terug naar de Logos startpagina

Susurrus

English version below

Opblaasbare klankinstallatie met lucht- & blaasinstrumenten
2023-2024


Susurrus is een interactieve installatie waarin kinderen, jongeren of volwassenen experimenteren met door lucht aangeblazen klankobjecten. Centraal staat een kleurrijke, opblaasbare rups met vier grote klankobjecten: twee grote panbuisfluiten (lange PVC buizen die vanuit een 90 graden hoek -als een panfluit- aangeblazen worden); de rekkerblazer (een blazer doet rekkers als een soort stemband trillen); de ruisgrammofoon (een instrument met akoestische hoorn waarbij de lucht 'giert' door een kleine holte in een LP of CD). Vier lange slangen die verbonden zijn met een compressor zorgen voor de luchttoevoer.

Rondom de panbuisfluiten staan acht kleinere klanksculpturen. Met een handpomp blaas je een korte orgelpijp aan. Door de luchtdruk te variëren worden de verschillende boventonen hoorbaar. De handpompen staan per vier bij een lange panbuisfluit en zijn gebaseerd op de boventonen daarvan. Al experimenterend gaan bezoekers op zoek naar de verschillende klankmogelijkheden. Ze kunnen ook inspelen op de klanken rondom hen en in groepjes samenspelen. Op die manier ontstaat een voortdurend veranderend en sprookjesachtig klanktapijt.


❮          ❯

Praktisch

Afmetingen en locatie

Susurrus vraagt om een grote en vrij rustige binnenlocatie. De gewenste oppervlakte is minimaal 10 op 10 meter. De hoogte van de ruimte is minimum 2m70. Een gladde vloer is noodzakelijk om scheuren in het textiel van de rups te vermijden. De standaard verlichting van de ruimte volstaat in principe. Extra sferische belichting is welkom. De twee blazers (die de luchttoevoer voorzien voor (1) het luchtkasteel en (2) de vier grote klankobjecten) worden bij voorkeur op een afstand van het luchtkasteel geplaatst (7 meter). Indien mogelijk kunnen ze ook in een aanpalende ruimte geplaatst worden, dit om het geluid van de blazers zelf tot een minimum te herleiden. Voor de twee blazers voorziet de organisator twee (gewone) stekkers (230 V).

Doelgroep

Susurrus is geschikt voor zowel kinderen, jongeren als volwassenen. Toch richten we ons vooral op kinderen (van 5 tot 12 jaar). Er kunnen 14 mensen tegelijkertijd spelen. Bespelers en toehoorders kunnen elkaar doorlopend afwisselen. Om het serene karakter van de installatie te garanderen, worden er slechts 25 personen op de locatie toegelaten. Ook deze kunnen elkaar doorlopend aflossen (bijvoorbeeld: 2 mensen buiten = 2 mensen binnen).

Logistiek

Susurrus wordt opgesteld en begeleid door twee medewerkers van Logos. Voor het laden en lossen is hulp wenselijk maar niet noodzakelijk. Een lift is noodzakelijk om de installatie op verdiepingen boven het gelijkvloers te plaatsen. Voor de opbouwtijd moet ongeveer anderhalf uur worden voorzien. Tijdens de actieve uren van de installatie zorgt de organisatie voor minstens twee extra begeleiders. Dit om onder andere de capaciteit van de installatie (het binnen- en buitengaan van bezoekers) te regelen. In principe kan de installatie doorlopend worden gepresenteerd mits er genoeg begeleiders zijn die ook de Logos-medewerkers kunnen aflossen.

Transport en parking

Susurrus past in een minibusje (genre Volkswagen Transporter). Stichting Logos maakt voor het transport graag gebruik van Cambio. Het laden en lossen gebeurt zo dicht mogelijk bij de locatie. Parking voor een minibusje in de buurt wordt voorzien door de ontvangende organisatie.

Ontstaan

Voor de realisatie van dit klankkunst project werd in 2022 een projectsubsidie aangevraagd en verkregen (in 2023) bij de Vlaamse Gemeenschap.

Het oorspronkelijke ontwerp voor de Susurrus klankinstallatie bestond uit een (vrachtwagen)trailer waar kinderen doorheen kruipen en onderweg allerlei klankobjecten en instrumenten tegenkomen (de werktitel was in deze beginfase 'Super Klankkaravan'). Dit ontwerp hebben we in het voorjaar 2023 moeten aanpassen om het veiliger en realistischer te maken. We kozen voor een opblaasbare installatie waardoor we het basisidee behielden van een installatie waar kinderen en publiek doorheen stapten en onderweg klankinstallaties tegenkwamen. De onderdelen die klank maken wilden we zoveel mogelijk via luchtdruk, blazen, luchtwrijving, enz. klank laten produceren. In maart 2023 werd vanuit China een luchtsculptuur in de vorm van een rups geleverd, de bedoeling was om dit om te bouwen en als centraal element voor de installatie te gebruiken. Na een zoektocht naar (jonge) klankkunstenaars en instrumentenbouwers o.a. via contacten aan de School of Arts en een open call op de Kunstenpunt website kwamen we uit bij Clara Lissens: een visuele kunstenares die vaak opblaasbare sculpturen ontwerpt en daarvoor zelf de klank of soundscape maakt. Clara werkte van juni tot september 2023 mee aan de bouw van de RUPS installatie en ontwierp allerlei kleine instrumenten en geluiden om in of rond de opblaasbare installatie te bevestigen.

