Andere solistische stukken binnen deze interaktieve reeks zijn:

PS: bij technische/muzikale problemen kunnen ook volgende gespecialiseerde musici U helpen: Kristof Lauwers, Karin De Fleyt, Joachim Brackx.

Godfried-Willem RAES


Back to Logos' main page Back to Godfried-Willem Raes personal index page Back to compositions by Godfried-Willem Raes

 

P.S.: Voor uitvoeringen van dit stuk moeten noch mogen auteursrechten worden betaald. Elke poging tot inning van auteursrechten naar aanleiding van publieke uitvoeringen van dit stuk kan gerechterlijk als poging tot afpersing worden vervolgd.


First published on the Web on january 8th -1 by Godfried-Willem Raes

Last Updated on 2006-10-21 by Godfried-Willem Raes