In het najaar 2023 selecteerden en bekeken Hans Roels en Mattias Parent deze instrumenten om ze stevig, duurzaam te maken en speelbaar voor grote groepen kinderen. Ze besloten om enkele grotere (en stevigere) klankmachines extra bij te bouwen, deze worden via een grote hoofdpomp (blazer) en slangen van lucht voorzien. Dit werden twee reuze panfluiten (buizen die vanuit 90 graden hoek aangeblazen worden) met een handvat systeem, een aangeblazen snaarinstrument met een akoestische hoorn als klankversterking en tenslotte een instrument dat eruit ziet als een antieke platendraaier. Dit laatste instrument heeft een akoestische hoorn -opnieuw ter versterking- en je bedient de luchttoevoer die lucht blaast door een caviteit (= een vervormde LP of singel) en zo klanken produceert. De reuze panfluit maakten we in twee exemplaren die qua toonhoogte een (te grote) hele toon uit elkaar liggen en beating frequencies produceren. De lengte en frequentie van de lange buizen is ook zo gekozen dat zowel de grondtoon als meerdere boventonen hoorbaar zijn. Daardoor zijn de speelmogelijkheden van dit instrumenten groter.

Vervolgens bekeken we welke van de kleinere windinstrumenten aan de buitenkant van de opblaasbare installatie opgesteld kon worden en stelden we eind 2023 een eerste testversie van de nieuwe installatie voor. Daaruit bleek dat de kleinere blaasinstrumenten aan de buitenkant te breekbaar waren voor een installatie, bestemd voor kinderen. Ook waren ze te stil tegenover de andere instrumenten in en rond het luchtkasteel. Van één buiteninstrument, een orgelpijp die door een voetpomp werd geactiveerd, maakten Hans en Mattias een stevigere versie, nu met handpomp. Mattias gebruikte zijn expertise als instrumentbouwer om deze pijpen zo veel mogelijk boventonen te laten produceren (door de orgelpijp een asymmetrische lipopening en dus een 'onstabiele' toon te geven). Van deze handpomp-orgelpijpen maakten we 8 exemplaren met verschillende toonhoogten; elke handpomp past bij één van de boventonen van de panbuisfluiten (en kan daar dus een eigen eigen boventoonreeks bovenop spelen). Vervolgens plaatsten we deze handpomp-instrumenten samen, in een groep van vier, omdat we merkten dat dit het spelplezier bevordert (in vergelijk met een verspreide opstelling rondom het luchtkasteel). Na een test met een klas kinderen van een Gentse school in het voorjaar 2024 bleek dat deze opstelling alvast de juiste keuze was.

Inflatable audio installation with air & wind instruments
2023-2024

Susurrus is an interactive installation in which children and adults experiment with air-blown sound objects. At the center is a colorful, inflatable caterpillar with four large sound objects: two large pan tube flutes (long PVC pipes that are blown from a 90 degree angle - like a pan flute); the rubber blower (a blower makes rubber bands vibrate like a kind of vocal cord); the noise gramophone (an instrument with an acoustic horn in which the air whistles through a small cavity in an LP or CD). Four long tubes connected to a compressor provide the air supply.

There are eight smaller sound sculptures surrounding the pan tube flutes. With a hand pump you can blow a short organ pipe. By varying the air pressure, the different overtones become audible. The hand pumps are arranged in groups of four next to a long pan tube flute and are based on its overtones. Visitors can try out the different sound possibilities on their own, they can also play together in groups. This creates a continuously varying interactive and acoustic sound layer.

Technical

Dimensions and location

Susurrus requires a large and rather quiet indoor location. The site for the installation measures at least 10 by 10 meters. The height of the room is at least 2m70. A smooth floor is necessary to avoid tears in floor of the large inflatable structure. In principle, the standard lighting of the room is sufficient. Additional spherical lighting is welcome. The two wind machines (blowers for the air supply of (1) the air bounce house and (2) the four large sound objects) are preferably placed at a distance from the air bounce house (7 meters). If possible, they can also be placed in an adjacent room, to minimize the noise of the blowers themselves. The organizer provides two (normal) wall outlets (220 V) for the power supply of the wind machines.

Target audience

Susurrus is suitable for children, young people and adults. However, we mainly focus on children (from 5 to 12 years old). 14 people can play at the same time. Players and listeners can change position continuously. To guarantee the serene character of the installation, only 25 people are allowed on the site. They can also change position continuously (for example: 2 new people enter when 2 people leave).

Logistics

Susurrus is set up and supervised by two Logos employees. Assistance for loading and unloading is desirable but not necessary. A lift is necessary to place the installation on floors above the ground floor. The minimum duration to set up the installation is 1,5 hours. During the active hours of the installation, the organization provides at least 2 additional supervisors to regulate, among other things, the capacity of the installation (the entry and exit of visitors). The Susurrus installation can run continuously if the organization provides these 2 additional supervisors (which ensure that the Logos employees can pause now and then).

Transport and parking

Susurrus fits in a minivan (e.g. a Volkswagen Transporter). The Logos Foundation likes to use Cambio for transport. Loading and unloading takes place as close to the location as possible. Parking for a minivan nearby is provided by the host organization.

logo Vlaanderen